Endeksler
                                        
          GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN           
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
  Kanun Numarası    : 2548                        
  Kabul Tarihi     : 6/11/1981                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/1981 Sayı:17510            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Ci1t: 21 Sayfa: 32            
  1 - 19/10/1983 tarih ve 2928 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,6,8)    

  Madde 1 - (6/1l/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarınden Türk limanla- 
rına gelen ya da Boğazlardan transit geçen gemilerden bu Kanunda gösterilen re- 
sim ve cezalar alınır.                             

  Madde 2 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanunda geçen;                              
  a) "Gemi" deyimi, tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan,denizde mo-
tor veya yelkenle veya her iki vasıta ile hareket imkanına sahip bulunan ticari 
ve özel maksatlı her türlü tekneyi,                       
  b) "Transit Gemi" deyimi,yabancı limandan diğer bir yabancı limana gitmek  
üzere,ihtilat etmeden Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemileri,      
  c) "Serbest Gemi" deyimi,yabancı bir limandan gelip sağlık denetimi yapılmak
üzere durdurulduktan sonra Türk limanlarında engellenmeden hareket etmesine   
izin verilen gemiler ile Türk limanları arasında seyreden gemileri,       
  d) "Net Ton" deyimi, geminin yük ve yolcu almaya elverişli olan kapalı yer- 
lerinin hacmini (Lloyd's Register'de gösterilen net ton),            
  e) "İhtilat" deyimi, transit bir geminin kanun,tüzük ve yönetmeliklerde   
gösterilen zorunlu haller dışında limanda demirlemesi,rıhtıma yanaşması,herhan- 
gi bir madde alıp vermesi ve insan indirip bindirmesi gibi durumları,ya da ya- 
bancı bir limandan gelen bir geminin sağlık denetimi yapılıp serbest pratika  
almadan herhangi bir madde alıp vermesi ya da insan indirip bindirmesi gibi du- 
rumları,                                    
  f) "Pratika" deyimi, sağlık işlemi yapıldıktan sonra geminin kara ile tema- 
sına izin veren belgeyi,                            
  g) "Koruma Yeri" deyimi,ülkeyi salgın hastalıklardan korumak için,içinde bir
bulaşıcı hastalık çıkan bir geminin tüm kısımları ile yük,mürettebat ve     
yolcuların mikroplardan ve ara hayvanlarından arındırıldığı;hasta ve portörlerin
tecrit ve tedavi edildiği yeri,                         
  İfade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Serbest ve transit gemilerden,her net tonu için altın frank esası üzerinden 
binde 75 tutarında sağlık resmi alınır.                     
                                        
  Bu resim, Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip gemilere 
yüzde 70, Türk limanlarına gelen özel yatlarla yalnız turist taşıyıp başka tica-
ri işlemlerde bulunmayan turist gemilerı ve bilimsel araştırma yapan gemilere  
ise yüzde 50 indirimli uygulanır.                        
                                        
  Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dön- 
meleri halinde yeniden resim alınmaz.                      
                                        
  Transit gemilerin, İstanbul limanında, yalnız zaruri ihtiyaçlarını sağlamak 
ya da acenteleri ile temas etmek üzere tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uy- 
gun olarak 48 saate kadar kalmaları transit gemi niteliğini bozmaz.       
                                        
  Bu resmi, Türk limanları arasında işleyen gemiler ilk hareket ettikleri li- 
manlarda,yabancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanda öderler. 
                                        

  Madde 4 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Harp gemileri ile hava muhalefetinden dolayı zaruri olarak Türk limanlarına 
giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 tona kadar olan gemilerden 
gemi sağlık resmi alınmaz.                           
                                        

  Madde 6 fıkra bir bent (c), fıkra iki - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Ka- 
nunun hükmüdür.)                                
                                        
  c) İhtilat yapmak.                             
                                        
  Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarından,geminin ödemesi  
gereken indirimsiz sağlık resminin yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. 
Ancak,alınacak para cezası 1000 net tonluk bir gemi için hesaplanacak indirim- 
siz resimden az olamaz.                             
                                        

  Madde 8 - (6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Bu Kanunun uygulama esasları yönetmelikle belirlenir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2548 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
---------------- ---------------------------------------------- ----------------
  2928             ---                 22/10/1983