Endeksler
                                        
                                        
                                        
          YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
  Kanun Numarası           : 2547                 
  Kabul Tarihi            : 4/11/1981               
  Yayımlandığı R. Gazate       : Tarih: 6/11/1981 Sayı: 17506     
  Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 3     
                                        
  1 - 14/4/1982 tarih ve 2653 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7,16,53,56)     

  Madde 7 bent (1) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  1) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak,     

  Madde 16 bent (a) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün öne-
receği fakültenin aylıklı üç profesörü arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl 
süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atana-  
bilir.                                     
  Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğ- 
retim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.    
  Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.           
  Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.  
Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.         

  Madde 53 bent (c) - (14/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  c. Ceza kovuşturması usul ve esaslarında, genel hükümler uygulanır.     

  Madde 56 bent (f) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  f) Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerde bunların 
bakım ve onarımlarında 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 nci maddesi 
ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.    
  2 - 24/9/1982 tarih ve 2708 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 19 ve 23)  

  Geçici Madde 19 - (14/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu  
Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olma-
dan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelin 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını yapmak üzere, Üniversite rektörlükle-
rince bir ay içinde bir intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon ilgili personelin
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
durumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde üni-
versite rektörlüğüne öneride bulunur. İntibaklar 1981-1982 eğitim-öğretim yılı 
sonuna kadar yapılır.                              
  Bu personel 1981-1982 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar mevcut statülerine  
göre ücret almaya devam ederler.                        

 

 
  Geçici Madde 23 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu ka-
nunda belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanları  
ile diğer idari personel 1981-1982 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sahip olduk-
ları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten sonra genel hüküm-
lere tabi olurlar.                               
  3- 17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3,6,7,9,10,13,23,24,
25,26,27,28,31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,52,56,58,65)       

  Madde 3 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunda geçen kavram ve terimlerin bu kanuna göre tanımları:       
  a. Yükseköğretim: Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı. en az  
dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür.         
  b. Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul'dur.  
  c. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksek 
okullardır.                                   
  d. Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, yüksek dü- 
zeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan; Fakülte, enstitü, yük- 
sekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.  
  e. Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım ya- 
pan; kendisine enstitü yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yük-  
seköğretim kurumudur.                              
  f. Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili  
bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama ya- 
pan bir birimdir.                                
  g. Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir
yükseköğretim kurumudur.                            
  h. Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini 
tamamlayan veya birbirine yakın bilim ve sanat dallarından oluşan; fakültelerin 
ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.  
  ı. Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri  
ile öğretim yardımcılarıdır.                          
  j. Öğretim üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve 
yardımcı doçentlerdir.                             
  (1) Profesör: En yüksek düzeydeki öğretim üyesidir.             
  (2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış öğretim üyesidir.         
  (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uz- 
manlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisi kazanmış ilk basa- 
maktaki öğretim üyesidir.                            
  k. Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için  
görevlendirilen, araştırma görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve  
eğitim öğretim planlamacıları ile belirli konularda eğitim-öğretim ve uygulama 
yaptıran öğretim görevlileridir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l. Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsa-
yan, ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisans öğretiminin ilk kade- 
mesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.                    
  m. Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan
bir yükseköğretimdir.                              
  n. Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsayan 
bir terim olup, aşağıdaki kademelere ayrılır:                  
  (1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık,  
master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmayı içeren en 
az iki yarıyıllık veya ortaöğretime dayalı en az on yarıyıllık programı kapsayan
bir yükseköğretimdir.                              
  (2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört
yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya  
koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.                     
  (3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve  
yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.                 

  Madde 6 bent (b,c,e) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  b. Yükseköğretim Kurulu;                          
  (1) Devlet Başkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından 
seçilen sekiz,                                 
  (2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından temayüz etmiş üst düzeydeki 
devlet hizmetlileri veya emeklileri arasından seçilen altı,           
  (3) Genelkurmay Başkanlığınca kendi bünyesinden seçilen bir,        
  (4) Milli Eğitim Bakanlığınca kendi bünyesinden seçilen iki üye ile,    
  (5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyeleri dışından ve en az yirmibeş yıl
öğretim üyeliği yapmış kişiler arasından seçilen sekiz öğretim üyesinden oluşur.
  Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) nci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri  
Devlet Başkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçim- 
leri bir ay, Devlet Başkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni 
adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Devlet Başkanın- 
ca doğrudan atama yapılır.                           
  c. Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır.
Her iki yılda bir üyelerin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi
bir sebeple kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim yapılır. Süreleri sona  
eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeli- 
ğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamla-
mak üzere yenisi seçilir.                            
  Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır ve bu süre içinde
diğer özlük hakları saklı kalmak kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyele- 
rin varsa kurumları ile tüm ilişkileri kesilir. Kurul üyeliğine seçilmede ve  
üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur.                 
  Devlet Başkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul 
Başkanı da Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer. Baş- 
kanın görevlendireceği başkanvekillerinden biri başkanın bulunmadığı hallerde  
ona vekalet eder.                                
  Milli Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde kurula katılır ve başkanlık  
eder.                                      
  Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e. Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar 
ve bunlara bağlı kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Ba-  
kanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, herhangi bir kamu kurulu-  
şunda veya özel kuruluşta çalışamazlar.                     
  Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl için- 
de, yıllık izin hariç, toplam üç ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış 
sayılırlar.                                   

  Madde 7 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yükseköğretim Kurulunun görevleri:                     
  a. Yükseköğretim kurumlarının bu kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler 
doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçek- 
leştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elamanlarının 
yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar ha- 
zırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçe-
vesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundur- 
mak,                                      
  b. Yükseköğretim kurumları arasında bu kanunda belirlenen amaç, ilke ve he- 
defler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve gelişti- 
rici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,                    
  c. Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin 
sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi   
tedbirler almak,                                
  d. Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğ- 
retim planlaması çerçevesi içinde;                       
  (1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin  
önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,          
  (2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleş-
tirilmesine ya da kapatılması ile ilgili olarak ya doğrudan veya üniversiteler- 
den gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlı-
ğına göndermek,                                 
  Yükseköğretim Kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya ka- 
patılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre karar verip  
uygulatmak,                                   
  Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimin ara ve- 
rilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniverstelerden gelecek öne-
rilere göre veya doğrudan karar alıp uygulatmak,                
  (3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş,  
amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,        
  e. Yükseköğretim kurumlarıda öğrencilerin yatay ve dikey geçişlerine ve   
yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları  
Üniversitelerarası Kurulun da görüşünü alarak belirlemek,            
  f. Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim-öğretim programlarını, bilim dal- 
larının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarını, bina,   
araç, gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları 
dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadroları- 
nı dengeli bir oranda tespit etmek,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g. Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek de- 
ğerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenler tespit etmek ve 
gerekli önlemleri almak,                            
  h. Üniversitelerin her eğitim-öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayı-
sı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması,  
Kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orta- 
öğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve 
kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,                
  ı. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşit- 
liği sağlacak önlemleri almak,                         
  j. Her eğitim-öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait, ilgili 
yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,       
  k. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri  
görüşerek karara bağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,          
  (14/4/1982 tarih ve 2653 sayılı Kanunun hükmüdür.) Rektörlerin disiplin iş- 
lemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Kanunda ön- 
görülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği görülenler ile bu Kanunla be- 
lirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette
bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğrudan, normal usulüne göre, yüksek-
öğretim kurumları ile ilişkilerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yüksek- 
öğretim kurumuna atamak,                            
  m. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.         

  Madde 9 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;                
  a. Üniversitelerde eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin bu kanunda belirti-
len amaca ve ana ilkeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esas- 
lara uygunluğunu Yükseköğretim Kurulu adına denetlemek,             
  b. Gerekli görülen hallerde üniversite yöneticilerinden yazılı veya sözlü  
bilgi istemek,                                 
  c. Rektörler hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek disiplin  
soruşturması yapmak,                              
  d. Üniversitelerdeki denetlemeleri sırasında umumi hükümlere göre adi ko-  
vuşturma açılmasını gerektiren fiil veya olayları veya tespit ettiği disiplin  
suçlarını, hazırlayacağı şümullü tahkikat raporu ve önerileriyle birlikte ge-  
rekli işlem için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmek,           
  e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.