Endeksler
                                        
                                        
           KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA             
           KANUNU'NUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ             
                HÜKÜMLERİ (1)                  
                                        
  Kanun Numarası        :1117                     
  Kabul Tarihi         :21/6/1927                   
  Yayımlandığı R. Gazete    :Tarih:7/7/1927 Sayı:627            
  Yayımlandığı Düstur     :Tertip:3 Cilt:8 Sayfa:899           
                                        
  1 - 6/3/1986 tarih ve 3266 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,7,8,12)  

  Madde 1 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk Ceza Kanununun 426,427 ve 428 inci maddelerinde zikredilen müstehcen  
ve hayasızca neşriyat haricinde olup on sekiz yaşına kadar küçüklerin manevi-  
yatı üzerine muzır tesir ika edeceği anlaşılan kitap, mecmua ve mevkut risale- 
ler, resim ve levhalar aşağıdaki maddelerde gösterilen esaslar dairesinde tah- 
didata tabi tutulur. Ecnebi memleketlerinden ithal edilen bu kabil mecmualar ve 
eserler de bu kanunun ahkamına tabidir. Yalnız bunlar için üçüncü maddedeki   
mecburiyet yoktur.                               

  Madde 2 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir eserin birinci maddede zikredilen tahdidata tabi tutulması için salahi- 
yettar heyetin o eserin küçükler için muzır olduğu hakkında bir karar vermesi  
lazımdır. Bu heyet şu suretle teşekkül eder:                  
  A) Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesinden Maarif Vekaleti tarafından 
intihap edilecek iki zat,                            
  B) Dahiliye Vekaletinden intihap edilecek bir zat,             
  C) Muharrirlerden ve edebiyat müntesiplerinden Matbuat Cemiyeti tarafın-  
dan intihap edilecek bir zat,                          
  D) Muallimlerden Maarif Vekaletince intihap edilecek iki zat,        
  H) Himayei Etfal Cemiyetinden intihap edilecek bir zat,           
  V) Hakimlik vazifesiyle mükellef olmıyan ve Adliye Vekaletince intihap   
edilecek bir zat.                                
  Bu heyet Ankara'da Maarif Vekaletinde içtima eder. Bu heyetin kararları   
azanın ekseriyeti arasiyle taayyün eder. Heyet azasına her içtima için     
Maarif Vekaletince tayin edilecek miktarda hakkı huzur verilir. Heyetin kalem  
muamelatı Talim ve Terbiye Dairesi vasıtasiyle cereyan eder.          
----------------------------                          
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949    
  tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı    
  Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan     
  20/5/1957 tarih ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına    
  bakınız.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir eserin bu kanun noktai nazarından tetkikına heyet salahiyettar olduğu  
gibi resmi makamlar ile, Himayei Etfal, Muallimler Birliği, Hilaliahmer ve   
Matbuat Cemiyeti her hangi bir eserin tetkikını istiyebilir.          

  Madde 4 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar   
verilen kitap, mecmua ve mevkut risalelerin isimleri bir liste halinde Maarif  
Vekaletine tevdi olunur. Bu listenin bir sureti Maarif Vekaletinden Adliye   
Vekaletine gönderilir ve bu tarikle müddeiumumiliklere tebliğ edilir. Listeye  
dahil olan eserlerin sahiplerine en büyük mülkiye makamlarınca tebligat yapı-  
lır. Bu tebligat üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut eserlerinin ilk sa- 
hifelerine "tahdidata tabidir" damgasını vurmaları mecburidir. Bu suretle dam- 
galanan eserler:                                
  A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.     
  B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.                
  C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledile- 
mez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,        
  D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle 
ilan edilemez,                                 
  H) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve    
parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.      

  Madde 5 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir mecmua veya mevkut risaleye bu mahiyette olduğuna heyetçe karar verilen 
bir makale dercedildiği takdirde ilk defasında mecmua veya mevkut risalenin   
müdür ve sahibine Maarif Vekaletinden ihtaratta bulunulur. İkinci defa olarak  
yine böyle bir yazı derceden mecmua veya risale altı ay için dördüncü maddedeki 
tahdidata tabi tutulmak üzere listeye ithal edilir.               

  Madde 7 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kendilerine dördüncü madde mucibince tebligat yapıldığı halde eserlerini  
damgasız olarak neşreden eser sahip veya tabi veyahut naşirleriyle tahdidata  
tabi olan damgalı ve damgasız eserleri bilerek satan ve bunlar üzerine sipariş 
kabul eden müvezziler ve bunları müvezzilere veren tabi ve kitapçılar, teşhir  
ve ilan eyliyen kitapçı veya dükkancılar ile gazete ve mecmua sahip veya müdiri 
mesulleri yüz liraya kadar hafif cezayi nakdi veya üç aya kadar hafif hapis   
ile cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu iki ceza birlikte hükmolunur.     

  Madde 8 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye'de tabı ve neşredilen her nevi kitap ve risale ve mecmuaların iki  
nüshasını mahalli maarif dairelerine göndermiyen kitap, mecmua veya mevkut   
risale sahip ve mesul müdürleri yirmi beş liraya kadar hafif cezayı nakdi ile  
cezalandırılır.                                 

  Madde 12 - (21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Maarif Vekilleri memur-  
durlar.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  116-1                    
                                        
  2 - 11/5/1988 tarih ve 3445 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 4, 7, 9, Ek 1-2)  
                                        

  Madde 4 fıkra bir ve beş - (6/3/1986 tarih ve 3266 sayılı Kanunun      
hükmüdür.)                                   
  Bir aydan az süreli mevkuteler hariç olmak üzere kurulca tetkik edilerek  
küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine,   
sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserin küçüklerin   
maneviyatına muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Kanunu   
hükümlerine göre yapılır. Kurul, bu kararı ilgililere derhal duyurmak için   
gerekli tedbirleri alır.                            
  Bu tür eserler, ancak, 18 yaşından büyük olanlara içi görünmeyen zarf veya 
poşet içinde satılabilir.                            
                                        

  Madde 7 fıkra bir bend (c) - 6/3/1986 tarih ve 3266 sayılı Kanunun hükmü-  
dür.                                      
  c - Beşinci fıkrasına aykırı şekilde, eseri zarf ve poşet içinde satmayan- 
lar,                                      
                                        

  Madde 9 -(21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  İkinci maddede zikredilen heyetin kararına bir ay zarfında vuku bulan iti- 
raz Şürayı Devlet Heyeti Umumiyesince tetkik olunur ve neticeye kadar ilk karar 
hükmü muteber addedilir.                            
                                        

  Ek Madde 1 fıkra bir paragraf bir - (6/3/1986 tarih ve 3266 sayılı Kanunun 
hükmüdür).                                   
  Bir aydan az süreli mevkuteler hariç, 4 üncü maddede belirtilen şekilde   
sınırlamaya tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerinden;          
                                        

  Ek Madde 2 - (6/3/1986 tarih ve 3266 sayılı Kanunun hükmüdür).       
  Bir aydan az süreli mevkutelerde ve eklerinde 18 yaşından küçüklerin mane- 
viyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte yayın yapılamaz. Aksine davranan 
mevkute sahipleri ile sorumlu müdürleri hakkında Türk Ceza Kanununun 426 ncı  
maddesinin ikinci fıkrasındaki ceza hükümleri uygulanır.(1)           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------                      
(1) "Tekerrürü halinde bu cezalar üç misli tatbik edilir." şeklindeki son cümle 
  iptal; (Anayasa Mahkemesinin 11.2.1987 tarih ve E.1986/12,K.1987/4 sayılı  
  kararı ile)                                 
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 116-2                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1117 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi    
-------- ---------------------------------------------- -------------------   
3266              -               12/3/1986