Endeksler
                                        
        BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU KURULMASINA           
           İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi: 16/8/1983 No: 77                
  Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No: 2680               
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 4/10/1983 No: 18181               
  V.Tertip Düsturun Cildi : 22     Sh.:1194               
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikala- 
rının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusun-
da tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Baş-
bakan'a bağlı "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu" kurulmuştur.          
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan üniversiteler da- 
hil tüm kamu kuruluşları, bu faaliyetlerin yönlendirilmesi ve koordinasyon açı- 
sından bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır.                
                                        
  Kuruluş ve çalışma:                             

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 1/11/1989-KHK-391/1 md.) Bilim ve Teknolo-
ji Yüksek Kurulu, Başbakan'ın başkanlığında ilgili Devlet Bakanı, Milli Savunma 
Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
YÖK Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşa-
rı, TÜBİTAK Başkanı ile bir yardımcısı, TAEK Başkanı, TRT Genel Müdürü, TOBB  
Başkanı ve YÖK'ün belirleyeceği, konu ile ilgili gelişmiş bir üniversitenin   
seçeceği bir üyeden oluşur.                           
  Gerektiğinde diğer Bakanlar ile araştırma kuruluşlarının sorumluları ve uz- 
man kişiler de Kurul toplantılarına davet edilebilir.              
  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun hazırlık çalışmaları ve sekreterya hiz-
metleri TÜBİTAK tarafından yerine getirilir. TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu'nun aldığı kararların ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek, değer- 
lendirmek ve sonuçlarını anılan Kurul'a aktarmakla sorumludur.         
  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Başbakan'ın çağrısı üzerine yılda en az iki
defa toplanır.                                 
                                        
  Görevler:                                  

  Madde 4 - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır.     
  a. Uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tesbitinde hükümete yar- 
dımcı olmak.                                  
  b. Bilim ve Teknoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme hedefle- 
rini tesbit etmek.                               
  c. Öncelikli araştırma ve geliştirme alanlarını belirlemek bunlarla ilgili 
plan ve programları hazırlamak.                         
  d. Araştırma-geliştirme alanındaki plan ve programlar doğrultusunda kamu  
araştırma kuruluşlarını görevlendirmek, gerektiğinde özel sektörle işbirliği  
yapmak ve özel sektörle ilgili teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri saptamak. 
                                        
K.H.K.LER, ŞUBAT 1990 (Ek-4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e. Bilim ve teknoloji sisteminin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıy-
la bilim ve teknoloji alanındaki yasa tasarıları ve mevzuatı hazırlatmak.    
  f. Araştırıcı insan gücünün yetiştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanımı  
için gerekli önlemleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak.           
  g. Özel kuruluşların araştırma geliştirme merkezlerini kurmaları için gerek-
li esas ve usulleri belirlemek, bu faaliyetleri izlemek değerlendirmek ve yön- 
lendirmek.                                   
  h. Hangi alanlara ne oranda araştırma geliştirme yatırımı yapılması gerekti-
ğini tesbit etmek.                               
  i. Programlama ve yürütme aşamalarında sektörler ve kuruluşlar arasında   
koordinasyonu sağlamak.                             
                                        
  Kararların uygulanması:                           

  Madde 5 - (Değişik: 1/11/1989-KHK-391/2 md.)                
  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nca alınan kararların uygulanmasında ilgili
tüm kuruluşlar görevlidir.                           
                                        
  Giderler:                                  

  Madde 6 - Birden fazla kuruluşun katılmasıyla yürütülecek olan projelerin  
gerektirdiği giderler, TÜBİTAK'ın bÜtçesine konulan ödeneklerle karşılanır.   
                                        
  Yönetmelikler:                               

  Madde 7 - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun görevleri ile ilgili hususlar
ve çalışma usul ve esasları hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. Yönetmelik-
ler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde hazırlanır ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylandıktan 
sonra yürürlüğe konulur.                            
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.