Endeksler
                                        
                                        
        ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ              
        ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU               
        KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ                
             HÜKÜMLERİ (1)                     
                                        
  Kanun Numarası    : 1479                         
  Kabul Tarihi     : 2/9/1971                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956           
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3300          
                                        
  1 - 19/4/1979 tarih ve 2229 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları: 6,7,8,9,16,21,24, 
25,26,28,29,30,33,35,36,38,39,41,42,45,49,50,51,52,53,56,70,73,74,76,79, Geçici 
2, Geçici 4)                                  

  Madde 6 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Kurum görevlileri Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunca atanır.  
Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdüre ve Genel Müdür de kısmen alt kademe-  
lere devredebilir.                               

  Madde 7 fıkra iki - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Kurumda, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine, özel sözleşme ile   
yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabileceği gibi gerektiğinde Sosyal Sigorta- 
lar Kurumu personeline de özlük hakları saklı kalmak üzere görev verilebilir.  

  Madde 8 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim ve karar  
yetkisini, sorumluluğunu taşır.                         
  Yönetim Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden kuruludur. Başkan ile bir üye  
Çalışma Bakanlığının, bir üye Maliye Bakanlığının, bir üye Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle atanır. Sigortalıları  
temsil edecek diğer dört üye, bağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşla-  
rınca gösterilecek üçer aday arasından Genel Kurulca seçilir.          
  Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.                
  Bakanlar Kurulunca atanacak başkan ve üyelerin mesleki alanda yüksek öğre- 
nim görmüş olmaları gereklidir.                         
  Sigortalıları temsil eden üyelerin sigortalılık nitelikleri kalmadığı tak- 
dirde, tekrar seçilmelerinde Genel Kurul üyesi bulunmaları şartı aranmaz.    
-----------------------                             
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakınız.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Meslek kuruluşları temsilci üyeleri, üyelik niteliklerinden birini kaybet- 
meleri veya bir asil üyeliğin boşalması halinde, en çok oy almış olandan başla- 
mak üzere, yedek üyeler sırasiyle Yönetim Kuruluna katılmak üzere göreve çağrı- 
lır.                                      
  Asil üyenin yerine gelen yedek üye, asil üyenin görev süresini tamamlar.  
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar  
atanabilir veya seçilebilirler.                         
  Başkanın bulunmadığı hallerde geçici Başkan üyeler tarafından seçilir.   

  Madde 9 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yönetim Kurulu en az 7 üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun- 
luğu ile karar verilir.                             
  Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.    
  Genel Müdürün zorunlu nedenlerle toplantıya katılmaması halinde Genel Müdür 
yardımcılarından biri, Genel Müdürü temsilen kurul toplantılarına katılır.   
  Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Özürsüz olarak toplantılara ka- 
tılmayan üyelerin ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre kesinti   
yapılır.                                    
  Haklı özürü nedeniyle üç ay ve daha fazla görevine devam edemiyeceklerin  
yerine yedekleri toplantılara katılır.                     
  Haklı özrün sona ermesinde asıl üye vazifesine devam eder.         

  Madde 16 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kurumun her sigorta kolu için ayıracağı karşılıklar;            
  a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede olmak kaydiyle 
Devlet bankalarına yatırmak,                          
  b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahviller ile gelir garantisi verdi-
ği hisse senetlerine yatırmak,                         
  c) Taşınmaz mallara yatırmak,                        
  d) Sigortalılara konut veya toplu işyeri yapımı için bu yapıların birinci  
derece ipoteği karşılığında, taşınmazın değerinin % 80 ine kadar, konutlarda  
20, işyerlerinde 10 yılda itfa edilmek, % 5'ten aşağı olmamak üzere faiz yürü- 
tülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birinden yararlanması kaydı ile   
tüzük hükümlerine göre ve Bakanlar Kurulunca tespit olunacak banka veya banka- 
lara mevduatta bulunmak yahut 21 inci madde gereğince kurulacak müesseselere  
ikrazda bulunmak,                                
  e) Esnaf ve sanatkarlara işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek   
üzere ve en az % 6 faiz getirmek kaydiyle tüzük hükümlerine göre T.Halk Banka- 
sına yatırmak,                                 
  suretiyle işletilir.                            
  Bu karşılıkların en çok % 40 ı (b) fıkrasında, % 25 i (d), % 25 i (e) fıkra-
sında yazılı olan konulara yatırılır.                      

 

 
  Madde 21 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kurum yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere kendisine bağlı ve   
tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurabilir.                    
  Bu müesseselerin kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkile-
riyle denetimi usulleri tüzüklerinde belirtilir.                
  Bu kanunun 17,18,20 nci maddeleri Kurumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında  
da uygulanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda görevlendirildiklerinde, özlük 
hakları saklı kalmak şartiyle çalıştırılırlar.                 

  Madde 24 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene   
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve    
sanatkarlar                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde  
bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.         
  Kanunun uygulanması bakımından kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak  
nitelendirilen bağımsız çalışanlardan kanunla kurulu meslek kuruluşlarına    
yazılı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerden kollektif şirketlerin ortakla-  
rını, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarını, limited   
şirketlerin ortaklarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin    
komandite ortaklarını kapsar.                          
  Ancak;                                   
  a) Her hangi bir meslek kuruluşuna yazılması zorunlu olmıyanlar,      
  b) Kanunla kurulu emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanlar,       
  c) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç),    
  ç) Yabancı uyruklular,                           
  Hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.                   

  Madde 25 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  24 üncü maddede belirtilen kimseler meslek kuruluşuna yazılarak çalışmaya  
başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden bu kanuna göre "sigortalı" olur-  
lar. Meslek kuruluşları da, yeni yazılanları en geç üç ay içinde Kurumun ilgili 
şubelerine bildirir.                              
  Bunlar hakkında sigorta hak ve yükümleri meslek kuruluşuna yazılarak çalış- 
maya başladıkları tarihten itibaren uygulanır.                 
  Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.  
  Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına 
devretmek yolunda hükümler konulamaz.                      

  Madde 26 - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunun kapsamına girenler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en 
geç üç ay içinde Kurumun ilgili şubesine başvurarak kayıt ve tescillerini yaptı-
rırlar.                                     
  Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zorunlu bulundukları esaslar  
ve tescille ilgili işlemler Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile   
tespit olunur.                                 

  Madde 28 fıkra üç - (2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş   
sayılacağı Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belirtilir.