Endeksler
                                        
                                        
           657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BU         
           KANUNUN 1327 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK BAZI         
             MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR           
               KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 8/10/1973  No : 8               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 23/5/1972  No : 1589              
  Yayımlandığı R.G. Tarihi : 19/10/1973 No : 14689             
  V. Tertip Düsturun Cildi : 12     Sh : 3070              
                                        
                                        

  Madde 1 - 23 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin   
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmişlerdir.)            
                                        

  Geçici Madde 1 - Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yeniden    
getirilen hükümlere uyanların intibakları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı   
maddesinin bu Kararnameyle değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun Hükmünde  
Kararnamelerin geçici 1 - 4 üncü maddeleri hükümleri de gözönünde bulundurularak
ve söz konusu geçici maddelerdeki tarihlerden geçerli olmak üzere yeniden düzen-
lenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28/2/1974 tarihini   
geçemez.                                    
                                        

  Madde 24 - Bu Kararnamenin 6 ncı maddesi hükmü, 1/12/1973 tarihinde, diğer 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                   
                                        

  Madde 25 - Bu Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.