Endeksler
                                        
                                        
          İCRA VE İFLAS KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
            KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)                
                                        
  Kanun Numarası    : 2004                        
  Kabul Tarihi     : 9/4/1932                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/6/1932 Sayı: 2128             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 426            
                                        
  1 - 3/7/1940 tarih ve 3890 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, 13, 16, 18, 21, 
24, 25, 26, 31, 33, 36, 50, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 89, 
94, 97, 99, 101, 106, 109, 115, 116, 126, 129, 130, 133, 142, 143, 148, 149,  
155, 156, 158, 170, 172, 206, 220, 223, 225, 228, 235, 259, 262, 264, 265, 269, 
272, 274, 277, 278, 281, 288, 299, 301, 302, 337, 344, 346, 353, 363, ve 366)  
                                        

  Madde 4 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  İcra ve İflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itiraz- 
ların tetkik mercii; Mahkeme reisi veya hakimi ve bulunan yerlerde müstakil icra
hakimleriyle muavinleri yahut kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş  
olan hakimlerdir.                                
  172 nci maddede yazılı itirazların tetkik mercii ticaret davasını gören   
mahkemedir.                                   
  İcra salahiyetini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vukubulacak 
şikayet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hakimidir.          
  Bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzere tetkik merciinin vereceği 
kararlar kabili temyiz olmayıp kat'idir.                    
                                        

  Madde 13 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tetkik vazifesini gören hakimler icra ve iflas dairelerini murakebe ederler.
Bu daireler Cumhuriyet müddeiumumilerinin daimi murakebesi altında olup en az  
senede bir defa teftiş olunur.                         
  Görülecek hata ve kusurlardan dolayı icra ve iflas memur ve muavinleri   
hakkında Adliye Vekaletince aşağıdaki inzibati cezalardan her hangi biri tatbik 
olunur:                                     
                                        
  1 - Tevbih,                                 
  2 - Dörtte üçünü geçmemek üzere aylıktan kesme,               
  3 - Altı ayı geçmemek üzere işten el çektirme,               
  4 - Azil.                                  
                                        
-------------------                               
                                        
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cezalarına tetkik mercii vazifesini gören
hakim dahi karar verebilir. Bu karar aleyhine Adliye Vekaleti memurin inzibat  
komisyonunda itiraz olunabilir.                         
  Ancak hakim sınıfından tayin olunan icra ve iflas memurları hakkında hakim- 
ler kanunu hükümleri caridir.                          
  İnzibati cezalar adli takiplere mani değildir.               
                                        

  Madde 15 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İcra ve İflas harçlarını kanun tayin eder.                 
  Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup ne-
ticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur.         
                                        

  Madde 16 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere icra ve  
iflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya  
hadiseye uygun bulunmamasından dolayı tetkik merciine şikayet olunabilir. Şika- 
yet bu muamelenin öğrenildiği tarihten beş gün içinde yapılır.         
  Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasın- 
dan dolayı her zaman şikayet olunabilir.                    
                                        

  Madde 18 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tetkik merciine arzedilen hususlarda basit usulü muhakeme tatbik olunur. Şu 
kadar ki talep ve cevaplar istida ile olabileceği gibi ifade zaptettirmek sure- 
tiyle de olur.                                 
  Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde tetkik mercii veya ticaret mahkemesi  
iki taraf arasında duruşma yapılmasına lüzum olup olmadığını takdir eder. Du-  
ruşma en kısa müddet içinde yapılarak karara raptolunur.            
                                        

 

 
  Madde 21 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile olur.            
                                        

  Madde 24 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir menkulün teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 
bir icra emri tebliği suretiyle borçluya beş gün içinde o şeyin teslimini    
emreder.                                    
  İcra emrinde: Alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin isim ve şöhret 
ve ikametgahları, hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret 
olduğu ve olbaptaki ilamın tarih ve numarası ve tetkik merciinden veya temyiz  
yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması   
hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.     
  Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan menkul veya   
misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir.        
  Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri  
tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoliyle tahsil olunur. Değeri ilamda yazılı  
olmayıpta ihtilaflı bulunursa icra memuru tarafından takdir olunur.       
  Hükmolunan menkulün değer bahası borsa veya ticaret odalarından, olmayan  
yerlerde icra memuru tarafından intihap olunacak ehlivukuftan sorulup alınacak 
cevaba göre tayin edilir.                            
  Alakadarların bu hususta tetkik merciine şikayete hakları vardır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 25 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü 
maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya beş gün içinde 
çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulun-
sun ilam hükmü zorla icra olunur.                        
  Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu 
tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa tes- 
lim olunur.                                   
                                        

  Madde 26 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir gayrimenkul veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan ilam icra  
dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri  
tebliği suretiyle borçluya beş gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.  
  Borçlu gayrimenkulü veya gemiyi işgal etmekte iken bu emri tutmazsa ilamın 
hükmü zorla icra olunur.                            
  Alacaklıya teslim olunan gayrimenkule veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın
tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.        
  Bunların içinde bulunupta ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya  
teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden
reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkür eşya mas- 
rafı ilerde borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir  
yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak 
tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değilse otuz gün  
içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse 
icra memuru tetkik merciinin karariyle bunları satıp tutarından masrafı ifa   
eder. Fazla kalırsa borçlu namına sağlam bir bankaya yatırılır.         
                                        

  Madde 31 - (9/6/1932 tarih ve 2004 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut öyle bir hakkın tahmiline mütedair
ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde beş  
günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilamın hükmü zorla icra 
olunur.