Endeksler
                                        
                                        
                                        
         UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDAKİ          
          KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ          
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2313                        
  Kabul Tarihi      : 12/6/1933                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/6/1933  Sayı: 2435           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3  Cilt: 4 Sayfa: 1609          
                                        
  1 - 22/5/1979 tarih ve 2236 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3, 23 ve 28)    
                                        

  Madde 3 - (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Munhasıran esrar yapmağa yarayan nebatın (Hint keneviri) ekilmesi ve her  
ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı memnudur.     
                                        

  Madde 23 - (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Munhasıran esrar istihsaline yarıyan Hint keneviri her nerede olursa olsun 
sıhhat ve ziraat memurları tarafından verilecek müşterek rapor üzerine mahalli- 
nin en büyük mülkiye memurunun emri ile zabıtaca imha edilir.          
  Üçüncü maddedeki memnuiyet hilafına Hint keneviri ekenler sulh mahkemesince 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.           
                                        

  Madde 28 - (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  27 nci maddede yazılı suçların istilzam ettiği para cezaları 1918 numaralı 
kanunun 60 ve 61 inci maddeleri hükümlerine göre dağıtılır.          
                                        
  2 - 17/6/1982 tarih ve 2683 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 20 ve 21)     
                                        

  Madde 20 - (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Gümrüklerden izinsiz memlekete sokulmağa çalışan veya memleket dahilinde  
satıldığı görülen ve her hangi surette olursa olsun kanuni salahiyeti olmayan- 
lar yanında bulunan uyuşturucu maddeler zabıta ve gümrük ve inhisar memurları  
ve sıhhat ve içtimai muavenet müfettiş ve müdürleri ve Hükümet tabipleri ve   
sahil sıhhat teşkilatı memurları tarafından bir zabıta varakası tanzimiyle de- 
rekap zaptedilir. Gerek bunlar ve gerekse izinsiz imal ve ihraç edilmek isteni- 
len ve İnhisar İdaresi tarafından müsadere olunanlardan sahipleri malüm olanlar 
hakkında yapılacak kanuni takibatın neticelenmesine kadar cürüm delili olarak  
müddeiumumilikçe muhafaza altında bulundurulur ve kanuni takibatın bitmesinden 
sonra cereyan eden muamelelerin ve neticelerin iş'ariyle beraber mühür altında 
olarak Sıhhat ve                                
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
İçtimai Muavenet Vekaletine gönderilir. Sahibi bulunmayan veya malum olmayan ka-
çak uyuşturucu maddeler mahallin en büyük mülkiye memuruna teslim ve onun tara- 
fından yine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine gönderilir.          
                                        

  Madde 21 - (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Zaptedilen ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine gönderilen ve sahipleri-
ne iade edilmiyeceği kanuni takip neticesinde anlaşılan veya sahibi malüm bulun-
mayan uyuşturucu maddeler usulü dairesinde ve bir heyet huzurunda imha edilir. 
                                        
  3 - 26/7/1983 tarih ve 2867 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 28)         
                                        

  Madde 28 - (22/5/1979 tarih ve 2236 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  27 nci maddede yazılı suçların istilzam ettiği para cezaları ile 23 üncü  
madde gereğince hükmolunan para cezaları esas alınarak 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibi Hakkındaki Kanunun 60 ıncı maddesi hükmüne göre muhbir ve müsadir-
lere ikramiye verilir.                             
                                        
  4 - 23/5/1990 tarih ve 3652 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri, (Madde numaraları:23)         
                                        

  Madde 23 - (22/5/1979 tarih ve 2236 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Esrar istihsal etmek için Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinsiz 
yetiştirilen kenevir bitkisi, her nerede olursa olsun Gıda - Tarım ve Hayvancı- 
lık Bakanlığının ziraat yüksek mühendisi, yoksa ziraat teknisyeninin vereceği  
rapor üzerine mahallin en büyük mülkiye amirinin emriyle zabıta tarafından imha 
ettirilir.                                   
  Bu iş için gerekli ödenek Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulur.   
İmha için kullanılacak teknik araç ve gereçler bu ödenekten sağlanır.      
  İmha için beher üreticiye düşen masraf, sonradan Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkında Kanuna göre kendilerinden tahsil edilir.             
  3 üncü maddedeki yasak hilafına kenevir bitkisi ekenler mahkemece bir yıldan
az olmamak üzere hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası  
ile cezalandırılırlar.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2313 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
  No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
------------  -------------------------------------------  ----------------  
 2236               -               31/5/1979   
                                        
 2683               -               19/6/1982   
                                        
 2867     25 ve 28 inci maddeleri              1/1/1984   
        Diğer hükümleri                  27/7/1983