Endeksler
                                        
        UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
            KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)                 
                                        
  Kanun Numarası        :1593                     
  Kabul Tarihi         :24/4/1930                   
  Yayımlandığı R. Gazete    :Tarih: 6/5/1930 Sayı:1489           
  Yayımlandığı Düstur     :Tertip:3 Cilt:11 Sayfa:143          
                                        
  1 - 14/5/1932 tarih ve 1961 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 288)        

  Madde 288 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  103 üncü maddede zikredilen mecburiyete riayet etmediği tebeyyün edenler  
3 aydan aşağı olmamak üzere hapis cezasına veya 550 liraya kadar ağır para   
cezasına mahküm edilirler.                           
  2 - 15/6/1942 tarih ve 4255 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 31,32,33,34,35,38, 
40,41,42,43,44,45,46,52,63,229, 234).                      

  Madde 31 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk ve ecnebi limanlarından Türkiye limanlarından birine gelmek üzere   
hareket eden her gemi bir sıhhat patentasını hamil olmalıdır. Ecnebi limanla-  
rından gelen gemilere ait patentalar mahalli Türkiye konsolosları veya     
vekilleri tarafından tetkik ve patentanın salahiyet sahibi bir makam tarafından 
verildiğine kanaat edildikten sonra vize edilir. Mütaaddit ecnebi limanlarına  
uğrayan gemiler son uğradıkları limandan konsolos vizesi alırlar.        

  Madde 32 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Fevkalade hallerde ve memleketi tehlikeye maruz bırakan salgınlar zuhurunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti hastalığın hüküm sürdüğü limanlarda bulunan 
konsolosluklarda çalışmak veya konsolosluk mevcut olmadığı halde müstakilen   
vazife yapmak üzere mahsus memur gönderir. Bu gibi hallerde sıhhat patentaları- 
nın vizesi ve bulundukları mahallin sıhhi ahvali hakkında malümat almak vazifesi
bu sıhhat memurlarına aittir.                          

  Madde 33 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Konsolos veya vekili veya ahvali fevkalade de Sıhhat ve İçtimai Muavenet  
Vekaletinin mahsus memuru bulunmıyan yerlerde görülecek lüzum üzerine ya mah-  
halli memurların vizesi veya muahedelerle münasebette bulunduğumuz dost Devlet- 
lerden birinin konsolosluğunca yapılacak vizeler muteber olur.         
---------------------------------                        
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949    
  tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı    
  Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan     
  20/5/1957 tarih ve E.1, K.12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakı-  
  nız.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 34 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ecnebi limanlarındaki mahalli memurlar tarafından 31 inci maddede zikredi- 
len sıhhat patentası verilmediği takdirde bu patentalar konsolosluk veya mevcut 
ise Sıhhat Vekaletinin memuru tarafından verilir.                

  Madde 35 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Sıhhat patentalarının vizesine mukabil mahsus kanun mucibince alınacak   
resim, konsolosluklar tarafından alınır.                    

  Madde 38 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  37 nci maddede zikredilen hastalıklardan hariçten gelmiş olmadığı tahakkuk 
eden vak'ayı zuhurunu bildiren patentalar ile mebdeinde temiz olduğu halde Tür- 
kiye limanlarından birine gelinceye kadar geçen seyahat müddeti esnasında    
geminin ahvali sıhhiyesinde vukua gelen tebeddül dolayısiyle evsafı değişen ve 
31, 32, 33 ve 44 üncü maddeler ahkamına muvafık olmıyan patentalar bulaşık   
addedilir.                                   

  Madde 40 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk ve ecnebi limanlarından gelerek Türk limanlarından birine dahil olan  
gemiler sıhhi muayeneye tabi olup bu mükellefiyete riayet etmiyen gemilere   
serbest pratika verilmiyerek yolcu ve eşya çıkarılmasına münamenat olunur.   

  Madde 41 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her gemi bir Türk limanına muvasalatı akabinde ve talimatnamelerle tayin  
olunan saatlerde Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü memurları tarafın- 
dan ziyaret ve patentaları ve geminin sıhhi vaziyeti tetkik olunur. Bu memur-  
lar tarafından serbest pratika verilmedikçe gemilere başkalarının girmesi ve  
gemilerden 47 nci maddede mezkür talimatname hükümleri haricinde kimsenin çık- 
ması memnudur.                                 

  Madde 42 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kaza, fırtına veya ahvali fevkalade sebebiyle bir limana girmeğe mecbur   
olan gemilerden yukarıdaki maddelerde zikredilen evsafı haiz patenta aranmaz.  
Yalnız bunlar sıhhat patentalarını ibraz etmeğe mecburdurlar ve sahil sıhhat  
memurlarının murakabesi altında limanda kalırlar.                

  Madde 43 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk limanlarına gelen ecnebi harb gemileri ile ecnebi donanmalarına men-  
sup muavin sefineler patenta ibrazına mecbur değildir. Yalnız kara ile irtibat 
etmek ve serbest pratika almak istedikleri takdirde behemhal ticaret sefineleri 
hakkındaki hükme tabidirler.                          

  Madde 44 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk harb sefineleri ve ticaret ile münasebeti olmayıp hükümete ait bulunan 
sair gemiler munhasıran hizmetlerine ait işler için Türk limanları arasında   
seyrüsefer ettikleri ve hiç bir bulaşık limana uğramadıkları ve yolcu, asker  
ve saire nakleylemedikleri takdirde Türk limanlarına girip çıktıkları zamanlar 
sıhhi muayeneye tabi değildirler. Fakat gemi derununda sari hastalık zuhur et- 
tiği takdirde bu gemilerin kaptanları muvasalat limanındaki hudutlar ve sahil- 
ler sıhhiye memuruna haber vermeğe mecburdur. Bu takdirde tıbbi muayene icra  
ve serbest pratika ita edilmeden kara ile ihtilat edemez. 37 nci maddede zik-  
redilen hastalıklarla bulaşık limanlardan gelen bu nevi gemiler sair ticaret  
sefineleri hakkındaki hükme tabidir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 45 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Çanakkale Boğazı ile Karadeniz Boğazı arasındaki Marmara havzasında seyrü- 
sefer eden gemiler muvasalat ettikleri limanlarda yolcularını sıhhi zıyaret   
vaki olmadan çıkarabilirler. Yalnız bu esnada geminin sıhhi muamelesini itmam  
etmesi lazımdır. Eğer bu mıntaka dahilindeki gemilerin hareket limanlarında   
sari hastalık varsa bunlar umumi ahkama tabi olurlar.              

  Madde 46 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  43,44 üncü maddelerde zikredilen gemiler ile küçük mesafelere gidip hiç bir 
yere uğramayarak avdet eden balıkçı gemileri müstesna olmak üzere Türkiye li-  
manlarından ihtilat ederek çıkan her Türk ve ecnebi gemisi bir sıhhat patenta- 
sını hamil olmalıdır. Bu patentalar mahalline göre temiz veya bulaşık addolu-  
nur.                                      

  Madde 52 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bütün Türkiye limanlarında sıhhi muamele ifası Hudutlar ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü memurlarına aittİr. Bunların bulunmadığı mahallerde Sıhhat ve  
İçtimai Muavenet Vekaletinin göstereceği lüzum üzerine hükümet veya belediye  
tabipleri veya liman reisleri veyahut nahiye müdürleri ile gümrük memurları   
kanun ve nizam ve talimatnameler hükümleri dairesinde sıhhi müdafaaya müteret- 
tip vazifeleri ifa ve rüsumu tahsil ederler.                  

  Madde 63- (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Limanlarda bulunan ve sıhhiye patentası vermekle mükellef olan memurlar   
57 nci maddede yazılı hastalıklardan ancak kolera, veba, çiçek, lekeli humma  
hastalıklarından zuhur etmiş hakiki vakaları ecnebi gemileri ve ecnebi     
memleketlerine gidecek Türk gemileri patentalarına işaret ederler. Türkiye   
limanları arasında seyrüsefer eden Türk gemilerine verilecek Patentalara mezkür 
maddedeki hastalıklardan her birisinin tahakkuk etmiş vakaları yazılır.     

  Madde 229 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam ve ruam illetlerinden vefat edenlerin  
nakli memnu olduğu gibi bunlardan defnedilmiş olanların vefatları tarihinden  
itibaren üç sene ve 57 nci maddede zikredilen diğer hastalıklardan vefat etmiş 
olanların da bir sene mürur etmeden mezarlarından çıkarılarak başka bir mahalle 
nakilleri de memnudur.                             

  Madde 234 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Ecnebi memleketlerinden getirilen ölülerin nakline müsaade edildiğine ve  
bunun için sıhhi mahzur mevcut olmadığına dair mahalli idareden verilip konso- 
loslarca tasdik edilmiş vesika ibraz edilmedikçe bunların her ne tarikle gelir- 
se gelsin memlekete duhullerine müsaade edilmez.                
  3 - 1/7/1948 tarih ve 5237 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 209)        

  Madde 209 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
İçme veya kaplıca mahalli olarak ilan edilen şehirler belediyesi mevsiminde   
içme veya kaplıcaya gelenlerden ikamet müddetine mahsus olmak üzere bir resim  
tahsiline salahiyettardırlar. Bu resim hasılatı tamamen şehir ve kasabanın   
tezyin ve tedavi için gelen zairlerin istirahat esbabını ve zevkini temin mak- 
sadına sarf ve tahsis olunur. Resim miktarı içme veya kaplıcanın mevkiine ve  
vaziyetine göre tayin ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Dahiliye ve İktisat   
Vekaletlerince müştereken tesbit ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle tasvip   
olunur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 17/1/1949 tarih ve 5305 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 12,14)       

  Madde 12 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yüksek Sıhhat Şürasından her üç sene nihayetinde kur'a ile üç aza çıkarı-  
larak yerine diğerleri 11 inci maddede gösterildiği veçhile tayin olunurlar.  
Çıkan azanın yeniden intihabı caizdir. Yeniden intihap edilmedikleri takdirde  
Yüksek Sıhhat Şürası fahri azalığı unvanını kaydi hayat şartıyle taşırlar.   

  Madde 14 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Sıhhat Şürası, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinin veya onun    
tensip edeceği bir zatın riyaseti altında asli azadan laakal beş zatın huzuriy- 
le içtima eder. Reyler sülüsanı ekseriyetle ittihaz olunur. Sıhhat ve İçtimai  
Muavenet Vekaleti müsteşar ve hıfzıssıhha işleri ve içtimai muavenet umum mü-  
dürleri Yüksek Sıhhat Şürasının tabii azasındandırlar.             
  5 - 15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 264)        

  Madde 264 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Nüfusu her neye baliğ olursa olsun büyük bir yangın, zelzele ve her hangi  
diğer bir afet sebebiyle veya harb yüzünden büyük bir kısmı veya tamamı harap  
olan şehir ve kasabalar belediyeleri, tabi halin geri gelmesinden itibaren en  
çok altı ay zarfında o şehir ve kasabanın yeniden tanzim ve imarı için bir plan 
ve proje tertibine mecburdurlar. Muvakkat ikametgahlar müstesna olmak üzere bu 
plan ve projelerin tanziminden evvel harap olan kısımlarda her türlü inşaat   
menolunur.                                   
  6 - 1/4/1965 tarih ve 557 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 156 )        

  Madde 156 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Bu kanunun neşrinden sonra berhayat çocuğu altı veya altıdan fazlaya baliğ 
olan kadınlara Devletçe mükafatı nakdiye verilmesi için her sene Sıhhat ve   
İçtimai Muavenet Vekaleti bütçesinde bir faslı mahsus açılır. Arzu edenlere   
nakdi mükafat yerine ihdas edilecek bir madalya verilir. Bu kanunun neşri    
tarihinde berhayat altı veya daha ziyade çocuğu olan kadınlara dahi bu madalya 
verilir.                                    
  7 - 14/11/1972 tarih ve 1627 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 282 )        

  Madde 282 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  İşbu kanunda yazılı olan memnuiyetlere muhalif hareket edenler veya mecbu- 
riyetlere riayet etmeyenlar hakkında kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilme- 
diği ve fiilleri Türk Ceza Kanunu itibariyle daha ağır cezayı istilzam eyleme- 
diği halde beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası ve üç günden bir   
aya kadar hafif hapis cezası verilir.                      
  8 - 22/9/1983 tarih ve 2890 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 282)        

  Madde 282 - (24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Bu kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunlulukla- 
ra uymayanlar hakkında, kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve     
fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde 2 aya   
kadar hafif hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası verilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  122 - 1                   
                                        
  9 - 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 20, 170, 171, 172.)  
                                        

  Madde 20 fıkra bir bent 8 - (24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  Yenilecek ve içilecek maddelerin murakabesi ve vilayet merkezleriyle lüzum 
görülecek sair mahallerde gıda maddelerinin muayenesine mahsus laboratuvarlar  
tesisi.                                     
                                        

  Madde 170 - (24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Her ne şekilde olursa olsun süt ticareti yapanlar veya satılmak üzere süt  
istihsal edenler mahalli belediyesinden bir müsaade almak mecburiyetindedirler. 
  Müsaade vermek için belediyelerce memurini sıhhiye vasıtasiyle süt istihsa- 
line mahsus mahallin şart ve vasıfları veya süt satacakların vasıtaları ve leva-
zımı teftiş ve tetkik olunur.                          
  Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 43 üncü maddesi hükmü mah-  
fuzdur.                                     
  (Ek: 15/2/1952 - 5882/1 md.) Nüfusu yüz binden yukarı olan veya bu miktar- 
dan az olsa da Bakanlar Kurulunca tensip ve ilan edilen şehirlerde özel kap ve 
şişelerle satışa çıkarılacak sütler ve çiğ yenecek kremalarla kahvaltılık paket 
yağlarının pastörizasyonu mecburidir.                      
                                        

  Madde 171 - (24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Sütlerin nevileri ve vasıfları ve süt ve mamulatının istihsaline ve satışına
mahsus mahallerin ve levazımın sıhhi şartları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka- 
leti ile İktisat Vekaletince müştereken tesbit ve belediye emirleri şeklinde  
neşrolunur. (1)                                 
                                        

  Madde 172 - (24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  170 inci maddede zikredilen müsaade istihsal mahallerinin emirlere muvafık 
şartları haiz olmaması veya satış vasıta ve levazımının noksanı sebebiyle    
reddolunacağı gibi verilmiş olan müsaade bu nizamlara muhalif vaziyet hudusünde 
geri alınabilir.                                
---------------------                              
(1) Bu maddedeki "sütlerin nevileri ve vasıfları ve süt" deyiminden sonraki   
  "ve" bağlacı, 16/4/1934 tarih ve 2410 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile ilave
  edilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  122 - 2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1593 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe      
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
--------- ---------------------------------------------- -----------------   
 1961             -               19/5/1932     
 2410             -               19/4/1934     
 3987             -               31/3/1941     
 4255             -               20/6/1942     
 5237  1,4,5 ve 9 uncu maddeleri ile 51 inci maddesinin bu          
     maddelerle ilgili hükümleri              1/1/1949     
     Diğer maddeleri                    1/8/1948     
 5305             -               21/1/1949     
 5882             -               22/2/1953     
 7269             -               25/5/1959     
  557   1 ve 2 nci maddeleri                10/4/1965     
      Diğer maddeleri                  10/7/1965     
 1627             -              23/11/1972     
 2890             -               24/9/1983