Endeksler
                                        
        İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ          
         HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI           
            HAKKINDAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
  Kanun Numarası    : 1005                         
  Kabul Tarihi     : 24/2/1968                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 24/2/1968 Sayı: 12835             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 7 Sayfa: 649            
                                        
  1 - 27/4/1976 tarih ve 1985 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2)        
                                        

  Madde 1 - (24/2/1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası 
verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet
tertibinden üçyüz lira aylık bağlanır.                     
  Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden ay-
lık bağlanmış olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz.         
                                        

  Madde 2 - (24/2/1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milli mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası ve- 
rilmiş olan Türk vatandaşları Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç  
hatları vasıtalarında subaylar I. mevkide diğerleri II. mevkide ve belediye va- 
sıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler. Askeri ve Devlet hastanelerinde ücret-
siz tedavi edilirler.                              
  2 - 24/12/1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1)         
                                        

  Madde 1 fıkra bir - (27/4/1976 tarih ve 1985 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası 
verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Koreye ayak 
bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 Yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar
Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları  
sürece,vatani hizmet tertibinden 85 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunun ile
tespit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.   
  3 - 28/4/1982 tarih ve 2665 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1)         
                                        

  Madde 1 - (27/4/1976 tarih ve 1985 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  (24/12/1980 tarih ve 2363 sayılı Kanunun hükmüdür.) Milli Mücadeleye iştirak
eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatan- 
daşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başla- 
mak ve 1953 yılı                                
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk 
vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece,vatani hizmet tertibinden 125 göster-
ge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen kat sayı ile çarpılmasından 
bulunacak miktarda aylık bağlanır.                       
  Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden ay-
lık bağlanmış olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz.         
  Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.  
  4 - 9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 1,2)        

  Madde 1 - (28/4/1982 tarih ve 2665 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milli Mücadeleye İştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklal madalyası 
verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına 350,                    
  1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve  
1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış 
olan Türk vatandaşlarına da 125,                        
  Gösterge rakamları esas alınmak ve her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen  
kat sayı ile çarpılmasından bulunacak miktarda, hayatta bulundukları sürece   
ödenmek üzere aylık bağlanır.                          
  Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden ay-
lık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.        
  Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.  

  Madde 2 - (27/4/1976 tarih ve 1985 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milli Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası ve- 
rilmiş olan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bas- 
tığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar  
Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları kendilerine refakat eden 
eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarından 
subaylar I. mevkide, diğerleri II. mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz  
seyahat edebilirler. Askeri ve Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler. 
  5 - 26/9/1990 tarih ve 3660 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 1, 2)        

  Madde 1 fıkra bir - (9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası 
verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet
tertibinden 350 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsa-
yı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.            

  Madde 2 - (9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milli Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası ve- 
rilmiş olan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bas- 
tığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar  
Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları ile 1974 yılında Temmuz  
1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış 
olan Türk vatandaşları, kendilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları ve 
Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarından subaylar I inci mevkide, diğer- 
leri II nci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler.   
  Askeri ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1038-1                    
                                        
  6 - 28/8/1991 tarih ve 3761 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 1, 2)        

  Madde 1 fıkra bir - (26/9/1990 tarih ve 3660 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası 
verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet
tertibinden 1500 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen kat- 
sayı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.           

  Madde 2 fıkra bir - (26/9/1990 tarih ve 3660 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Milli Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası ve- 
rilmiş olan Türk Vatandaşları; 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı 
Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de 
fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları; 1974 yılında Temmuz 1 inci ve  
Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk 
vatandaşları ile harp malulü Türk vatandaşları ve kendilerine refakat eden eşle-
ri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında birin-
ci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler.       
  7 - 5/3/1992 tarih ve 3784 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerinin metinleri: (Madde numarası: 1)          

  Madde 1 fıkra iki - (28/8/1991 tarih ve 3761 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu aylık, Kore savaşına ve Kıbrıs Barış Harekatına katılanlardan kamu veya 
özel sektörde çalışanlar ile çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanla-
ra ödenmez. Ancak, aldıkları aylık bu Kanuna göre bağlanacak aylıktan az ise  
aradaki fark ödenir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, MAYIS 1992 (Ek - 10)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 1038-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1005 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
------------  --------------------------------------------- --------------- 
  1985                -             1/5/1976   
  2363                -            1/3/1981 tari- 
                                hinden geçerli 
                                olmak üzere   
                                 27/12/1980   
  2665     4 ve 5 inci maddeleri .........          1/3/1982   
         Diğer hükümleri..........            30/4/1982   
  2943                -             1/12/1983