Endeksler
                                        
                                        
                                        
            MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN            
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ            
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 197                         
  Kabul Tarihi     : 18/2/1963                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23/2/1963 Sayı: 11342            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 654            
                                        
  1 - 26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
12,13,14 ve 15)                                 
                                        

  Madde 1 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve tes- 
cil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lastik tekerlekli traktörler Motorlu Kara  
Taşıtları Vergisine tabidir.                          
                                        

  Madde 2 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Bu kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş- 
tir;                                      
  1. Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve eşya taşımaya yarıyan ve   
makina kuvvetiyle hareket eden araçlardır.                   
  2. Motosiklet: Yere devamlı olarak değen en fazla üç tekerleği bulunan, ge- 
nişliği 160 santimetreyi, uzunluğu 4 metreyi ve yüklü ağırlığı 750 kilogramı  
geçmiyen, sepetli veya sepetsiz, motorlu araçlardır. Karoseri yük veya yolcu  
taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimli yapılmış üç tekerlekli moto-  
sikletlere "yük - yolcu motosikleti" denir.                   
  3. Otomobil: Yapılışı itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartiyle en  
çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kul- 
lanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır.  
(Station - Wagon, Ranch - Wagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)       
  4. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka oturmaları şartiyle en çok 7 yolcu alabi-  
len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle   
temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden   
farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry - all, Travel - all, Jeep - station ve 
benzerleri bu sınıfa dahildir.)                         
  5. Minibüs (Küçük otobüs): Şoföründen başka oturmaları şartiyle 8 ila 10  
yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan 
motorlu taşıtlardır.                              
  6. Kamyonet: Bir tona kadar (Bir ton dahil) yük taşımak için imal edilmiş  
olan, bu maksatla veya Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki bu cins taşıt- 
lara ait yolcu nakliyatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle, insan taşımak  
gayesiyle de kullanılabilen motorlu taşıtlardır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  7. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan yapı- 
lacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi müm- 
kün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.                   
  8. Arazi taşıtı: Karayolları yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla  
beraber bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.   
  9. Otobüs: Şoföründen başka oturmaları şartiyle 10 kişiden fazla yolcu ala- 
bilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan motorlu  
taşıtlardır. (Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.)               
  10. Kamyon: Bir tondan fazla yük taşımak için imal edilmiş olan,bu maksatla 
veya Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki bu cins taşıtlara ait yolcu nak- 
liyatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle insan taşımak gayesiyle de kulla- 
nılabilen motorlu taşıtlardır.                         
  11. Lastik tekerlekli traktör: Karayolları insan, hayvan ve eşya nakliyatı 
da yapabilen lastik tekerlekli traktörlerdir.                  
  12. Net ağırlık: Karayolları Trafik Tüzüğünün ikinci maddesinin 61/b fıkra- 
sındaki manayı tazammun eder.                          
  13. Kayıt ve tescil: Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik şube veya  
bürolarınca yapılan kayıt ve tescil ifade eder.                 
  14. Özel taşıt: Binek olarak özel hizmetlerde kullanılan otomobil, kaptı-  
kaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve arazi taşıtıdır.               
  15. Taksi: Taksimetre, tarife, pazarlıkla veya sair şekillerde tesbit olu- 
nan ücretle, yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet panel ve   
arazi taşıtıdır.                                
  16. Yaş: Motorlu kara taşıtlarında model yılına göre geçen süredir. Bu süre 
takvim yılı itibariyle tesbit edilir.                      
                                        

  Madde 3 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Motorlu Kara Taşıtları Vergisini, adlarına motorlu taşıt veya lastik teker- 
lekli traktör kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle  
mükelleftir.                                  
                                        

  Madde 4 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır:            
  a) Devlete, katma bütçeli idarelere, belediyelere, il özel idarelerine ve  
köy tüzel kişiliklerine ait taşıtlar;                      
  b) Karşılıklı olmak şartiyle,yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik 
ve konsolosluklariyle, elçi, mazlahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar 
hariç) ve o Devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve  
merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kurullar ve bu kurulların yabancı uy- 
ruklu memurlarına ve milletlerarası kurulların Türkiye'deki temsilcilikleri ile 
bu temsilciliklerin yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda  
gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait  
taşıtlar;                                    
  c) Bizzat malüller tarafından kullanılan hususi tertibatlı taşıtlar.    
                                        

  Madde 5 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Binek olarak özel hizmetlerde kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs,kam- 
yonet, panel ve arazi taşıtı, aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                I - Sayılı tarife                
         Taşıtların yaşları ve ödeyecekleri yıllık vergiler       
                                        
                                 16 ve daha  
                1-3 yaş  4-5 yaş  6-15 yaş   yukarı yaşlar 
  Taşıtların net ağırlığı   Lira    Lira    Lira      Lira   
----------------------------- --------- ---------- ----------- ---------------- 
   950 kilo ve daha aşağı   432    396     324       252   
   951 - 1200 kilo       780    684     552       396   
  1201 - 1600 kilo      1500    1320    1044       744   
  1601 - 1800 kilo      2304    2016    1584      1104   
  1801 ve daha yukarı     4248    3708    2892      1992   
                                        

 

 
  Madde 6 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Taksimetre, tarife, pazarlıkla veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle  
yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet,panel ve arazi taşıtı ile 
diğer bilümum motorlu kara taşıtları ve lastik tekerlekli traktörler aşağıdaki 
II sayılı tarifeye göre vergilendirilir:                    
                                        
                II - Sayılı tarife               
                                        
                          Taşıtların yaşları ve    
                          ödiyecekleri yıllık vergiler 
                                    11 ve  
                                  daha yukarı 
                             1-10 yaş   yaşlar  
    Taşıtların cins ve vasfı              Lira     Lira  
------------------------------------------------------- ----------- ----------- 
Motosiklet                          72      60  
Yük - yolcu motosikleti                   96      84  
Net ağırlığı 1200 (Dahil) kg.a kadar otomobil        144     132  
Net ağırlığı 1201-1800 (Dahil) Kg.a arasında olan otomobil 192     180  
Net ağırlığı 1801 Kg. veya daha fazla olan otomobil     240     216  
Kamyonet,kaptıkaçtı,minibüs,panel ve arazi taşıtı      192     180  
İstiap haddi 5 (Dahil) tona kadar kamyon veya oturma yeri            
25 (Dahil) kişiye kadar otobüs, troleybüs ve benzeri    216     192  
İstiap haddi 5 tondan fazla olan kamyon veya oturma yeri            
25 kişiden fazla olan otobüs, troleybüs ve benzerleri    240     228  
Lastik tekerlekli traktörler                144     132  
  Zirai Gelir Vergisi mükellefi olmıyan kişilerin,munhasıran kendi ziraat iş- 
lerinde kullandıkları lastik tekerlekli traktörler bu vergiye tabi değildir.  
                                        

  Madde 7 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Motorlu kara taşıtlarının trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescili ile 
mükellefiyet başlar.                              
                                        

  Madde 8 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Motorlu kara taşıtlarının trafik şube veya bürolarınca kayıtlarının silin- 
mesi halinde silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyet sona erer.  
                                        

  Madde 9 fıkra bir - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin  
vergi dairesince, bütçe yılının ilk ayında, yıllık olarak tahakkuk ettirilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 fıkra bir - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Motorlu Taşıtlar Vergisi,taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi 
dairesine, Haziran ve Aralık ayları içinde, iki eşit taksitte ödenir.