Endeksler
                                        
          BELEDİYE KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN               
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 1580                       
  Kabul Tarihi       : 3/4/1930                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 14/4/1930 Sayı: 1471           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 80           
                                        
  1 - 3/6/1930 tarih ve 1683 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 152, 156)       

  Madde 152 ek fıkra - (2/6/1930 tarih ve 1676 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  İstanbul mahalli idaresi memurları Devlet memurları hakkındaki hüküm ve   
şartlara tabidirler.                              

  Madde 156 ek fıkra - (2/6/1930 tarih ve 1676 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  İstanbul ve Ankara valilerine belediye bütçesinden miktarı İcra Vekilleri  
Heyetince tayin olunacak senelik temsil tahsisatı verilir.           
  2 - 5/7/1934 tarih ve 2571 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 19)          

  Madde 19 bent (5) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  5 - Belediye sınırı dahilinde muayyen mevkiler arasında otobüs, omnibüs gibi
yolcu ve yük başına ücret alan nakliye vasıtalarının işletilmesine ve hususi ma-
hiyette elektrik tesisatı gibi işlerin yapılmasına ve umuma ait suların ihtiyaç-
tan fazlasının hususi istihsalatta kullanılmasına inhisarı tazammun etmemek üze-
re ruhsat vermek;                                
  3 - 5/7/1939 tarih ve 3666 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 19)          

  Madde 19 bent (5) - (5/7/1934 tarih ve 2571 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Belediye sınırı dahilinde muayyen mıntakalar arasında yolcu nakil vasıtası 
olarak otobüs, omnibüs, otokar, tünel, troley, füniküler işletmek munhasıran be-
lediyelerin hakkıdır.                              
  Bunların belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasiyle yapılması
ve işletilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İcra Vekilleri Heye-
ti kararına bağlıdır.                              
  Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartiyle bunların işletilmesi-
ne ruhsat dahi verebilir.                            
  Hususi mahiyette elektrik tesisatı gibi işlerin yapılmasına ve umuma ait su-
ların ihtiyaçtan fazlasının hususi istihsalatta kullanılmasına ve beldenin muay-
yen mevkileri arasında yük başına ücret alan nakil vasıtalarının işletilmesine, 
inhisarı tazammun etmemek üzere, ruhsat vermek de belediyelere aittir.     
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK-5)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 26/1/1944 tarih ve 4520 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 27)         

  Madde 27 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birinci derecede usul ve füruğ, birinci derecede civar ve bu derecelerdeki 
sıhri hısımlar bir mecliste birleşemezler. Bir mecliste birleşmesi caiz olma-  
yanlar intihap edilmiş oldukları takdirde en ziyade rey kazanmış olan, bu da  
müsavi ise evli olan ve evli olanlardan da çocuğu çok olan azalık sıfatını alır.
  Çocuk adedinin de müsavatı halinde kura çekilir. İntihaptan sonra sıhriyet 
peyda edenler de aynı hükümlere tabidir.                    
  5 - 31/5/1944 tarih ve 4573 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 152)        

 

 
  Madde 152, bent (D) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  D - Bütçenin sureti tanzim ve tasdikı vilayet bütçeleri hakkındaki kanuni  
hükümlere tabidir.                               
  6/a - 26/3/1945 tarih ve 4705 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 54, 119, 120, 128.) 

  Madde 54 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Meclisin adi ve fevkalade içtimaı                      

  Madde 54 - Meclis, Şubat, Nisan, Teşrinisani ayları iptidasında olmak üzere 
senede üç defa adiyen içtima eder. Bütçe müzakeresine tesadüf eden içtima müdde-
ti en çok otuz gün olup diğer içtimaların müddeti en çok on beş gündür.     
  Bu müddetlerden evvel vazife bitmezse vali on beş günden fazla olmamak üzere
müzakere müddetlerini uzatarak sebeplerini Dahiliye Vekaletine bildirir. Mühim 
ve müstacel bir iş çıkarsa belediye reisinin yazılı daveti veya azadan üçte bi- 
rinin esbabı mucibeli talep ve teklifi üzerine veyahut valinin re'sen davetiyle 
meclisler fevkalade olarak toplanırlar. Fevkalade içtimalarda davete sebep olan 
maddeden gayrı bir iş müzakere edilemez.                    

  Madde 119 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Belediyelerde mali sene                           

  Madde 119 - Belediye bütçesi, belediyenin her senenin Haziran iptidasından 
ertesi senenin Mayısı sonuna kadar bir seneye ait varidat ve masrafını mübeyyin 
ve belediye varidatının istifa ve belediye hizmetlerinin ve masraflarının ifası-
na mezuniyeti mutazammındır.