Endeksler
                                        
                                        
                                        
          NOTERLİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN               
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 1512                       
  Kabul Tarihi       : 18/1/1972                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408         
                                        
  1 - 19/12/1980 tarih ve 2258 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 112)        

  Madde 112 fıkra dört - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Tarifede gerekli görülecek değişiklikler dört yılda bir yapılır. Yeni tari- 
fe yürürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır.               
  2 - 14/2/1984 tarih ve 2980 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları: 163,164,171 ve 187)
  Madde 163 fıkra iki (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Birlik kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz.        

  Madde 164 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile birliğin mahalli organları  
olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Bu sebeple birlik ve 
odaların hesap ve işlemlerini Adalet müfettişleri veya Cumhuriyet savcılarına  
denetletebilir.                                 
  Adalet Bakanlığının bu kanun gereğince Türkiye Noterler Birliği organlarının
karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Birliğin görevli organları tarafın-
dan uyulması zorunludur. Bakanlık kararı aleyhine süresi içinde Danıştay'a baş- 
vurulmamış olmasına rağmen bu kararın Birliğin görevli organınca, kanuni bir se-
bep bulunmaksızın yerine getirilmemesi veya eski kararda direnme niteliğinde ye-
ni bir karar verilmesi halinde, Bakanlık, o Birlik organının feshine karar ve- 
rilmesi için keyfiyeti Danıştay'a bildirir. Danıştay, bildirme tarihinden itiba-
ren en geç üç ay içinde karar verir. Feshi istenen organ üyelerinin cezai sorum-
lulukları saklıdır.                               
  Danıştay'ın fesih kararı vermesi halinde, feshedilen organın yerine en geç 
bir ay içinde yenisi seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresini tamamlar- 
lar.                                      
  Feshedilen organın Adalet Bakanlığının kararına aykırı olarak yaptığı tasar-
ruflar hükümsüzdür.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA, HÜKÜMLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fesih hükümleri Birlik Kongresi hakkında uygulanmaz.            
  Madde 171 fıkra üç (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Oyların tasnifi kongreye katılan noterler arasından seçilecek üç veya beş  
noter tarafından açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar tasnif kuruluna 
ayrılamazlar.                                  

  Madde 187 fıkra iki ve beş - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  Toplantıya katılmamış olan bir noter, gündeme göre oyunu kapalı zarf içinde 
taahhütlü olarak posta ile gönderebilir. Kararların alınmasında bu oylar da na- 
zara alınır. Ancak, oylama tamamlanmadan genel kurul başkanlık divanına intikal 
etmemiş olan mektuplar oylamada hesaba katılmaz.                
  177 nci maddenin son fıkrası hükmü, bu maddenin ikinci fıkrası gereğince  
verilen oylar da nazara alınarak, noter odası genel kurulu hakkında da uygula- 
nır.                                      
  3 - 16/11/1989 tarih ve 3588 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları : 25,26,27,28,29,30,
33, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 122, 159, 186, 196)           

  Madde 25 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yukarıdaki maddeye göre atama mümkün olmadığı takdirde, Adalet Bakanlığı,  
18 inci maddede gösterilen defterin başında bulunan noterlik belgesine sahip  
kimseye yazılı olarak atama teklifinde bulunur. Bu teklife, tebliği tarihinden 
itibaren bir hafta içinde ilgili tarafından cevap verilmediği takdirde, teklif 
reddedilmiş sayılır.                              
  Cevabın süresi içinde olup olmadığı, cevap yazısının postaya verildiği Cum- 
huriyet Savcılığı aracılığı ile gönderilmiş ise savcılık kaleminde, Bakanlığa  
verilmiş ise Bakanlıkta kaydedildiği tarihe göre tespit edilir.         
  Teklifin açıkça veya süresinde cevap verilmemek suretiyle reddi halinde def-
terde daha sonraki sırada bulunana aynı yoldan teklif yapılır.         
  Adalet Bakanlığında bulunan adresine tebligat yapılması mümkün olmıyan kimse
teklifi reddetmiş sayılır. Ancak, tebligatın yapılamaması ilgilinin kusurundan 
doğmamışsa, o noterliğe atanma hakkı ortadan kalkmakla beraber, kendisine teklif
yapılmamış sayılır.                               
  Şu kadar ki, belli süreli geçici bir kamu görev veya hizmetinde bulunan no- 
terlik belgesine sahip kimselere bu görev veya hizmetleri süresince, kendi is- 
tekleri olmadan teklif yapılmaz.                        

  Madde 26 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Adalet Bakanlığınca 25 inci maddeye göre yapılan iki teklifi reddeden veya 
reddetmiş sayılan kimse, 20 nci maddedeki tazmin yükümlülüğü saklı kalmak üzere,
18 inci maddede gösterilen defterden silinir.                  
  25 inci maddenin son fıkrası kapsamına giren kimselere kendi istekleri ol- 
maksızın teklif yapılması halinde yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1152-1                   
                                        

  Madde 27 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birinci sınıf bir noterliğe ancak ikinci sınıf noterler arasından ve ikinci 
sınıf noterliğe de üçüncü sınıf noterler arasından, 22 nci maddeye göre yapılan 
ilan üzerine başvuran isteklilerden biri atanır. Adalet Müfettişi tarafından  
düzenlenen son hal kağıdında yukarı sınıfa atanmaya yeteneği bulunmadığı belir- 
tilen veya bulundukları noterlikte dört yıllık hizmet süresini doldurmamış bulu-
nan noterlerin atanma isteği nazara alınmaz.                  
  Atama yapılırken, noterlerin meslekteki kıdemleri, kıdemde eşitlik halinde 
sicillerine nazaran yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kıdem ve yeterlikte  
olanlardan almanca, fransızca, ingilizce veya italyanca dillerinden en az birini
bildiğini yönetmelikte gösterilecek şekilde belgelendirenler diğer isteklilere, 
bu dillerden biri ile öğretim yapan yabancı hukuk fakültelerinden birini bitir- 
miş olanlar diğerlerine, hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir.      

  Madde 28 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklere atamada, aynı sınıftan olanla- 
rın nakil yolu ile atama isteği diğerlerine tercih edilir. Bu çeşit istekliler 
birden çok ise 27 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre tercih yapılır.    
  Bulunduğu noterlikte dört yıllık hizmet süresini doldurmamış olan noterin  
nakil yolu ile atanma isteği nazara alınmaz.                  

  Madde 29 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Boşalan veya açılan bir noterliğe yapılan atama tasarrufunun yargı organı  
tarafından iptali halinde, açıkta kalan noter, atanmadan önceki noterlik görevi-
ne döner; önceki noterliğe başkası atanmış ise, bu sınıftan boşalacak veya açı- 
lacak ilk noterliğe, nakil yolu ile atama talebedenler de dahil, diğer bütün is-
teklilere tercihan atanır. Açıkta kalan noter mesleğe ilk defa atanmış ise, 18 
inci maddede gösterilen defterde yazılı olanların hepsine tercihan atanır.   
  İstifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, ilan üzerine başvurması halinde
ve noter olma yeterliğini kaybetmediğini de belgelendirmesi şartiyle, ancak ay- 
rıldığı sınıftaki bir noterliğe atanabilir. Şu kadar ki, bu kimsenin üçüncü sı- 
nıf bir noterliğe atanabilmesi, 18 inci maddede gösterilen deftere kayıtlı başka
bir istekli bulunmamasına bağlıdır.                       
  İsteklilerin birden çok olması halinde, 27 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü 
uyarınca tercih yapılır.                            
  Bu kanunun yürürlüğünden önce noter yardımcısı olarak atanmış bulunanlar, bu
maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden faydalanamazlar; bu kimseler, 
istifa yoluyla noterlikten ayrıldıktan sonra 7 nci maddedeki nitelik ve yeter- 
liklere sahib olmadıkça yeniden noterliğe atanamazlar.             

  Madde 30 fıkra iki son cümle - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  İlgili vazgeçme dilekçesini atama veya nakil kararını tebellüğ etmeden Ba- 
kanlığa veya Cumhuriyet Savcılığına verirse, atama veya nakil isteğinde bulunma-
mış sayılır ve yeniden ilan yapılmaksızın mevcut isteklilerden biri o noterliğe 
nakledilir veya atanır.                             
  Üçüncü ve dördüncü fıkralar - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)                                      
  Meslekte bulunanlar için yeni noterlikte işe başlama süresi, ayrıldıkları  
noterliğin devir ve teslim işlerinin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye  
başlar.                                     
  Atanma veya nakil isteklerinden vazgeçme hakkı iki defa kullanılabilir. Vaz-
gecilen isteklerden birinin atanmaya, diğerinin nakle ilişkin olması halinde de 
aynı hüküm uygulanır. Bu durumdaki kimsenin daha sonraki atanma veya nakil is- 
tekleri nazara alınmaz.                             
                                        
MÜLGA, HÜKÜMLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1152-2                   
                                        

  Madde 33 ikinci ve son fıkra - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  Noterlikte bu işi görecek katip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet Savcılığı- 
 nın bildirmesi üzerine, Adalet Komisyonu tarafından atanacak yeterli bir adet 
memuruna bu iş gördürülür.                           
  Noterliğin aylık safi gelirinden, noterlik aidatı, vekilin ücreti ve noter- 
liğin diğer giderleri ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı lis-
tesiyle birlikte vekili tarafından Türkiye Noterler Birliğine gönderilir.    
  Noterliklerin görevlendirilmesi ve ilanı :                 

  Madde 109 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması 
veya bir belediye hudutları içinde birden çok asliye mahkemesi yargı çevresinin 
yer alması halinde, harca tabi değeri bir milyon lira ve daha fazla olan noter- 
lik işlemleri, aşağıdaki maddeler hükümlerine göre bir takvim yılı için görev- 
lendirilecek noterliklerde yapılır.                       
  Adalet Bakanlığı, yukarki fıkrada gösterilen yerlerde, görevlendirilecek  
noterlikleri, en geç bir evvelki takvim yılının Kasım ayı içinde, Türkiye Noter-
ler Birliğinin ve gerekli gördüğü diğer kuruluşların düşüncelerini almak sure- 
tiyle tespit eder. Bakanlığın bildirmesi üzerine keyfiyet Türkiye Noterler Bir- 
liğince Resmi Gazete ile Ticaret Sicil Gazetesinde ve Ankara, İstanbul, İzmir  
ile mahallinde yayınlanan birer günlük gazetede en geç 15 Aralık tarihinde ilan 
edilir.                                     
  Görevlendirilecek noterliklerin sayısı, o yerin nüfusu ve iş yoğunluğu ile 
ulaştırma durumu göz önünde tutularak tespit olunur. Aynı mahkemenin yargı   
çevresi içindeki bütün noterliklerin sonu alınmadıkça bir noterlik üst üste   
görevlendirilemez.                               
  Görevlendirilecek noterliklerin isimleri, en geç 31 Aralık tarihinde aynı  
yargı çevresi içindeki diğer noterlik dairelerinin giriş kısmına göze çarpacak 
şekilde asılacak bir lehvada gösterilir.                    
  Birinci fıkrada gösterilen işleri, görevlendirilen noterliklerden başka bir 
noterlik yapamaz.                                

  Madde 110 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  109 uncu maddede yazılı noterlik işlemlerinin yapılmasından elde edilecek  
her çeşit ücret ve noter hissesi tutarı, işlemi yapan görevli noterlikçe, milli 
bir bankada açtırılan (Noterlikler ortak cari hesabı) na en geç işlemin yapıldı-
ğı günü takibeden üç iş günü içinde yatırılır. Görevli noterliklerin ilk masraf-
larına karşılık olarak, bütün noterlerce eşit miktarda ödenecek avans da, açıl- 
masını izliyen 15 gün içinde aynı hesaba yatırılır. Noterlikler ortak cari he- 
sabı, yıl başından önce o yerdeki noterliklerin bağlı bulunduğu oda yönetim ku- 
rulunca açtırılır ve aynı kurul tarafından tespit edilecek avans miktarı ile  
birlikte Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine bildirilir.      
  Görevli noterin, bu görevin yerine getirilmesi sebebiyle yaptığı ve yapacağı
bütün masrafları karşılamak üzere, ortak hesapta toplanan gelirden gerekli mik- 
tar kendisine ödenir. Ödenecek bu miktar, ödemenin zamanı ve şekli oda genel  
kurulunun yıllık olağan toplantısında tespit olunur. Şu kadar ki, bu masraflar 
ödeme tarihinde toplanmış olan ortak gelirin yüzde onbeşini geçemez.      

  Madde 111 fıkra bir - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Yukardaki madde uyarınca yapılacak ödemelerden sonra, ortak cari hesapta  
kalan miktardan birinci fıkrada gösterilen avans tutarı ayrıldıktan sonra geri- 
si, her üç ayda bir ilgili noterlere veya bu kanuna göre görevlendirilmiş noter 
vekili varsa, vekile eşit miktarda ödenir. Ödemenin şekli, oda genel kurulunun 
yıllık olağan toplantısında tespit edilir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1152-3                   
                                        

  Madde 112 son fıkra - (19/2/1980 tarih ve 2258 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Tarifede gerekli görülecek değişiklikler iki yılda bir yapılır. Yeni tarife 
yürürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır.                

  Madde 115 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Kesin giderin dökümü, işleme ait kağıtların dairede kalan asıl ve örnekleri 
ile ilgisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha dairede kalmışsa verilen örnek- 
lerden birine yazılır ve Maliye Bakanlığınca bastırılacak seri numaralı özel  
makbuzdan üç nüsha düzenlenir. Gider dökümü asıl ve örnekler için ayrı ayrı gös-
terilir.                                    
  Makbuzun birinci nüshası masrafı ödiyen ilgilisine verilir; ikinci nüshası 
dairede saklanır; üçüncü nüshası ise harç, vergi ve resimlerin ilgili daireye  
yatırılmasında verilmek üzere noterlik dairesinde alıkonur.           

  Madde 117 fıkra bir - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Noterler tarafından fazla ücret alındığı, harçlara ait zamanaşımı süresi  
içinde anlaşılırsa, beher şahıstan fazla alınan on lirayı aşan ücretler Adalet 
Bakanlığı tarafından ilgilisine iade ettirilir ve Bakanlık, ödeme için notere  
yapılacak tebligattan Birliğe bilgi verir. Masrafı noter tarafından verilmek  
suretiyle yapılan tebligata rağmen ilgilisi bir ay içinde parasını almaz veya  
fazla alınmış olan ücretten beher şahsa düşen kısmı on lira veya daha az olursa,
Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Para gönderilmediği takdirde Birlik bu  
husustaki kararını İcra ve İflas Kanununun ilamların icrası hakkındaki hükümle- 
ri uyarınca yerine getirtir.                          

  Madde 119 birinci ve üçüncü fıkralar - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanu-
nun hükmüdür.)                                 
  Noterler, 118 inci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları 
aşağıda yazılı süreler içinde ilgili vergi dairesine ve belediyeye bir beyanname
ile bildirmek ve aynı süre içinde yatırmakla yükümlüdürler.           
  Vergi, resim ve harçlar için ayrı ayrı ikişer nüsha olarak düzenlenecek bu 
beyannamelerde, ait olduğu dönemlere ilişkin bütün işlemlerin müfredatı ile yev-
miye numaralarının gösterilmesi ve 118 inci maddeye göre düzenlenen makbuzların 
birer örneğinin bu beyannamelere eklenmesi zorunludur.             
  Fıkra dört - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Birden fazla daireye beyanname verilmesi gereken hallerde makbuzun asıl nüs-
hası vergi dairesine, onanmış örneği ilgili diğer dairelere verilecek beyanname-
lere eklenir.                                  

  Madde 122 fıkra iki - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Noterlikler adalet müfettişleri tarafından da teftiş edilirler. Adalet mü- 
fettişi, düzenliyeceği hal kağıdında, noterin meslekte yeterli olup olmadığı, 
yeterlilik derecesi, yukarı sınıftaki bir noterliğe atanma yeteneği bulunup bu- 
lunmadığı ve yönetmelikte gösterilecek diğer hususlardaki kanısını gerekçeli  
olarak belirtir. Noterin yukarı sınıfa atanmaya yeterli bulunduğu kanısına varı-
labilmesi için, adalet müfettişleri tarafından yapılmış olan evvelki teftişler- 
den en az son ikisinde meslekte yeterli olduğunun belirtilmiş bulunması zorunlu-
dur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 1152-4                    
                                        

  Madde 159 bent (I) ve (II) - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  I- 109 uncu maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden noterler, birinci  
defasında 126 ncı maddenin (D) bendi gereğince işten çıkarılır ve cezalandırıl- 
malarına konu olan işlemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi alınarak ban- 
kadaki noterlikler ortak cari hesabına yatırılır.                
  II - a) 110 uncu madde gereğince noterlikler ortak cari hesabının açtırılma-
sı, yatırılması gereken avans miktarının tespit edilmesi, hesap numarası ve   
avans tutarının Adalet Bakanlığına bildirilmesine ilişkin görevlerinde kusurları
görülen noter odası yönetim kurulu üyeleri hakkında fiillerinin derecesine göre 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.        
  b) Noter odası tarafından tespit edilen avansı ve görevli noterin ortak iş- 
lemlere ait gelir tutarını, süresi içinde noterlikler ortak cari hesabına yatır-
mıyan noter, (I) fıkrası gereğince cezalandırılır.               

  Madde 186 fıkra ikinin birinci cümlesi - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Ka-
nunun hükmüdür.)                                
  Genel kurul, her sene Mayıs ayının ilk haftası içinde toplanır.       

  Madde 196 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Noterin, 7 nci maddenin ikinci bendi ayrık olmak üzere, bu maddede yazılı  
yetenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması veya iki yıl içinde üçten az olma-
mak üzere yapılan bütün teftişlerde yahut dört yıl içinde yapılan teftişlerden 
dördünde, meslekte yeterli olmadığının tespit edilmesi halinde, Adalet Bakanlı- 
ğınca görevine son verilir. Ancak dört yıl içinde yapılan diğer teftişlerde   
meslekte yeterli olduğu kanaati de belirtilmiş bulunursa, noterin görevine son 
verilebilmesi için, Bakanlıkça yaptırılacak yeni bir teftişte adelet müfettişi- 
nin, noterin meslekte yeterli olmadığı kesin kanısına varması gereklidir.    
  4 - 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:50,163,164.)     

  Madde 50 fıkra iki - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Noterler siyasi partilere üye olamazlar.                  

  Madde 163 fıkra iki - (14/2/1984 tarih ve 2980 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Birlik ve mahalli organları olan odalar kuruluş amaçları ve kanunda belir- 
tilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen gö- 
revlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü dü- 
zenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve dernek-  
lerle ortak hareket edemezler; siyasi partilere maddi yardım yapamazlar; onlar- 
la siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli   
idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler.            

  Madde 164 fıkra iki, altı,yedi - (14/2/1984 tarih ve 2980 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Bu Kanunun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklara uyma- 
yan Türkiye Noterler Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile noter odaları- 
nın başkan ve yönetim kurullarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine ye- 
nilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca bulundukları yer Cum- 
huriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince  
karar verilir. Yargılama, basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde so-  
nuçlandırılır.                                 
  Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bü- 
tünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sa- 
kınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, birliğin seçimle gelen 
merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarını geçici olarak  
görevden uzaklaştırabilir.                           
  Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci 
fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir.Mahkeme,görevden uzaklaştırma kararının
yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en
geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece  
karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1152 - 5                    
                                        
  5 - 2/4/1998 tarih ve 4358 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 84,92,101)     
                                        

  Madde 84 fıkra iki bent 3 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  3. İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adreslerini,

  Madde 92, fıkra bir bend 2 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  2. İlgilinin kimliğini ve adresini,                     

  Madde 101, fıkra 1, bent 2 - (18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanun hükmü-  
dür.)                                      
  2. İlgilinin kimliği ve adresini,                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      1512 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
   Kanun                          Yürürlüğe     
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
  -------- ------------------------------------------  ------------------  
   2258            -              23/2/1980     
   2980            -              18/2/1984