Endeksler
                                        
           EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
  Kanun Numarası     : 1319                       
  Kabul Tarihi      : 29/7/1970                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 11/8/1970 Sayı: 13576           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 2662          
                                        
  1 - 20/7/1971 tarih ve 1446 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 38,41, Geçici 2)  
                                        

  Madde 38 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Emlak vergisi hasılatından il özel idareleri ile belediyelere aşağıdaki esas
ve ölçülere göre pay verilir.                          
  1. Belediye sınırları içindeki, arazi ve binalardan alınan emlak vergisi ha-
sılatının % 30 u özel idarelere, % 50 si belediyelere,             
  2. Belediye sınırları dışındaki, arazi ve binalardan alınan emlak vergisi  
hasılatının % 70 i özel idarelere.                       
  Ödenir.                                   
  Ancak, yukarıdaki 1 inci ve 2 nci fıkralara göre il özel idarelerine ayrılan
payın % 3'ü kesilerek köy idareleri sermaye payı olarak İller Bankasına verilir.
                                        

  Madde 41 paragraf bir - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler kal-
dırılmıştır:                                  
                                        

  Geçici Madde 2 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan devre ile ilgili tarh, tahak-
kuk ve tahsil muamelelerinin, Bina ve Arazi Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu
ve bunların ek ve tadilleri hükümleri gereğince özel idareler tarafından yapıl- 
masına devam olunur.                              
                                        
  2 - 17/7/1972 tarih ve 1610 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,5,7,8,9,12,15,16, 
17,18,19,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33)                     
                                        

  Madde 4 bent (a),bent (b) nin ilk paragrafı,bent (c) ve bent (f)-(29/7/1970 
tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)                     
  a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel  
kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar;       
  b) İl özel idarelerine, belediyelere ve köyler ve köyler ile bunların teşkil
ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait;            
  c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları (Soğuk hava depo- 
ları, içmeler ve kaplıcalar) ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek  
ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen hamam, çamaşırhane ve değirmenler 
ve köy odaları;                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık mer- 
kezi, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları ile korunmaya muhtaç çocukları 
koruma birlikleri tarafından vücuda getirilen yurtlar, düşkünler evi, yetimhane-
ler, revirler ve kreşler;                            
                                        

  Madde 5 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Aşağıda yazılı binalar geçici olarak bina vergisinden muaftır:       
  a) Vergi değeri 50 bin liraya kadar (50 bin dahil) olmak şartiyle yeniden  
inşa edilen binalar, bina apartman ise daireler, mesken olarak kullanılmak kay- 
diyle ve inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl, 
  Vergi değeri 100 bin liraya kadar olan binalarda yukardaki muaflık hükmü,  
değerin 50 bin lirası için aynı süre ile uygulanır.               
  Vergi değeri 150 bin liraya kadar olan binalarda ise yukardaki muaflık hük- 
mü, değerin 25 bin lirası için aynı süre ile uygulanır.             
  Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şar- 
tiyle, satın alma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukardaki hüküm 
bakiye müddet için tatbik edilir.                        
                                        
  İlave inşaatlarda, bu kısım için yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre 
ile uygulanır.                                 
  Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen meskenden başka  
maksatlara tahsisi halinde bu bina veya daireye tanınmış bulunan muaflık, tah- 
sisin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren düşer.         
  b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi 
belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda
yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının 
sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi 
belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl;       
  c) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlerin vuku bulduğu bölgelerde 
bu afetlerin vukuunu takibeden yıldan itibaren engeç beş yıl içinde inşa edilen 
binalar inşa tarihlerinden, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa  
olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devir tarihlerinden itibaren 10 yıl
süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası 
hükmü uygulanmaz.)                               
  Mezkür bölgeler Maliye ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit  
olunur.                                     
  d) Fuar,sergi ve panayırlarda inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunma-
dığı zamanlarda başka maksatlarla kullanılan binalar hariç).          
  Yukarda "a","b","c" ve "d" fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için 
mükelleflerin mezkür fıkralarda yazılı hallerin vukuundan itibaren 2 ay içeri- 
sinde keyfiyeti ilgili vergi dairesine bildirmeleri veya beyannamelerine bu mak-
satla bir bildirim eklemeleri şarttır.                     
  Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı taki- 
beden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılı- 
nın sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için
bildirimde bulunulmaz.)                             
                                        

 

 
  Madde 7 fıkra üç ve dört-(29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  Bir ilçe hudutları içindeki bir mükellefe ait binaların vergi değerleri aynı
matrahta birleştirilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aile reisi, kendisiyle birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara  
ait binaların vergi değerlerini aynı matrah içinde beyan etmeye mecburdur.   
                                        

  Madde 8 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bina Vergisi aşağıda yazılı nispetlerde alınır:               
   50 bin liraya kadar olan matrahlarda binde 7                
  100 bin liraya kadar olan matrahlarda binde 8                
  150 bin liraya kadar olan matrahlarda binde 9                
  150 bin liradan yüksek olan matrahlarda binde 10.              
                                        

  Madde 9 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  A) Mükellefiyetin başlaması:                        
  Bina vergisi mükellefiyeti,                         
  a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin beyana davet edildikleri yılı, 
  b) Yeniden inşa olunan binalar için inşaatın bittiği yılı,         
  c) Yeniden inşa olunup inşaatın bitiminden önce kısmen kullanılan binaların
  kullanılan her kısmı için kullanma yılını,                 
  d) Muafiyetin sukut ettiği yılı,                      
  Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.                  
  B) Mükellefiyetin bitmesi:                         
  Yanan, yıkılan ve vergiye tabi iken devamlı muaflık şartlarını kazanan bina-
lardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukuu tarihini takibeden taksitten iti-
baren sona erer.                                
  Oturulması ve kullanılması kanunlara dayanılarak yasak edilen binaların ver-
gileri,bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.                 
                                        

  Madde 12 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir.                            
  Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.    
  Hangi arazinin,parsellenmemiş olmasına rağmen bu kanuna göre arsa sayılacağı
İmar ve İskan Bakanlığının mütalaası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca hazır-
lanacak bir yönetmelikle belirtilir.                      
  Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri 
arsaları da kapsar.                               
                                        

  Madde 15 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Aşağıda yazılı arazi, Arazi Vergisinden geçici olarak muaftır:       
  1. Özel kanunlarına göre, Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden  
orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl;           
  2. Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan ara- 
zide;                                      
  a) Yeniden fidanla dikim veya deliceye aşılanmış zeytinlik 15 yıl;     
  b) Yeniden sakıza aşılanmış Antep fıstıklığı 15 yıl;            
  c) Yeniden fidanla dikim Antep fıstıklığı 20 yıl;              
  d) Yeniden aşılanmış kestanelik 20 yıl;                   
  e) Yeniden aşılanmış harnupluk (Keçiboynuzu) 10yıl;             
  f) Yeniden fidanla veya aşılamak suretiyle yetiştirilen her nevi meyvelikler
10 yıl;                                     
  g) Yeniden emekle yetiştirilmiş çay ve narenciye bahçeleri 10 yıl;     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Yeniden emekle yetiştirilmiş fındıklıklar 15 yıl;            
  i) Yeniden yetiştirilen bağ ve güllükler 6 yıl;               
  j) Yeniden yetiştirilen kavaklıklar 10 yıl;                
  k) Muhitin hususiyetine göre sahipli arazide yeniden yetiştirilecek fıstık 
çamlıkları ve palamut meşelikleri 25 yıl;                    
  3. Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler  
sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmelerini engelliyen araziden; bataklık, tur- 
biyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım
yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale geti- 
rilmesinde 10 yıl;                               
  Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere 
tahsis edilmiş olduğunun ilgili Vergi Dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi 
şarttır. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı taki-
beden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet bil-
dirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildi-
rimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı dü- 
şer.                                      
  Muafiyetleri sona eren arazi, muafiyetin bitimini takiben bütçe yılından  
itibaren vergiye tabi tutulur.                         
  Muafiyet konusu arazinin bu maddede gösterilen cihetlere tahsis edilmiş olup
olmadığının şartlarını Maliye, Orman ve Tarım Bakanlıkları ile Türkiye Ziraat  
Odaları Birliği müştereken tespit eder.