Endeksler
          MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNAT           
            KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ            
                 HÜKÜMLERİ                   
                                        
  Kanun Numarası       : 2424                     
  Kabul Tarihi        : 13/3/1981                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 14/3/1981  Sayı: 17279        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5  Cilt: 20  Sayfa: 224      
                                        
  1 - 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1)          

  Madde 1 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında olup bu sınıfa dahil kadrolarda  
çalışanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Ek ve Değişikliklerine gö- 
re almakta oldukları aylıkların (Ek göstergeler dahil) brüt tutarının % 20'si  
"Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatı" olarak ödenir.             
  Bu tazminat, müteakip aybaşında aylıklarla birlikte verilir ve damga resmi 
hariç, herhangi bir vergiye tabi değildir.                   
  2 - 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:1)           

  Madde 1 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin hükmüdür.)         
  Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara atanmış bulunanlara
(en yüksek Devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil, % 15'inden az olmamak  
üzere) almakta oldukları aylıkların (ek gösterge dahil);            
  a) Mülkiye Müfettişleri için % 40'ı,                    
  b) Diğerleri için % 35'i;                          
oranında "Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatı" ödenir. Bu tazminattan yarar- 
lananlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ayrıca özel hizmet tazminatı
ödenmez.                                    
  Bu tazminat müteakip aybaşında aylıklarla birlikte verilir ve damga resmi  
hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.                    
  3 - 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1)          

  Madde 1 Tazminat oranları - (29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin hükmü- 
dür.)                                      
  Mülkiye müfettişleri için % 40,1,2 ve 3 üncü dereceli kadrolarda bulunanlar 
için % 35, diğerleri için % 25                         
                                        
                                        
 MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK-5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:1)           

  Madde 1 Tazminat oranları - (29/11/1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin hükmüdür.)                             
  Mülkiye müfettişleri için % 50,1,2,3 üncü dereceli kadrolarda bulunanlar  
için % 45, diğerleri için % 35.                         
  5 - 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış olan hüküm-
lerin metinleri.(Madde numaraları: 1,2,3,4,5,6, Geçici Madde 1.)        

  Madde 1 - (29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara atanmış bulunanla- 
ra en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil), Mülkiye Müfettişleri 
için % 50,1,2, ve 3 üncü dereceli kadrolarda bulunanlar için %45, diğerleri için
%35 oranında "Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatı" Ödenir.(1)         
  Bu tazminattan yararlananlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ay- 
rıca özel hizmet tazminatı ödenmez.                       
  Bu tazminat aybaşında aylıklarla birlikte verilir ve damga resmi hariç her- 
hangi bir vergiye tabi değildir.                        

  Madde 2 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatı verilmesini gerektiren bir kadroya  
atananlar göreve başladıkları günden itibaren bu tazminata hak kazanırlar.   

  Madde 3 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yıllık izin kullananlar ile yurt içinde veya yurt dışında geçici görevle  
başka bir yere gönderilenler, yurt içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü-
kümleri uyarınca yürütülen hizmet içi eğitim programlarına katılanlar ve bir  
takvim yılı içinde toplam 60 günü geçmemek üzere sağlık izni verilenler ve ma- 
zeret izni kullananlar yada memuriyet yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle yeni 
memuriyetlerine gitmek üzere eski görevlerinden ayrılıp kanuni mehil müddetini 
kullananlar hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple görev başında bulunmayanla- 
ra, görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe ödeme yapılmaz. Ancak görev sıra- 
sında veya görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma sonucu alınan hastalık   
izinlerinde Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatının ödenmesine devam olunur.  

  Madde 4 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatının ödenmesine ilişkin olarak bu Ka-  
nunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri  
uygulanır.                                   

  Geçici Madde 1 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  14/7/1980 tarihli ve 8/1249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bütçe  
dışı avans olarak yapılan ödemeler Maliye Bakanlığınca tespit olunacak esaslara 
göre mahsup olunur.                               

  Madde 5 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanun 1/3/1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.                                     

  Madde 6 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                
------------------------                            
(1) Bu maddedeki tazminat oranları 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı KHK'nin 10 un-
  cu maddesi ile % 55, % 48 ve % 37 olarak değiştirilmiş olup bu oranlar   
  27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin 13 üncü maddesiyle 15/7/1989 tarihin- 
  den geçerli olmak üzere sırasıyla % 62, % 53 ve % 40'a yükseltilmiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2424 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
   No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi 
------------------- -------------------------------------------- ---------------
  KHK/241              ---             1/7/1984'den 
                                  geçerli olmak
                                   üzere   
                                  29/6/1984  
  KHK/243              ---             31/12/1984