Endeksler
                                        
                                        
          YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM               
          ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA              
           KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)               
                                        
  Kanun Hük. Kar. nin Tarihi  : 2/9/1983 No: 78              
  Yetki Kanununun Tarihi    : 17/6/1982 No: 2680             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 16/9/1983 No: 18167             
  V. Tertip Düsturun Cildi   : 22    Sh.: 1197             
                                        
  Kadrolar:                                  

  Madde 1 - 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair  
Kanun"un kapsamına dahil yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ait  
kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve ilgili yükseköğretim kurumları-
na tahsis edilmiştir.                              
                                        
  Ünvanları öğretim görevlisi olarak değiştirilenler :            

  Madde 2 - Diğer kamu kurum ve kuruluş mensubu oldukları halde yükseköğretim 
kurumlarında istihdamına devam olunmaları sebebiyle işgal ettikleri kadroların 
ünvanları "öğretim görevlisi" ünvanı ile 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 
3. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca değiştirilenlerin kadroları (1) sayılı  
cetvele eklenmiş sayılır.                            
  Ancak bu kadrolar, ilgili yükseköğretim kurumlarınca 3 ay içinde Maliye Ba- 
kanlığı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesine bildirilir.           
                                        
  Saklı kadrolar:                               

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan  
kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilenler saklı olup, öğretim kapasitelerin-
deki artışa paralel olarak ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğre-
tim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire- 
sinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılır.         
                                        
  Kadroların dağılımı:                            

  Madde 4 - Ekli cetvellerdeki kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin   
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde derece, ünvan ve adet itibariy-
le, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğre-
tim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu da-
ğılım Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi Başkanlıklarına 
bildirilir.                                   
  Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.    
-------------------                               
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki kadro cetvellerinde yapılan deği- 
   şiklikler ile serbest bırakılan kadroların yayımlandığı Resmi Gazetelerin 
   tarih ve sayıları ekli listede gösterilmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Serbest kadroların kullanımı:                        

  Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara bu Kanun  
Hükmünde Kararnamenin yayımından önce yükseköğretim kurumlarına atanmış öğretim 
elemanlarının yerleştirilmesinden sonra, artan serbest bırakılmış kadrolar ile 
herhangi bir şekilde boşalacak kadrolara Yükseköğretim Kurulu'nun izni olmadıkça
atama yapılamaz.                                
                                        
  Sanatçı istihdamı:                             

 

 
  Madde 6 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16. madde-
sine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam edilecek sanatçılar 
için kadro şartı aranmaz.                            
                                        
  Kaldırılan kanunlar :                            

  Madde 7 - Aşağıda sayılan kanunlarla ek ve değişiklikleri ve bu kanunlara  
bağlı kadro cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.               
  1. 12/7/1944 tarih ve 4619 Sayılı Kanun,                  
  2. 20/5/1955 tarih ve 6594 Sayılı Kanun,                  
  3. 20/5/1955 tarih ve 6595 Sayılı Kanun,                  
  4. 31/5/1957 tarih ve 6990 Sayılı Kanun,                  
  5. 27/5/1959 tarih ve 7307 Sayılı Kanun,                  
  6. 8/6/1959 tarih ve 7334 Sayılı Kanun,                  
  7. 4/7/1967 tarih ve 892 Sayılı Kanun,                  
  8. 30/4/1969 tarih ve 1172 Sayılı Kanun,                  
  9. 22/5/1969 tarih ve 1184 Sayılı Kanun,                  
  10. 23/6/1971 tarih ve 1418 Sayılı Kanun,                  
  11. 25/8/1971 tarih ve 1472 Sayılı Kanun,                  
  12. 9/9/1971 tarih ve 1487 Sayılı Kanun,                  
  13. 22/11/1973 tarih ve 1787 Sayılı Kanun,                  
  14. 22/11/1973 tarih ve 1785 Sayılı Kanun,                  
  15. 22/11/1973 tarih ve 1786 Sayılı Kanun,                  
  16. 24/1/1974 tarih ve 1788 Sayılı Kanun,                  
  17. 25/3/1975 tarih ve 1872 Sayılı Kanun,                  
  18. 1/4/1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanun,                  
  19. 25/6/1975 tarih ve 1914 Sayılı Kanun,                  
  20. 25/6/1975 tarih ve 1915 Sayılı Kanun,                  
  21. 11/5/1976 tarih ve 1993 Sayılı Kanun,                  
  22. 11/5/1976 tarih ve 1994 Sayılı Kanun,                  
  23. 11/5/1976 tarih ve 1996 Sayılı Kanun,                  
  24. 11/5/1976 tarih ve 1996 Sayılı Kanun,                  
  25. 11/5/1976 tarih ve 1997 Sayılı Kanun,                  
  26. 11/5/1976 tarih ve 1998 Sayılı Kanun,                  
  27. 11/5/1976 tarih ve 1999 Sayılı Kanun,                  
  28. 11/5/1976 tarih ve 2000 Sayılı Kanun,                  
  29. 11/5/1976 tarih ve 2001 Sayılı Kanun,                  
  30. 11/5/1976 tarih ve 2002 Sayılı Kanun,                  
  31. 11/5/1976 tarih ve 2003 Sayılı Kanun,                  
  32. 11/5/1976 tarih ve 2004 Sayılı Kanun,                  
  33. 11/5/1976 tarih ve 2005 Sayılı Kanun,                  
  34. 11/5/1976 tarih ve 2006 Sayılı Kanun,                  
  35. 11/5/1976 tarih ve 2007 Sayılı Kanun,                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  36. 11/5/1976 tarih ve 2008 Sayılı Kanun,                  
  37. 11/5/1976 tarih ve 2010 Sayılı Kanun,                  
  38. 18/5/1976 tarih ve 2011 Sayılı Kanun,                  
  39. 6/6/1977 tarih ve 2095 Sayılı Kanun,                  
  40. 4/10/1978 tarih ve 2173 Sayılı Kanun,                  
  41. 7/11/1978 tarih ve 2175 Sayılı Kanun,                  
  42. 22/5/1979 tarih ve 2237 Sayılı Kanun.                  

  Ek Madde 1 - (Ek: 12/4/1990 - KHK - 420/6 md.)               
  Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde 190 sayılı Kanun Hükmünde  
Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Bakan-
lar Kurulu yetkilidir.                             

  Ek Madde 2- (Ek :3/7/1992 - 3837/26 md.)                  
  Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile  
fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında 
kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar  
ihdas edilerek bu Kanun Hükümünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümle- 
rine eklenmiştir.                                

  Ek Madde 3- (Ek :3/7/1992 - 3837/26 md.)                  
  Yeni kurulan üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde kullanılmak  
üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edile-  
rek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve yüksek 
teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.