Endeksler
                                        
           VERGİ USUL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
  Kanun Numarası      :213                        
  Kabul Tarihi       :4/1/1961                     
  Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih: 10/1/1961 Sayı: 10703 - 10705       
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1037          
                                        
  1- 15/2/1963 tarih ve 189 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 297)         

  Madde 297- (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Ticari sermayeye dahil olsun veya olmasın, bilümum binalarla arazi, vergi  
değerleri ile değerlenir.                            
  2- 19/2/1963 tarih ve 205 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 40,46, 49,72,73,83, 
84,85,89,177,213,243,245,277,384, Geçici 5)                   

  Madde 40 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançları, her il merke- 
zindeki takdir komisyonu tarafından il ve ilçe merkezindeki belediye, ticaret  
ve sanayi odası, özel kanunlara göre kurulmuş meslek teşekkülleri ile varsa   
İş ve İşçi Bulma Kurumu şubelerinden ve takdir komisyonunca lüzum görülen hal- 
lerde diğer daire, kurum ve teşekküllerden mütalaa alındıktan sonra aşağıdaki  
usul dairesinde o ilin gerek merkez, gerek bağlı ilçeleri için ayrı ayrı olmak 
üzere yıllık olarak tesbit olunur:                       
  1 - Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançları iş ve hiz- 
met nevi ve grupları itibariyle her iş ve hizmet nevi ve grubu için üç derece  
üzerinden takdir edilir.                            
  2 - Takdir komisyonunun bu kararları, uygulanacağı ilk mali yıldan en az  
iki ay önce takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezindeki belediyelere,  
Ticaret ve Sanayi Odalarına ve varsa takdir olunan götürü matrahların iş ve   
hizmet nevi itibariyle taallük ettiği meslek ve sanat teşekkülüne ve ilin en  
büyük maliye memuruna imza karşılığında verilir.                

  Madde 46 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Zirai kazanç ölçüleri, Zirai Kazanç Merkez Komisyonu tarafından hazırlana- 
cak yönetmelik esasları dairesinde zirai kazanç il komisyonlarınca takdir ve  
tesbit olunur.                                 
  Zirai kazanç ölçülerinin takdir ve tesbitinde:               
  a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabii ve iktisadi şartlar bakımlarından  
önemli farklar gösteren bölgeler ayrılır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat makina ve aletleri ayrı ayrı, 
vasıf ve şartlar bakımından birbirine uygunluk ve yakınlık gösterenler belli  
gruplar içinde birleştirilmek suretiyle nazara alınır.             
  c) Zirai işletmelerin bölgeleri itibariyle özellikleri ve ortalama verim  
kabiliyetleri göz önünde tutulur.                        
  d) Ortalama satış fiyatının tesbitinde, Hükümetçe tayin olunan ve takdir  
sırasında yürürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tayin olunmıyan mahsul- 
ler için takdirin yapıldığı yıldan önce gelen son takvim yılı içindeki mahalli 
toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fiyatın temevvüç ettiği hallerde ortalaması- 
na itibar olunur.                                
  Özellik gösteren ziraat nevilerinde Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca bu   
ziraat çeşitlerinin mahiyetlerine uygun olarak müştereken tayin olunacak diğer 
esaslar nazarı itibara alınır.                         

  Madde 49 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Zirai kazanç ölçüleri üç yıl için tesbit olunur. Şu kadar ki, ölçülerin   
tebbitine esas olan unsurlarda önemli değişiklikler vuku bulduğu Maliye ve   
Tarım Bakanlıklarınca müştereken kararlaştırıldığı takdirde uygulama süresi   
bir yıldan aşağı olmamak üzere kısaltılabilir.                 
  Zirai kazançlar Merkez Komisyonu her yıl, Maliye Bakanlığının daveti üze-  
rine toplanarak ölçülerde değişiklik yapılmasına lüzum olup olmadığını karar-  
laştırır.                                    

  Madde 72 - fıkra bir - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Takdir komisyonu, mahallin en büyük malmemurunun veyahut tevkil edeceği   
memurun başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili bir memurundan ve  
seçilmiş iki üyeden kurulur.                          

 

 
  Madde 73 fıkra bir - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Üyeler, tüccarlar için ticaret odasınca diğer sanat ve meslek erbabı için  
bunların mensup oldukları mesleki teşekküllerce kendi üyeleri arasından veya  
hariçten seçilir. Bu teşekküller, takdir komisyonu başkanının yazılı talebi   
üzerine en geç bir ay içinde iki asıl ve iki de yedek üye seçmeye mecburdurlar. 
Bu mecburiyet zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye  
amiri tarafından seçilir.                            

  Madde 83 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Zirai kazançlar il komisyonu valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, 
ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki Ziraat Bankası şubesi müdürü  
ve seçilmiş üç üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesinde   
komisyona veteriner müdürü yerine orman işletme müdürü veya tevkil edeceği   
bir temsilci katılır.                              
  Ziraat, veteriner ve orman müdürleri toplantı tarihinden önce gerekli in-  
celemeleri yaparak neticelerini komisyona bildirirler.             
  Orman ve Ziraat Bankası şube müdürlerinin taaddüt ettiği il merkezlerinde  
aralarından biri komisyona katılır.                       

  Madde 84 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Zirai kazançlar il komisyonunun seçilmiş üyelerinden ikisi il ziraat odası 
biri il ticaret odası tarafından kendi üyeleri arasından veya dışardan seçilir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu odalar valinin yazılı tebliğ üzerine en geç bir ay içinde komisyon üye- 
lerini ve onların bir misli yedek üyeyi seçerek adlarını valiye bildirmeye   
mecburdurlar.                                  
  Üyeler bu süre içinde seçilip bildirilmedikleri takdirde vali tarafından  
seçilir.                                    
  Ziraat ve ticaret odaları bulunmıyan yerlerde bunların seçeceği üyeler,   
aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir.                 

  Madde 85 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Zirai kazançlar merkez komisyonu Maliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığın- 
da Gelirler Genel Müdürü, Tarım Bakanlığından üç, Ticaret ve Gümrük ve Tekel  
Bakanlıklariyle Yüksek Murakabe Heyeti, İstatistik, Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi  
ve Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüklerinden ve Ziraat Odaları Birliğinden   
birer temsilciden ve Ankara Üniversitesi Ziraat, Veteriner, Orman, Siyasal Bil- 
giler ve Hukuk Fakülteleri Profesörler Kurullarınca seçilen profesör veya do-  
çentten kurulur.                                

  Madde 89 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Bu kısımda yazılı komisyonlar tam mürettepleri ile toplanır ve mutlak ekse- 
riyetle karar verir. Reyler müsavi olursa başkanın bulunduğu taraf ekseriyet  
sayılır.