Endeksler
                                        
                                        
           AVUKATLIK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN              
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)               
                                        
  Kanun Numarası    : 1136                        
  Kabul Tarihi     : 19/3/1969                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/1969 Sayı: 13168             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1694           
                                        
  1 - 26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 16, 35, 90, 104,  
108, 188, 189, 195, 196, 197, 198, Geçici 1, 2, 3, 4, 7, 17)          
                                        

  Madde 16 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunun 3 üncü maddesinin (a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı şart- 
ları haiz olanlardan stajın devamlılığına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı 
engelleri bulunmıyanlar staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvurur- 
lar.                                      
                                        

  Madde 35 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya  
yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda özel ve tüzel kişilere  
ait hakları dava etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek,   
adli işlemleri ve resmi dairelerde çekişmeli ve çekişmesiz işleri takip etmek, 
yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.                     
  Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasını bizzat açabilir ve işini  
takip edebilir.                                 
  Usul ve füru ile nesep ve sebepten ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) 
civar hısımları ve eşler birbirlerinin yargı mercileri ve adalet daireleri   
dışında kalan resmi dairelerdeki işlerini vekaleten takip edebilirler.     
  Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri   
saklıdır.                                    
                                        

  Madde 90 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli  
olan avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı elliden az olan barolarda on yıllık
kıdem şartı aranmaz.                              
  Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına ka- 
rar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilerek kesinleş- 
miş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş  
olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler.                   
-------------------                               
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Oyların tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad çekme ile ayrılan üç veya beş   
avukat tarafından açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar Tasnif Kuruluna
ayrılamazlar.                                  
  Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy puslasına, seçilecek   
asıl üye tam sayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur.  
Bundan noksan isim yazılmış oy puslaları geçerli değildir. Oy puslasına seçile- 
cek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla  
adlar hesaba katılmaz.                             
  Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan baş- 
lanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tesbit 
edilir. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde  
tutularak Kurulda göreve çağırılır.                       
  Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden  
sona erer.                                   
                                        

  Madde 104 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları hükümleri disiplin kurulu  
üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.                     
  Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye 
Barolar Birliğine bildirilir.                          
                                        

  Madde 108 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Baro genel kurulu, baronun mali işlemlerini denetlemek üzere en çok üç ki- 
şiyi denetçi seçer.                               
  Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkrala-
rı ve 92 nci madde denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır.          
                                        

 

 
  Madde 188 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir hizmette çalışmakta olanlar  
ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına girenler (Aynı Kanunun 85 inci
maddesindeki isteğe bağlı sigortadan faydalananlar dahil) ve geçici 2 nci madde-
deki borçlanma hakkından faydalananlar 186 ncı madde uyarınca Topluluk Sigorta- 
sına giremezler.                                
                                        

  Madde 189 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından emeklilik veya malullük (Adi malullük
veya vazife yahut harb malullüğü) aylığı almakta olanlarla, 506 sayılı Sosyal  
Sigortalar Kanununa göre malullük ve yaşlılık sigortasından faydalanmış bulunan-
lar ve aynı kanunun geçici 20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faaliyette 
bulunan sandıklara tabi personelin 186 ncı madde uyarınca Topluluk Sigortasına 
girmeleri isteklerine bağlıdır.                         
                                        

  Madde 195 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki madde   
eklenmiştir.                                  
                                        

  Ek Madde 1 - Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına girmiş olan ve 
primlerini zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı devam eden bir avukat T.C. 
Emekli Sandığına tabi bir memuriyete atandığında, sigortalılığına esas alınan  
avukatlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemine sayılır.           
                                        

  Madde 196 - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici  
madde eklenmiştir.