Endeksler
                                        
                                        
                                        
          ASKERİ CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN              
            KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)                
                                        
  Kanun Numarası        :1632                     
  Kabul Tarihi         :22/5/1930                  
  Yayımlandığı R. Gazete    :Tarih: 15/6/1930, Sayı: 1520         
  Yayımlandığı Düstur      :Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 367        
                                        
  1 - 27/6/1932 tarih ve 2034 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 76, 82,106, 119,  
120, 154)                                    

  Madde 76 - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Nöbetçiyi kandırarak veya dalgınlığından veya yerinde olmamasından istifade 
ederek hapis odalarından çıkanlar, üç aya kadar hapsolunurlar.         

  Madde 82 bent (2) - (22/5/1932 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yukarıki fıkrada yazılı suçlar silahlı iken yahut toplu efrat karşısında  
veyahut tehdit şeklinde yapılmışsa yirmi bir günden aşağı olmamak üzere katık- 
sız hapis veyahut üç günden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir.      

  Madde 106 - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Askeri karakola ve nöbetçiye hakaret eden veya bunları dinlemeyen veya   
bunlara mukavemette bulunan, fiilen taarruz eden bu suçları amire karşı yapmış 
sayılır ve öylece cezalandırılır. (M. 85, 86, 90, 91).             

  Madde 119 - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  1 - Madunun fiilen taarruzuna karşı müdafaa etmek, son derece zaruret ve  
tehlike karşısında madunu emrine itaat ettirmek için mafevkın ölümden gayrı   
yapacağı fiiller cürüm sayılmaz.                        
  2 - Meşru müdafaada bulunmak veya harbde ilan olunan harekat mıntakasında  
firar edenleri çevirmek yahut yağma ve tahribin önünü almak için sair vasıtalar 
kalmadığı takdirde bir zabitin silahını kullanmak cürüm sayılmaz.        
  3 - Mafevkın, hizmete ve askerliğe dair kusur ve hatalardan dolayı, madunu 
tenkid ve muaheze etmesi hakaret sayılmaz.                   

  Madde 120 - Birinci cümle - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  Bu fasılda yazılı olan suçları yapan bir askeri karakol bu suçları yapan  
mafevk gibi ceza görür.                             

 

 
  Madde 154 - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Sahtekarlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere yemin ve yalan 
yere şehadet, iftira, dilencilik ve adabı umumiyeye ve nizamı aile ve vatan   
aley-                                      
------------------------------                         
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E.1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
hine cürümlerden biriyle bir aydan fazla hapis ve ağır hapis ve hukuku ammeden 
mahrumiyet cezalarına mahküm olan ve gayrı tabii mukarenet yapan ve bunu    
rızasiyle kendine yaptıran askeri, talebenin, talebelik sıfatiyle iktisap    
ettikleri her türlü hukukun ve hizmeti muvazzafadan başka ihtiyat zabiti ve   
gedikli küçük zabit olmak ve askeri hizmet ve memuriyetlere ve mekteplere    
girmek hakkının ziyaına hükmolunur.                       
  2 - 22/12/1934 tarih ve 2632 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 66,67,147,153,   
188,189,190,191)                                

  Madde 66 Bent (2) alt bent (A) - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Suçlu, silah, mühimmat ve bunların teçhizatından, araba ve hayvanlarla   
levazımdan bir şeyi de beraberinde götürmüş ise;                

  Madde 67 bent (3) alt bent (A) - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Suçlu silah, mühimmat, teçhizat, araba ve hayvanlariyle bunların levazımın- 
dan bir şeyi de beraberinde götürmüş ise;                    

  Madde 147 - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  İzin alması icabeden askeri şahıslardan izinsiz evlenen üç aydan bir seneye 
kadar hapsolunur.                                

  Madde 153 bent (1) - (22/5/1930 tarih ve 1632 Sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Fuhuş ve iffetsizliği sabit olan bir kadınla bilerek evlenen veya evlilik  
rabıtasını idamede veya böyle bir kadını nezdinde bulundurmakta ısrar eden   
askeri şahısların ordudan ihracına ve bu fiili askerlikten çıkmak maksadiyle  
yaptığı sabit olursa tardına hükmolunur.