Endeksler
             FİNANSMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)              
                                        
  Kanun Numarası      : 1318                      
  Kabul Tarihi       : 29/7/1970                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 10/8/1970 Sayı : 13575         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt : 9 Sayfa : 2618        
                                        
  1 - 26/11/1980 tarih ve 2346 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
                              -------------------- 
(1) Bu Kanunun 54-117 nci maddeleri ile ilgili açıklama aşağıda belirtilmiştir. 
                                        

  - Madde 54-80: (69 uncu maddenin 13/7/1956 tarih ve 6802 Sayılı Kanunun 47 
    nci maddesinin c fıkrasını değiştiren hükmü hariç) 13/7/1956 tarih ve  
    6802 Sayılı Kanunun mülga hükümleri arasına alınmıştır.         
                                        

  - Madde 81-90: 21/1/1982 tarih ve 2588 Sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle  
    ilga edilmiş olan 18/2/1963 tarih ve 198 Sayılı Kanunla ilgilidir.    
                                        
  - Madde 91: 8/6/1959 tarih ve 7338 Sayılı Kanunla ilgili olup,bu kanunda  
    işleme tabi tutulmuştur.                         
                                        

  - Madde 92-93: 4/1/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanunla ilgili olup bu kanunda 
    işleme tabi tutulmuştur.                         
                                        

  - Madde 94-103: 1/7/1964 tarih ve 488 Sayılı Kanunla ilgili olup bu kanunda
    işleme tabi tutulmuştur.                         
                                        

  - Madde 104-112:2/7/1964 tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup
    bu kanunda işleme tabi tutulmuştur.                   
                                        

 

 
  - Madde 113:21/2/1963 tarih ve 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ile ilgi-
    li olup bu kanunda işleme tabi tutulmuştur.               
                                        

  - Madde 114-Emlak alım vergisiyle ilgili olup,bu kanun yürürlükten kaldı- 
    rılmıştır.                                
                                        

  - Madde 115-1970 mali yılına ilişkindir.                 
                                        

  - Madde 116-11/12/1936 tarih ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun birinci maddesi- 
    ne bir fıkra eklenmesine dair olup,mezkür Kanundaki yerine işlenmiştir. 
                                        

  - Madde 117-(21/5/1955 tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Or- 
    taklığı Kanunu ile ilgili olup,söz konusu kanun 10 Ekim 1983 tarih ve  
    116 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesiyle yürürlükten  
    kaldırılmıştır.)