Endeksler
                                        
           SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)               
                                        
  Kanun Numarası       : 1380                      
  Kabul Tarihi        : 22/3/1971                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799         
  Yayımlandığı düstur    : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 2056      
                                        
                                        
  1 - 15/5/1986 tarih ve 3288 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:1,3,7,14,17,26,27,36)
                                        
                                        

  Madde 1 - (22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsali bu Kanun hükümlerine tabidir. 
                                        

  Madde 3 fıkra yedi - (22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Munhasıran spor maksadiyle yasak olmıyan bölgelerde ufak vasıtalarla su   
ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ruhsat tezkeresi almak mec-
buriyetinde değildir.                              
                                        

  Madde 7 - (22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin ve Kamu İktisadi Teşeb- 
büslerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akar su bağlan-
ması, buraların genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen 
şeklinin değiştirilmesi gibi su ürünleri istihsaline tesir edebilecek teşebbüs- 
lerde önceden Tarım Bakanlığının mütalaası alınması lazımdır.          
                                        

  Madde 14 - (2/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tarım Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmi ve teknik araştırmala-
rı yapmak ve yaptırmakla görevlidir.                      
  Bu araştırmalar Tarım Bakanlığı tarafından Hidrobiyoloji Araştırma Enstitü- 
süne ve üniversitelerin ilgili enstitülerine ve Tarım Bakanlığı tarafından gö- 
revlendirilecek diğer yetkili uzman ve müesseselere yaptırılır.         
  Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütlerinin neticelerine göre Tarım ve 
Ticaret Bakanlığına teklif ve tavsiyelerde bulunurlar.             
  Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi için gereken tedbirleri  
alır.                                      
  Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Tarım Ba- 
kanlığınca temin ve araştırma müesseselerine tahsis olunur.           
--------------------                              
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih
   ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 
   15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih 
   ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tarım Bakanlığı tarafından tanzim edilecek olan etüt ve araştırma programla-
larının esasları araştırma müesseseleri ve özel teşebbüsün katılacağı bir komite
tarafından hazırlanır.                             
  Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yaptıracağı araştırmalara ve bunların 
gerçekleşmesine mani olmaz.                           
                                        

  Madde 17 fıkra iki - (22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı barınaklarına ilave edilen üstyapı te- 
sislerinden faydalanma hakkı kooperatif birliği veya kooperatiflere süresi on  
yıldan az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca 2409 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. İlan edilen 30 günlük süre içinde koopera-
tiflerden talep vakı olmazsa 2490 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca  
özel veya tüzel kişilere ihale edilir.                     

  Madde 26 - (22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Balıkhaneler, su mahsullerinin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı, 
muhafaza edildiği ve sıhhi kontrolunun sağlandığı yerlerdir.          
  Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır.                 
  Bakanlık tarafından yapılır ve idare olunurlar. Ancak balıkhane yapılıncaya 
kadar belediyelerin idaresi devam eder.                     
  Balıkhane yapı projeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mütalaası  
alınarak Ticaret Bakanlığınca yapılır.                     
  Ticaret Bakanlığınca idare edilen balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı  
satış bedelinin % 5 ini geçemez.                        
  Bunun dışında her ne nam ile olursa olsun başkaca bir resim ve ücret alına- 
maz.                                      
  Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanır.   
  Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ayrılır ve ertesi ayın onuna kadar
belediyeye ödenir.                               

  Madde 27 - (22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İstihsal olunan su ürünlerinden karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhane- 
lerde yapılır.                                 
  Balıkhanelerde satılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul ve esasları,
balıkhanelerde satılması mecburi olmayan asgari miktarlar bir tüzükle düzenle- 
nir.                                      
  Bu hüküm balıkhanesi bulunmayan yerlerde uygulanmaz.            
                                        

  Madde 36 - (22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki yasak ve tah- 
ditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gös-
terilmiştir:                                  
  a) 1.Üçüncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürün-
leri istihsal edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olma-
dıkları halde bu fıkradaki gaye ve maksat dışında su ürünleri istihsal edenler 
6 ncı fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden  
fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler 50 liradan 500 liraya 
kadar,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince gemileri için ruhsat tezkeresi 
almıyan gemi sahip veya donatanları 100 liradan 500 liraya kadar,        
  3. Ruhsat teskerelerini talep vukuunda ilgililere göstermeyenler 10 liradan 
100 liraya kadar,                                
  Hafif para cezası ile cezalandırılır.                    
  b) 13 üncü madde gereğince Tarım Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu
kuranlar 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.  
  Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslahı mümkün bulunmayan tesislerin faali- 
yetleri men ve masrafları failine ait olmak üzere kaldırılmasına karar verilir. 
  c) 19 uncu maddedeki yasaklara göl ve akar sularda riayet etmiyenler 3 aydan
6 aya kadar hapis cezası ile birlikte 100 lira ila 500 liraya kadar ağır para  
cezası ile,                                   
  19 uncu maddedeki yasaklara denizlerde riayet etmiyenler 6 aydan 2 seneye  
kadar hapis cezası ile birlikte 5 000 lira ila 10 000 liraya kadar ağır para  
cezası ile cezalandırılır.                           
  d) 20 nci maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle mükelle- 
fiyetlere riayet etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile  
cezalandırılır.                                 
  Suç fabrika, imalathane, ve atelye gibi tesis sahipleri tarafından işlenil- 
diği takdirde 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu  
gibilerin faaliyetleri menedilmekle beraber masrafları kendilerine ait olmak  
üzere tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine karar verilir.      
  e) 21 inci maddenin birinci bendindeki suçu işliyen şahıslar 2 seneden   
4 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürün-  
leri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere 
olunur.                                     
  Su ürünleri istihsalinde 19 uncu maddedeki yazılı maddeler gemilerde bulun- 
ması yahut,                                   
  27 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmesi halinde 
verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.                 
  f) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler 100 liradan 1 000 liraya kadar   
hafif para cezası ile cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri men edilmekle  
beraber masrafları kendilerine ait olmak üzere manilerinin zarar vermiyecek hale
getirilmelerine karar verilir.                         
  g) 23 üncü maddenin (a) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket eden-
ler 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve suç 
konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur.                   
  Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenlere  
500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç konusu su ürünle-
ri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler
veya bunları imalatında kullananlara 200 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası verilir. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) 24 üncü maddenin (a), (b), (c),(d) fıkraları ile bu maddeye ait     
tüzükteki dip trola müteallik yasak ve tahditlere ve mükellefiyetlere aykırı  
hareket edenler bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 2 000 liradan
20 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ve istihsal olunan su 
ürünleri zapt ve müsadere olunur.                        
  Tekerrür halinde 2 misli cezaya hükmolunur ve suç konusu su ürünlerinin   
istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları da zapt ve müsadere edilir.     
  Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerden diptrollu ağları denizde 
veya toplanıp boldoya alınmış durumda tespit edilenlere göz açıklıkları tayin  
olunan asgari ölçülerden küçük diptrollu ağlarını her ne suretle olursa olsun  
gemilerinde bulunduranlar da yukardaki fıkraya göre cezalandırılır.       
  Orta su trolunu veya kombine trollu diptrolu olarak kullananlar hakkında  
yukardaki 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı cezalar verilir.             
  24 üncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su 
ürünlerini satanlar, nakledenler veya bunları imalatında kullananlara 500 lira- 
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç konusu 
su ürünleri de zapt ve müsadere olunur.                     
  i) 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su 
ürünlerini satanlar, nakledenler veya imalatta kullananlar hakkında 100 liradan 
500 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri 
zapt ve müsadere edilir.                            
  j) 27 nci maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyen- 
ler 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır ve suç 
konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur.                   
  k) 28 inci madde gereğince Tarım Bakanlığı tarafından istenilen malümatı  
vermiyenler veya yanlış malümat verenler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır  
para cezası ile cezalandırılır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      1380 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe      
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
------------ ------------------------------------------ ------------------  
  3288             -              28/5/1986