Endeksler
                                        
        KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN            
         YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)             
                                        
  Kanun Numarası       :1918                      
  Kabul Tarihi        :7/1/1932                    
  Yayımlandığı R. Gazete   :Tarih: 12/1/1932 Sayı: 2000           
  Yayımlandığı Düstur    :Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 57          
                                        
  1 - 5/6/1933 tarih ve 2271 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 23,55,56)     

  Madde 23 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Cezai hükümler faslının birinci kısmında yazılı suçlara mütaallik kaçak eş- 
ya müstesna olmak üzere gerek hariçten gelsin ve gerek dahilde bulunsun kaçak  
eşya ve maddeler derhal zaptolunur ve tutuldukları yere en yakın olan hükümet  
merkezinde ve maznunun huzurunda zabıta memuriyle ait olduğu gümrük ve inhisar- 
lar memurlarından ve bulunmadığı yerlerde mal memurundan mürekkep bir heyet   
tarafından nevi ve aded ve miktarını bildiren bir zabıt varakası tanzim ve imza 
olunur.                                     
  Bunların arasında:                             
  1 - Suçun sübut delili olmakla beraber mahiyetinin tayini fen ve ihtisas  
erbabının tahlil veya tetkikına bağlı bulunan memnu maddeler zabıta memurunun  
resmi mühürü ile mühürlenerek bu baptaki zabıt varakasiyle birlikte gümrük veya 
inhisar idaresine makbuz mukabilinde verilir.                  
  2 - Oyun ve sigara kağıdı ve tütün ve kibrit ve çakmak, barut, eczayi nari- 
ye ve mevaddı infilakıyle, fişek ve av malzemesi, saçma gibi kaçak maddeler   
en yakın gümrük veya inhisar idaresinde ve bulunmadıkları yerlerde en yakın hü- 
kümet konağında alakadarların huzuriyle imha ve bu keyfiyet dahi ikinci bir   
zabıt varakasiyle tesbit ve imza olunur. Maznunu bulunmıyan veya firar etmiş  
olan kaçak maddelerin tespit ve imhasında maznunun huzuru aranmaz.       
  3 - Satılması veya kullanılması memnu olmıyan kaçak maddeler ait olduğu   
gümrük veya inhisar idaresine ve bulunmıyan yerlerde malmemuruna ilmühaber   
mukabilinde teslim olunur.                           
  Yukarki hükümler gümrüklerce tutulan inhisar eşya ve maddeleri hakkında   
dahi caridir.                                  
  Bu maddelerin ait oldukları inhisar idarelerine tevdiinde bedel ve resim  
aranmaz.                                    
---------------------------                           
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 55 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanunun 12,13 ve 14 üncü maddeleriyle 16 ncı maddesinin son fıkrasında  
beyan olunan müsaderelere gümrük memurlarından müteşekkil bir heyet karar    
verir.                                     
  Bu kanunun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasiyle 44 üncü maddesinde yazılı  
suçlara mütaallik para cezalarına 1701 numaralı kanunun 69 ve 70 inci maddele- 
rinde yazılı heyetler tarafından karar verilir.                 
  1 ve 2 nci fıkrada yazılı mercilerce verilen kararlara karşı maznunlar   
tarafından 1701 numaralı kanunda gösterilen müddet ve usul dairesinde sulh   
hakimlerine itiraz olunabilir.                         
  Sulh hakiminin birinci fıkra mucibince verilecek müsadere kararı aleyhine  
itirazen vereceği hükümlerin kıymetçe 50 liradan fazla olanları müstesna olmak 
üzere her iki fıkrada yazılı işlerde itiraz üzerine vereceği kararlar katidir. 
  Bu cezalar Tahsili Emval Kanunu hükmünce tahsil olunur.           

  Madde 56 fıkra üç - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Bu hakimler tarafından hükmolunacak para cezalarını havi hüküm ilamları   
hapis hükmü müstesna olarak Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilmek üzere  
cumhuriyet müddeiumumuliğince bulunduğu yerde Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin 
ait olduğu memuruna verilir. Bu suretle istifası mümkün olmıyan ağır para ceza- 
larının Türk Ceza Kanununun hükümlerine göre hapse çevrilmesi için ilamı cum-  
huriyet müddeiumumiliğine iade olunur.                     
  2 - 30/6/1934 tarih ve 2550 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 57,60)       

  Madde 57 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  56 ncı maddede yazılı suçlar hakkında ait olduğu idarelerin memurları tara- 
fından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat evrakı muktazi takibatın  
icrası için bir müzekkere ile cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir. Gümrük ve  
İnhisarlar memurları bu müzekkerelerle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun    
367 nci maddesinde gösterilen müdahil sıfatını iktisap etmiş olurlar.      

  Madde 60 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunda yazılı para cezalariyle müsadere olunan eşyanın sif kıymetinden 
yüzde otuzu haber verenlere ve yüzde otuzu birfiil tutanlara ikramiye olarak  
dağıtılır. Yüzde on beşi peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatı karşılı- 
ğı olmak üzere Hazineye irat kaydolunur. Yüzde onu müsademelerde ölenlerin ve- 
ya sakat kalanların sigortasına tahsis olunur. Yüzde on beşi de kaçağın vuku  
bulduğu muhafaza tabur veya merkez müdiriyeti itibariyle muhafaza işlerinde   
fevkalade yararlığı görülen memurlara tevzi olunur.               
  Kaçak eşyanın muhbiri yoksa muhbire ait olan hissenin üçte ikisi bilfiil  
tutanlara, üçte biri de peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatına kar-   
şılık teşkil etmek üzere Hazineye irat kaydolunur.               
  3 - 17/1/1940 tarih ve 3777 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 8,14,18,20,22,24,  
25,40,45,50,55,56,60,61,62)                           

 

 
  Madde 8 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Hususi evlerle müştemilatında arama:                    
  A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun vereceği yazılı izinle;       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı halde köylerde, muhtar veya ve-   
kilinin ve bunlar da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki kişinin huzu- 
riyle:                                     
  C) Arama izni verenlerin evlerinde arama icabettiği takdirde mafevk mülki- 
ye memurunun izniyle yapılır.                          
  Hususi ev aramaları salahiyetli memurlarca ihtiyar heyetleri azasından ve  
bulunmadığı taktirde mahalle veya köy halkından en az iki kimsenin huzuriyle  
yapılır.                                    
  Muvazzaf ve müstahdem zabitlerle askeri memurların kendilerinin oturdukları 
yerlerde arama, mafevk veya hemrütbe bir zabitin huzuriyle yapılır. İzin veren 
makamın işarı üzerine aramada bulunacak zabitin izamına askeri merciler mecbur- 
dur.                                      
  Arama sırasında tetkikına lüzum görülecek evrak bulunursa sahibinin huzu-  
riyle sayılıp mühürlenerek mahalli cumhuriyet müddeiumumisine ve askere ait   
olanları da en yakın amiri adliye gönderilir.                  
  Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken görülen veyahut kaçakçılık sayı- 
lan herhangi bir işin yapıldığı zahiri delilleriyle tesbit edilen yerlerde usu- 
lü dairesinde ve hemen aramak için gündüz izin almağa lüzum yoktur.       
  Bu hallerde aramalar A,B,C, fıkraları hükümleri dairesinde geceleyin de ya- 
pılır.                                     

  Madde 14 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eş- 
yaları arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara tabi eşya müsadere olunur.  

  Madde 18 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan yolculara ithali veya ihracı mem-  
nu eşya bildirilir. Bu tefhimden sonra kendilerinin beyanları hilafına olarak  
üzerlerinde veya eşyaları arasında memnu eşya çıkarsa bunların müsaderesine ve 
kıymetinin beş misli ağır para cezasına hükmolunur.               
  Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük idaresine rizasiyle verirse keyfiyet 
gümrük idaresince tutulacak ve kendisine imza ettirilecek zabıt varakasına   
derciyle iktifa olunarak hakkında takibat yapılmaz ve kendisinin mahkemeye   
müracaat hakkı da sakıt olur.                          

  Madde 20 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hakikat hilafına beyanname vermekle veya herhangi bir hile ve sui isti-   
mal ile muamelesi yaptırılarak noksan resim verilmek veyahut gümrük resmi ve-  
rilmeksizin resmi verilmiş ve muamelesi yaptırılmış mal gibi gösterilmek sure- 
tiyle memlekete eşya ithal ettikleri anlaşılanlar hakkında 1 seneden 3 seneye  
kadar hapis ve resmi verilmiyen eşya kıymetinin iki misli ağır para cezası   
hükmolunur. Bu harekete iştirak eden memurlar hakkında verilecek ceza bir mis- 
li artırılır.                                  

  Madde 22 - (7/1/1932 tarih ve 1918 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Gümrüğe ait kaçak eşya ve maddelerin müsaderesi, kaçırıldığı tarihten iti- 
baren bir sene içinde istenilebilir. 12,13 ve 14 üncü maddelerle 16 ncı madde- 
nin son fıkrasında yazılı eşya, yalnız vaka anında müsadere edilebilir.     
  Bu suretlerle müsaderesi hakkı sakıt olan eşyanın bedeliyle bu eşyaya    
taallük eden Devlet resimleri kaçakçıdan tahsil olunur.             
  Resimlerin tayini kabil olmazsa her kap için beş liradan iki bin liraya ve 
dökme eşyanın her tonası için 10 liradan 50 liraya ve bedeli tahkik ve tayin  
edilemediği halde dahi 50 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası alınır.  
  Kaçakçılık fiillerine terettüp eden cezalarla kaçırılan malın bedeli Türk  
Ceza Kanununun müruru zaman hükümlerine tabidir. Bu suretle müruru zamana uğ-  
rayan kaçak eşya için resim dahi aranmaz.