Endeksler
                                        
                                        
       657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 1327 SAYILI         
          KANUNLA 6,7,8 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE             
            KARARNAMELERLE DEĞİŞİK BAZI               
           MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE               
              DAİR KANUN HÜKMÜNDE                 
                KARARNAME                    
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 15/1/1974 No: 9                 
  Yetki Kanununun Tarihi  : 23/5/1972 No: 1589               
  Yayımlandığı R. G. Tarihi: 19/1/1974 No: 14773               
  V. Tertip Düsturun Cildi : 13     Sh: 616                
                                        
                                        

  Madde 1 - 6 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmişlerdir.)             
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunan-
lar 15 inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, hakla- 
rında genel hükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci dere- 
cenin ilk kademesi üzerinden ödenir. 16 ncı derece kadrolar Bütçe Kanunlarının 
intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca karşılığı  
olan 15 inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sıra- 
sında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci 
derece kadrolar olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihinden 
itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Dairesine gönderilir.
Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.         
                                        

  Geçici Madde 2 - 23/12/1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile tespit olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle 
yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi 
ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.                  
                                        

  Madde 7 - Bu Kararnamenin 1, 2, 4, 5, 6 ve geçici 1 ve 2 nci maddesi hüküm- 
leri 1/2/1974, 3 üncü maddesi hükmü 1/3/1974 tarihinde yürürlüğe girer.     
                                        

  Madde 8 - Bu Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.