Endeksler
        BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                 
                                        
   Kanun Numarası          : 2464                  
   Kabul Tarihi           : 26/5/1981               
   Yayımlandığı R. Gazete      : Tarih: 29/5/1981 Sayı: 17354      
   Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 5  Cilt: 20 Sayfa: 280    
                                        
   1 - 21/1/1982 tarih ve 2589 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 80,84,104,106)   

  Madde 80 bent (e) - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  e) Yapı izin ve denetleme, temel vizesi işlemleri "Yapı İzin ve Denetleme  
Harcına",                                    

  Madde 84 bent (e) - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  e) Yapı İzin ve Denetleme Harcı (beher inşaat metrekaresi için) 5  15   

  Madde 104 fıkra bir - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Bu Kanunda yer alan Meslek, Elektrik ve Havagazı Tüketim vergileri ile Te- 
mizleme ve Aydınlatma, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harç- 
ların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere
götürülmüş olması şarttır.                           

  Madde 106 bent (a) - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  a) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila 51 inci madde hükümleri 
1 Mart 1982 tarihinde,                             
  2 - 3/10/1984 tarih ve 3048 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 20)         

  Madde 20 bent (3) - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulubü, ta- 
verna, diskotek, kabare, dansing, bezik, briç, bilardo, okey ve masa futbolu  
salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için  
Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.                
  3 - 7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 23,24,25,26,27,28, 
96)                                       

  Madde 23 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan normal 
ve süper benzin, likit petrol gazı, gazyağı, motorin ve fuel-oil satışları Akar-
yakıt Tüketim Vergisine tabidir.                        
                                        
                                        

  Madde 24 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren akarya- 
kıtların satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı gerçekleştiren kuruluş-
lardır.                                     

  Madde 25 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye Elektrik Kurumu ve Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin elektrik üre-
timi için kullandığı fuel-oil bu vergiden müstesnadır.             

  Madde 26 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Akaryakıt Tüketim Vergisi, ton başına en az 100, en çok 500 lira olarak alı-
nır.                                      

  Madde 27 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlar bir aylık dönemde 
yaptıkları satışlarını takib eden ayın 20 nci günü akşamına kadar merkezlerinin 
bağlı olduğu Maliye Vergi Dairesine bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı
süre içinde ödemeye mecburdurlar.                        

  Madde 28 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Maliye Vergi Daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergilerini tahsilini takip eden 
bir ay içerisinde İller Bankasında açılacak hesaba yatırırlar. Hesapta biriken 
bu meblağ, İller Bankasınca son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre vergilerin 
yatırıldığı ayı izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar belediyelere dağıtılır.
  Belirtilen süreler içerisinde İller Bankası hesabına yatırılmayan ve beledi-
yelere gönderilmeyen meblağlar % 10 fazlasıyla vergi dairesi müdüründen ve İller
Bankasından tahsil olunur.                           
  Vergi dairesi müdürleri ve İller Bankası hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca 
yapılacak işlemler bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklarca yürütülür.   

  Madde 96 bent (A) alt bent (1) - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  1. Akaryakıt Tüketim Vergisi,                        
  4 - 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,29, 45,46,47,48, 
49,50,51,89,93,97,104)                             

  Madde 4 tarifeler - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  I Sayılı Tarife:                              
  1 nci ve 2 nci sınıf tüccarlar (Kurumlar dahil) ile gerçek usulde vergilen- 
dirilen serbest meslek erbabı;                         
                                        
       I.Sınıf tüccarlar      II.Sınıf        Serbest meslek
       (Kurumlar dahil)       tüccarlar          erbabı  
      Vergi miktarı (TL.)   Vergi miktarı(TL.)     Vergi miktarı(TL.)
    --------------------- ------------------------- ------------------------ 
Belediye  En az  En çok     En az   En çok      En az   En çok 
Grubu                                      
--------- -------- ---------  ----------- ----------  ------------- ---------
V nci grup  2 400  7 200    1 200    3 600      1 800    5 400 
IV ncü grup 3 000  9 000    1 500    4 500      2 400    7 200 
III ncü grup 3 600  10 800    1 800    5 400      3 000    9 000 
II nci grup 4 800  14 400    2 400    7 200      3 600    10 800
I nci grup  7 200  21 600    3 600   10 800      4 800    14 400
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II Sayılı Tarife:                              
  I Sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve serbest meslek erbabı.   
                             Vergi Miktarı (TL.)  
                             ------------------  
         Belediye Grubu              En az    En çok  
       ---------------------------       ------------- ---------- 
         V nci Grup                600     1 800  
        IV ncü Grup                900     2 700  
        III ncü Grup               1 200     3 600  
         II nci Grup               1 800     5 400  
         I nci Grup               2 400     7 200  
  III Sayılı Tarife:                             
  Motorlu Taşıt Aracı Sahipleri :                       
                               Otobüs,      
                   Minibüs, kamyonet  kamyon çekici ve   
                   ile 150 rüsum    benzerleri ile 150 ve 
      Taksiler (otomobil,  tonilatodan aşağı   150 rüsum tonilatodan 
       arazi taşıtı,    göl, nehir ve deniz  yukarı göl ve deniz  
      panel ve kaptıkaçtı)  Motorlu taşıtları    Motorlu taşıtları  
       Vergi miktarı(TL.)  Vergi miktarı(TL.)  Vergi miktarı(TL.)  
      ---------------------- --------------------- --------------------- 
Belediye   En az  En çok     En az  En çok    En az  En çok   
 Grubu                                     
---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- ---------  
V nci Grup   720   2 160     900    2 700    1 200   3 600  
IV ncü Grup  900   2 700    1 200    3 600    1 800   5 400  
III ncü Grup 1 200   3 600    1 500    4 500    2 400   7 200  
 II nci Grup 1 500   4 500    1 800    5 400    3 000   9 000  
 I nci Grup 1 800   5 400    2 100    6 300    3 600  10 800  
                                        

  Madde 29 -(26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde abonelerinden Posta Telgraf  
Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data  
ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. 

  Madde 45 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Emlak Vergisi Kanunu mevzuuna giren bina ve arsalardan belediye sınırları  
ve mücavir alanların içinde bulunanlar, Temizleme ve Aydınlatma Harcına tabidir.

  Madde 46 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Emlak Vergisinin mükellefi olanlar, Temizleme ve Aydınlatma Harcının da mü- 
kellefidirler. Mükellefiyet, Emlak Vergisi mükellefiyetinin başlaması ile baş- 
lar; bitmesi ile sona erer.                           

  Madde 47 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Emlak Vergisinden daimi veya geçici olarak muaf olan bina ve arsalar, Temiz-
leme ve Aydınlatma Harcından da muaftırlar.                   

  Madde 48 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Temizleme ve Aydınlatma Harcının matrahı, Emlak Vergisi Kanununa göre belir-
lenen vergi değeridir. Şu kadar ki mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina ve arsa- 
larda matrah; kısıtlamanın devam ettiği sürece tespit olunan vergi değerinin  
yüzde 10'udur.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 49 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Temizleme ve aydınlatma harcı yıllık olarak, vergi değerinin binalarda (bina
apartman ise apartman dairesinde) binde 1'i, arsalarda binde 0,5'i oranında alı-
nır. Ancak harç nispeti vergi değerlerinin 10 milyonu aşan kısımları için yüzde 
50 indirimli uygulanır. Meskenler için alınacak harç tutarı hiç bir şekilde   
18 000 TL. nı aşamaz.                              

  Madde 50 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Temizleme ve Aydınlatma Harcı Emlak Vergisi Kanununda yazılı hükümler uya- 
rınca Emlak Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince, tarh, tahakkuk ve  
tahsil edilir.                                 

  Madde 51 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Vergi dairelerince tahsil olunan Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatı,  
faaliyet bölgesi içinde tek belediye bulunması halinde bu belediyeye, birden  
fazla belediye bulunması halinde de her belediyeye nüfusları oranında hesaplanıp
dağıtılır.                                   
  Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatının Maliye vergi dairelerince , her 
ay sonu itibariyle hesaplanıp müteakip ayın sonuna kadar ilgili belediyeye öden-
mesi mecburidir. Harcı belediyelere zamanında intikal ettirmeyen vergi dairesi 
müdürlerinden harç tutarları yüzde 10 fazlasıyla tahsil olunur.         

  Madde 89 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Harcamalara Katılma Payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğ- 
rudan doğruya yapılan işlerde bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin    
1/3'üdür. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası 
tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan 
tutarları aşamaz.                                
  Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak 
bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.     
  Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 1'ini  
geçemez.                                    

  Madde 93 fıkra bir - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Harcamalara katılma payları, belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce,
92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takibeden bütçe yılın-
dan itibaren 4 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil olunur.             

  Madde 97 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilile-
rin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclis- 
lerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidirler. Belediyeye te- 
kel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.            

  Madde 104 fıkra bir - (21/1/1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Bu Kanunda yer alan Meslek, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergileri ile Te- 
mizleme ve Aydınlatma, Bina İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı gereğince  
alınacak harçların mücavir alanda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu
mahallere götürülmüş olması şarttır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5 - 18/5/1987 tarih ve 3365 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,80)                                    

  Madde 1 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Konu:                                    
  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde;                
  a) Ticari, sınai veya serbest meslek faaliyetinde bulunmak,         
  b) Motorlu taşıtlarla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak;    
  Meslek vergisine tabidir.                          

  Madde 2 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mükellef:                                  
  Meslek Vergisinin mükellefi sabit bir işyerinde ticari, sınai veya serbest 
meslek faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzelkişilerdir.            
  Ticari amaçlı motorlu taşıt araçları işletilmesinde mükellef; adlarına taşıt
araçları kayıtlı bulunan gerçek veya tüzelkişilerdir.              

  Madde 3 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Muaflıklar:                                 
  a) İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler ve bunların kuracakları birlikler,
  b) Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre Gelir Vergisinden muaf es- 
naf,                                      
  c) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine göre Kurumlar Vergisinden muaf
tutulan kurumlar,                                
  d) Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmeleri,      
  Meslek Vergisinden muaftırlar.                       

  Madde 4 - (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Verginin Tarifesi:                             
  Meslek Vergisi yıllık olarak aşağıdaki tarifelere göre alınır.       
  I Sayılı Tarife:                              
  8 Mart 1950 gün ve 5590 sayılı Kanuna göre kurulan odalara kayıtlı bulunan- 
larla bu odalara kaydolmak zorunda olan tüccarlar (Kurumlar dahil) ile gerçek  
usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı;                  
                                        
               (1)                        
        8 Mart 1950 gün ve 5590 sayılı                  
    Kanuna göre kurulan odalara kayıtlı bulunanlarla        (2)   
  bu odalara kaydolmak zorunda olanlar (Kurumlar dahil)  Serbest meslek erbabı
           Vergi miktarı (TL.)          Vergi miktarı (TL.) 
---------------------------------------------------------- ---------------------
  Belediye Grubu    En az    En çok         En az   En çok  
----------------------- ---------- --------------     ----------- --------- 
V inci grup       12 000    36 000         9 000   27 000 
IV üncü grup       15 000    45 000        12 000   36 000 
III üncü grup      18 000    54 000        15 000   45 000 
 II inci grup      24 000    72 000        18 000   54 000 
 I inci grup      36 000   108 000        24 000   72 000 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II Sayılı Tarife:                              
   I sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve serbest meslek erbabı:   
                                        
                                     (2)  
                                  Bu tarifenin 
               (1)                 1 inci bölümü 
17/7/1964 gün ve 507 sayılı Kanuna göre kurulan deneklere  dışında kalan ticari
kayıtlı bulunanlarla bu derneklere kayıt olmak zorunda   kazanç sahipleri ile
olanlardan gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulanlar  serbest meslek erbabı
         Vergi miktarı (TL.)             Vergi miktarı (TL.)
---------------------------------------------------------- ---------------------
   Belediye Grubu         En az   En çok    En az    En çok 
------------------------------ ------------- ------------- ------------ --------
V inci grup             6 000   18 000    2 400    7 200 
IV üncü grup            7 500   22 500    3 600    10 800 
III üncü grup            9 000   27 000    4 800    14 400 
 II nci grup            12 000   36 000    7 200    21 600 
 I inci grup           18 000   54 000    9 600    28 800 
                                        
  III Sayılı Tarife:                             
  Motorlu taşıt aracı sahipleri:                       
                                  Otobüs,   
                    Minibüs, kamyonet    kamyon çekici ve 
                     ile 150 rüsum   benzerleri ile 150 ve
         Taksiler (otomobil, tonilatodan aşağı  150 rüsum tonilatodan
           arazi taşıtı,  göl, nehir ve deniz yukarı göl ve deniz 
         panel ve kaptıkaçtı)  Motorlu taşıtları Motorlu taşıtları  
         Vergi miktarı(TL.)  Vergi miktarı(TL.) Vergi miktarı(TL.)  
         ------------------- -------------------- ------------------- 
                                        
Belediye Grubu  En az   En çok   En az   En çok   En az  En çok   
--------------- ---------- ---------- --------- ---------- -------- ---------  
V inci Grup   2 100    6 300   3 600  10 800   6 000  18 000  
IV üncü Grup   2 700    8 100   4 800  14 400   9 000  27 000  
III üncü Grup  3 600    10 800   6 000  18 000   12 000  36 000  
 II nci Grup   4 500    13 500   7 200  21 600   15 000  45 000  
 I inci Grup  5 400    16 200   8 400  25 200   18 000  54 000  
                                        
  Bu tarifede belirtilen motorlu taşıt araçlarının cinslerinin tespitinde 197 
sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki tanımlar esas alınır. Göl, nehir ve 
deniz motorlu taşıtlarının tarifi, Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınarak İçiş- 
leri Bakanlığınca yapılır ve Resmi Gazete ile ilan edilir.           

  Madde 5 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tarh Yeri:                                 
  Meslek Vergisi, mükelleflerin işyerlerinin bulunduğu, motorlu taşıt aracı  
işletenlerde ise faaliyette bulundukları yer belediyesince tarh edilir. Ancak  
birden fazla belediyeyi ilgilendiren yük ve yolcu taşımalarında vergi, gerçek  
kişilerde motorlu taşıt için çalışma ruhsatı veren, tüzelkişilerde ise iş mer- 
kezinin bulunduğu yer belediyesince tarh olunur.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Vergilendirme Dönemi:                            
  Meslek Vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Ancak mükelle-
fiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde vergilendirme dönemi, takvim yılı  
başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreyi kapsar.      
  Yıl içinde mükellefiyete girme veya çıkma dolayısıyla oniki aydan eksik faa-
liyette bulunan mükelleflerin vergileri, mükellefiyete girme ve mükellefiyetten 
çıkma ayları tam sayılmak suretiyle faaliyette bulunulan aylarla orantılı olarak
hesaplanır.                                   

  Madde 7 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tarh zamanı:                                
  Meslek Vergisi, takvim yılının ilk ayı içinde tahakkuk cetveli usulü ile  
toplu olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Vergi miktarının değiştirilmesi, mükel-
lefiyette değişiklik, mükellefiyete giriş, belediye grubunun değişmesi, bir yer-
de ilk defa belediye teşkilatı kurulması, bağlı bulunulan belediyenin değişmesi 
hallerinde ihbarname esası uygulanır.                      

  Madde 8 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tarhiyatın Muhatabı:                            
  Meslek Vergisi, bu vergiyle mükellef olan kişiler adına tarh edilir. Şu ka- 
dar ki ;                                    
  1. Kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortaklık adına,         
  2. Adi ortaklıklarda ortaklık için ortaklardan biri adına,         
  3. Aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışanlardan her biri adına,      
  4. Küçükler ve kısıtlılar için bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri 
adına tarh olunur.                               

  Madde 9 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Verginin Ödenmesi:                             
  Meslek Vergisi her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksit- 
te, taksit süreleri geçtikten sonra, mükellefiyete girilmesi veya takvim yılı  
içinde mükellefiyetten çıkılması hallerinde bu tarihi takip eden 1 ay içinde  
ilgili belediyelere ödenir.                           

  Madde 10 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Vergiyi Etkileyen Değişiklikler:                      
  Yıl içinde vergi miktarını etkileyen değişiklikler, bu değişikliği takibeden
takvim yılı başından itibaren nazara alınır.                  

  Madde 11 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Verginin Hesaplanması:                           
  Meslek Vergisi, mükelleflerin bir belediye sınırları ve mücavir alanlar   
içinde birden fazla işyeri veya birden fazla motorlu taşıt aracının faaliyette 
bulunması hallerinde her işyeri ve her motorlu taşıt aracı için ayrı ayrı hesap-
lanır.                                     
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1989 (EK-2)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sabit işyerleri için I ve II sayılı Tarifeye göre Meslek Vergisi ödeyen mü- 
kelleflerin firmalarında kayıtlı bulunan ve kendi faaliyetlerinde kullandıkları 
motorlu taşıt araçları için III sayılı Tarifeye göre ayrıca vergi alınmaz.   
  Taşıt aracı sahipleri, taşıt işletmesi dolayısıyla açtıkları sabit işyerleri
için ayrıca I ve II sayılı Tarifeye göre Meslek Vergisi ödemezler.       

  Madde 80 son fıkra - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle  
Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler
yukarıda sayılan harçlardan müstesnadır.                    
  6 - 31/3/1987 tarih ve E. 1986/20, K. 1987/9 sayılı Anayasa Mahkemesi Ka-  
rarı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 97)       

  Madde 97 birinci fıkradaki ibare, fıkra iki - (4/12/1985 tarih ve 3239 sayı-
lı Kanunun hükmüdür.)                              
  ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer altı sularından kamu ve  
özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve sanayi sular.          
  Yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve 
sanayi sularına ait ücretler İstanbul'da İSKİ, 3030 sayılı Kanunun uygulandığı 
yerlerde Büyük Şehir Belediyeleri tarafından tahsil edilir.           
  7 - 12/1/1989 tarih ve 3517 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 32)         

  Madde 32 birinci cümle - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  Haberleşme Vergisinin nispeti yüzde 6'dır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2464 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
----------------- --------------------------------------------- -------------- 
  2589              ----              1/2/1982  
  3048              ----              6/10/1984  
  3074              ----              1/12/1984  
  3239              ----              1/1/1986  
  3365              ----              1/1/1987  
                                  tarihinden  
                                  geçerli   
                                  olmak    
                                  üzere    
                                  26/5/1987