Endeksler
                                        
                                        
          BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU             
           HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME             
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar. nin Tarihi:   24/6/1983 No: 72              
  Yetki Kanununun Tarihi   :  17/6/1982 No: 2680             
  Yayımlandığı R. G. Tarihi:  20/10/1983 No: 18197 (Mükerrer)       
  V.Tertip Düsturun Cildi :  22     Sh.:1184             
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar               
                                        
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - 1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı,Yüksek Denetleme Kurulunun
kuruluş ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir.             
  2. Bu Kanun Hükmünde Kararname:                       
  a) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin,                      
  b) Özel kanunlarında Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olduğu be- 
lirtilen kurum ve kuruluşların,                         
  c) Sosyal Güvenlik kuruluşlarının,                     
denetimini kapsar.                               
  Kısaltmalar:                                

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen,               
  a) Denetleme Kurulu deyimi, Yüksek Denetleme Kurulunu,           
  b) Kurul Başkanı deyimi, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanını,         
  c) Kurul Üyesi deyimi, Yüksek Denetleme Kurulu Üyesini,           
  d) Denetim ve İnceleme Grubu deyimi, denetim ve inceleme ile ilgili Uzmanlık
Grubunu,                                    
  e) Koordinasyon Kurulu deyimi, Kamu İktisadi Teşebbüsler ile ilgili Ekonomik
İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunu,                       
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
        Denetleme Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri        
                                        
  Denetleme Kurulu:                              

  Madde 3 - 1. Denetleme Kurulu, Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip yük-
sek bir denetleme organıdır.                          
  2. Denetleme Kurulu başkan, Üyeler Kurulu, denetim ve inceleme grupları   
ile Genel Sekreterlik ve ona bağlı idari şubelerle, Hukuk Danışmanlığından olu- 
şur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetleme Kurulunun görevleri:                       

  Madde 4 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:             
  1. Bu Kanun hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluş ve kurumları iktisa- 
di, mali, idari, hukuki ve teknik yönden sürekli olarak gözetim ve denetim al- 
tında bulundurmak,                               
  2. Başbakanın görevlendirmesi üzerine incelemelerde bulunmak.        
  Denetleme Kurulu meslek mensupları:                     

  Madde 5 - Denetleme Kurulu meslek mensupları, Kurul Başkanı, Kurul Üyeleri 
ile Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi yardımcılarıdır.               
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
               Teşkilat ve Görevler               
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
             Kurul Başkanı ve Üyeler Kurulu             
                                        
  Kurul Başkanı ve görevleri:                         

  Madde 6 - 1. Kurul Başkanı, Denetleme Kurulunu yönetir ve temsil eder.   
  2. Kurul Başkanının görevleri şunlardır:                  
  a) Üyeler Kuruluna başkanlık etmek,                     
  b) Üyeler Kurulunda alınan kararları uygulamak,               
  c) Üyeler ve Denetçiler arasında işbölümü yapmak ve denetim gruplarını be- 
lirlemek,                                    
  d) Grupların çalışma programlarını onaylamak,                
  e) Bütçe, kesin hesap ve kadroları hazırlamak,               
  f) Kurul raporlarını Başbakanlığa sunmaktır.                
                                        
  Kurul Başkanına vekalet:                          

  Madde 7 - 1. Kurul Başkanı, her takvim yılı başında kurul üyelerinden birini
başkan vekili olarak görevlendirir.                       
  2. Kurul başkan vekili, kurul başkanının izinli, görevli veya özürlü olması 
halinde Başkana vekalet eder.                          
                                        
  Üyeler Kurulu ve görevleri:                         

  Madde 8 - 1. Kurul Başkanı ve on sekiz üyeden oluşan üyeler Kurulu, Denetle-
me Kurulunun en yüksek karar organıdır.                     
  2. Üyeler Kurulunun görevleri şunlardır:                  
  a) Denetim usulünü saptamak,                        
  b) Gruplarca hazırlanan denetim raporlarını incelemek ve son şeklini vermek,
  c) Yönetmelik ve denetleme kılavuzu tasarılarını kabul etmek,        
  d) Bütçe, kadro ve kesin hesap sonuçlarını inceleyerek karara bağlamak,   
  e) Başkan ve üyelerin önerilerini görüşüp karara bağlamak,         
  f) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen diğer görevleri yapmak.     
                                        
  Kurul üyelerinin görevleri:                         

  Madde 9 - Kurul Üyelerinin görevleri:                    
  a) Denetim ve inceleme grubuna başkanlık etmek, denetim ekipleri oluştur-  
mak, çalışma programları hazırlamak, grup raporlarını Kurul Başkanlığına ver-  
mek,                                      
  b) Yönetmelikler ve Kurul Başkanınca verilen diğer işleri yapmaktır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurul Başkanı ve Üyelerinin nitelikleri:                  

  Madde 10 - 1. Kurul Başkanı olabilmek için:                 
  a) İdari, iktisadi, mali, hukuki ve teknik alanlarda lisans öğrenimi yapmış 
olmak,                                     
  b) Kamu görevlerinde en az 20 yıl başarı ile çalışmış olmak,        
  c) Yirmi yıllık hizmetin en az üç yılını kurul üyesi veya üst düzey yöneti- 
cisi olarak geçirmiş bulunmak, gereklidir.                   
  2. Kurul üyesi olabilmek için:                       
  a) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki niteliklere sahip olmak,    
  b) Yirmi yıllık hizmetin en az üç yılını başdenetçi veya üst düzey yönetici-
si olarak geçirmiş bulunmak, gereklidir.                    
                                        
  Kurul Başkanı ve Üyelerinin atanmaları:                   

  Madde 11 - 1. Kurul Başkanı, Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı veya Devlet Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır.   
  2. Denetleme Kurulu Üyelerinin:                       
  a) Yarısı, Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya  
Devlet Bakanının önerisi üzerine,                        
  b) Diğer yarısı, üyeler kurulunca, Başdenetçilerden, her boş üyelik için  
gösterilecek iki aday arasından,                        
  Bakanlar Kurulunca atanır.                         
                                        
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                
            Denetim ve İnceleme Grupları ve Denetçiler        
                                        
  Denetim ve inceleme grupları ve görevleri:                 

  Madde 12 - 1. Denetim ve inceleme grupları, bir üyenin başkanlığında yeteri 
kadar başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarından oluşur. Kurul Başkanı, ge-
rek gördüğünde denetim ve inceleme gruplarına başkanlık eder.          
  2. Denetim ve inceleme Gruplarının görevi, yıllık çalışma programlarına gö- 
re denetimlerini yapmak ve raporlarını hazırlamaktır.              
                                        
  Başdenetçi ve Denetçilerin görevleri:                    

  Madde 13 - 1. Başdenetçi ve denetçilerin görevleri şunlardır:        
  a) Denetim grubu içinde çalışma programlarıyla verilen konularda denetim ve 
incelemeler yapmak,                               
  b) Raporlar hazırlamak ve üyeler kurulunda açıklamalarda bulunmak,     
  c) Kurul Başkanı ve Grup Başkanının verdiği işleri yapmaktır.        
  2. Denetçi yardımcılarının görevleri şunlardır:               
  a) Grup Başkanı, başdenetçi veya denetçinin yönetim ve gözetimi altında ça- 
lışma programı gereğince istenen inceleme ve araştırmaları yapmak,       
  b) Kurul Başkanı veya Grup Başkanı tarafından verilecek işleri yapmaktır.  
                                        
  Başdenetçilerin nitelikleri:                        

  Madde 14 - 1. Başdenetçi olabilmek için, an az üç yıl denetçilik yapmış ve 
birinci derece aylığını almış olmak gerekir.                  
  2. Yönetmelikte belirlenen teknik elamanlar da aşağıdaki şartları taşıdıkla-
rı takdirde dışardan Başdenetçiliğe atanabilirler:               
  a) Birinci derece aylığını almış olmak,                   
  b) On yıl mesleki tecrübesi bulunmak.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetçilerin nitelikleri:                          

  Madde 15 - 1. Denetçi olabilmek için:                    
  a) Hukuk, idare, maliye, iktisat, ticaret işletme konularıyla ilgili lisans 
diploması veren yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,       
  b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı  
görevlerini en az bir yıl, veya daire başkanlığı, daire başkan yardımcılığı,  
teftiş kurulu başkanlığı, müesseselerde müessese müdürlüğü, kamu bankalarının  
1 inci sınıf şube müdürlüğü görevlerini en az iki yıl başarıyla yapmış bulunmak 
ve toplam olarak en az on yıl kamu kuruluş ve kurumlarında çalışmış olmak gerek-
lidir.                                     
  2. Birinci fıkra dışında, aşağıdaki şartları taşıyanlar da Denetçi olabilir-
ler:                                      
  a) En az üç yıl denetçi yardımcılığı yapmış ve yeterlik sınavını başarmış  
olanlar,                                    
  b) Yüksek mühendislerle lisans üstü öğrenim yapmış mühendisler ve uzman   
veteriner hekimlerden meslekleriyle ilgili işlerde en az on yıl çalışmış olan- 
lar.                                      
                                        
  Denetçi Yardımcılarının nitelikleri:                    

  Madde 16 - Denetçi Yardımcısı olabilmek için, denetçilerde aranan öğrenim- 
leri görmüş olmak ve 30 yaşını geçmemiş bulunmak, açılacak yarışma sınavını ka- 
zanmak gerekir.                                 
                                        
  Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının atanmaları:         

  Madde 17 - Başdenetçiler ve denetçiler, Üyeler Kurulunun önerisi üzerine  
Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı ta-
rafından atanır. Denetçi Yardımcıları ise Kurul Başkanınca atanır.       
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
          Genel Sekreterlik ve Hukuk Danışmanlığı           
                                        
  Genel Sekreterlik:                             

  Madde 18 - 1. Yüksek Denetleme Kurulu Genel Sekreteri, Kurul Başkanına bağ- 
lıdır ve idari şubelerin yönetimiyle görevli ve sorumludur.           
  2. Kurul Başkanı, başdenetçi veya denetçiler arasından birini Genel Sekre- 
ter olarak görevlendirir.                            
                                        
  İdari şubeler:                               

  Madde 19 - 1. İdari şubeler, genel sekreterliğe bağlı olarak çalışırlar.  
  2. İdari şubeler şunlardır:                         
  a) Kurul Bürosu Müdürlüğü,                         
  b) Personel Müdürlüğü,                           
  c) Saymanlık Müdürlüğü,                           
  d) Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü,                      
  e) İdare ve Levazım Müdürlüğü,                       
  f) Kitaplık Müdürlüğü.                           
  3. İdari Şube Müdürleri ve Personeli, Genel Sekreterin önerisi üzerine Ku- 
rul Başkanınca atanırlar.                            
                                        
  Hukuk Danışmanlığı:                             

  Madde 20 - 1. Hukuk Danışmanı, Kurul Başkanına bağlı olarak görev yapar.  
Başkanlıkça istenecek hukuki konularda görüş bildirir ve Kurul Başkanınca görev-
lendirildiğinde yargı mercilerinde Denetleme Kurulunu temsil eder.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Hukuk Danışmanının avukatlık ruhsatını almış bulunması ve en az 10 yıllık
mesleki tecrübesi bulunması gerekir.                      
  3. Hukuk Danışmanı Kurul Başkanı tarafından atanır.             
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
            Denetleme Esasları ve Raporları             
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Denetleme Esasları                
                                        
  Denetleme yetkisi:                             

  Madde 21 - 1. Kurul Başkanı ve üyeleri ile başdenetçiler, denetçiler ve de- 
netçi yardımcıları, denetim ve inceleme görevlisi sıfat ve yetkisine haizdirler.
  2. Denetim ve inceleme görevlileri, denetime tabi kuruluşların her türlü  
gizli ve açık evrak, belge, defter ve kayıtlarını, incelemeye, bunların onaylı 
örneklerini almaya görevlilerden ve ilgililerden sözlü veya yazılı açıklamalarda
bulunmalarını istemeye ve işyerlerinde incelemeler yapmaya yetkilidirler.    
  3. Denetim ve inceleme görevlileri, denetimin ve incelemenin gerektirdiği  
bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşlardan istemeye yetkilidirler.         
                                        
  Denetleme konuları:                             

  Madde 22 - Denetleme Kurulu, denetlemelerini yaparken aşağıdaki hususları  
inceler:                                    
  1. Denetlenen kuruluşların kanun veya statülerinde belirlenen amaç ve esas- 
lara, uzun vadeli kalkınma planı ile programlara uyulup uyulmadığı,       
  2. İşletme bütçelerinin gereklere, işlemlerinin bütçelere; maliyet, bilanço 
ve sonuç hesaplarının dönem faaliyetlerine uygunluğu,              
  3. Çağdaş işletmecilik esaslarına uyulup uyulmadığı,            
  4. İşlemlerin hukuka uygunluğu,                       
  5. Verimlilik ve karlılık ilkelerine uyulup uyulmadığı,           
  6. İşletmenin zarara uğratılıp uğratılmadığı.                
                                        
  Kuruluşların yükümlülükleri:                        

  Madde 23 - 1. Denetlenen ve ilgili kuruluşların görevlileri, denetim ve in- 
celeme görevlilerince istenilen bilgi ve belgeleri incelemeye sunmak hazırlayıp 
vermek ve her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.            
  2. Denetime tabi kuruluşlar, kanunlarında ayrıca süre belirtilmemiş olan  
durumlarda aşağıda yazılı belgeleri, düzenleme veya yetkili mercilerce onaylanma
tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Denetleme Kuruluna göndermekle yüküm-
lüdürler.                                    
  a) İşletme bütçeleri ve ekleriyle bunların yıl içindeki değişiklikleri,   
  b) Bilanço ve sonuç hesapları ile bunların ekleri, yıllık faaliyet raporla- 
rı, ortaklıklarda ayrıca genel kurul kararları ve denetçi raporları,      
  c) Yönetim Kurulu ve yönetim komitesi kararları,              
  d) Yönetmelikler,                              
  e) İştiraklerin genel kurullarına verilen yıllık faaliyet raporları ve de- 
netçi raporları,                                
  f) Denetim gereği olarak gönderilmesi Denetleme Kurulunca istenecek diğer  
belgeler.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
                  Raporlar                   
                                        
  Denetleme ve inceleme raporları:                      

  Madde 24 - Denetleme Kurulu çalışmaları sonucunda, yıllık denetim raporu,  
ivedi durum raporu, genel rapor ve özel inceleme raporu hazırlar.        
  Yıllık denetim raporu:                           

  Madde 25 - 1. Yıllık denetim raporu, denetlenen kuruluşların işlem, bilanço 
ve sonuç hesaplarının aklanması veya aklanmamasına ilişkin görüşleri içeren ge- 
rekçeli ve karşılaştırmalı olarak hazırlanan rapordur. Bu rapor, en geç ertesi 
yılın Ekim ayı sonuna kadar Başbakanlığa sunulur.                
  2. Yıllık denetim raporunda, kuruluşun bilançosu ile gereken hallerde Ku-  
rulca hazırlanan değiştirilmiş bilanço birlikte yer alır.            
  3. Yıllık denetim raporunun şekil ve muhtevası yönetmelikle düzenlenir.   
                                        
  İvedi durum raporu:                             

  Madde 26 - İvedi durum raporu, Denetleme Kurulunca, denetlemeler sırasında 
karşılaşılan ve ivedi olarak incelenmesi, teftişi, tahkiki gereken hususlar ile 
alınması gereken önlemleri içeren rapordur.                   
                                        
  Genel rapor:                                

  Madde 27 - 1. Genel rapor, denetlenen kuruluşların yıllık faaliyetlerinin  
sonuçlarını, sektör esasına bağlı olarak, topluca belirten rapordur.      
  2. Genel raporda başlıca aşağıdaki hususlar yer alır:            
  a) Türkiye ekonomisi içindeki yeri,                     
  b) İstihdam durumu,                             
  c) Mali durum,                               
  d) İştirakler,                               
  e) İşletme çalışmaları,                           
  f) Yatırımlar,                               
  g) Denetlenen kuruluşların genel ve ortak sorunları ve öneriler.      
                                        
  Özel inceleme raporu:                            

  Madde 28 - Özel inceleme raporu, Başbakanın görevlendirmesi veya üyeler   
Kurulunun istemi üzerine, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Kuruluş- 
larda, denetim ve inceleme gruplarınca yapılan inceleme sonuçlarını gösteren  
rapordur.                                    
                                        
  Raporların gizlilik derecesi:                        

  Madde 29 - 1. Yıllık denetim raporları ile ivedi durum raporları ve özel in-
celeme raporları "hizmete özel" dir. Kuruluşların kanunlarındaki gizliliğe ait 
özel hükümler saklıdır.                             
  2. Genel raporlar açıktır ve yayımlanır.                  
                                        
  Raporlarla ilgili işlemler:                         

  Madde 30 - 1. Denetleme Kurulunca Başbakanlığa sunulan raporların, gereken 
kuruluşlara dağıtımı Başbakanlıkça yapılır.                   
  2. Denetime tabi kuruluşlar, yıllık denetim raporları üzerine hazırlayacak- 
ları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçir- 
mek                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kaydıyla, raporu aldıkları tarihten başlıyarak kırkbeş gün içinde ilgili bakan- 
lığa ve birer örneğini Denetleme Kuruluna gönderirler.             
  3. İlgili Bakanlıklar bu cevapları kendi görüşleri ile birlikte en geç onbeş
gün içinde Başbakanlığa sunarlar. Bakanlıklar görüşlerinin bir örneğini de aynı 
zamanda da Denetleme Kuruluna gönderirler.                   
  4. Denetleme Kurulu raporlarında, inceleme, teftiş veya tahkiki istenen du- 
rumlar Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Denetleme Kurulunca  
özellikle bakanlıklarca incelenmesi, teftişi ve tahkiki istenen konular, bakan- 
lıklarca sonuçlandırılır ve sonuçtan Başbakanlığa ve Denetleme Kuruluna bilgi  
verilir. Denetleme Kurulu görüşünü ayrıca Başbakanlığa bildirir.        
  5. Raporlar ile bunlara verilen cevapların birer örneği Başbakanlıkça, Ma- 
liye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir.           
  6. Teknik konularda ortaya çıkabilecek görüş ayrılıkları Başbakanlıkça ke- 
sin sonuca bağlanır.                              
                                        
                DÖRDÜNCÜ KISlM                 
            Mali ve Personele İlişkin Hükümler            
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Mali HÜkÜmler                 
                                        
  Bütçe ve kesin hesap:                            

  Madde 31 - 1. Denetleme Kurulunun bütçesi ve harcama kalemlerine ilişkin  
ekleri, Üyeler Kurulunca hazırlanır ve mali yıl başından en az yetmiş beş gün  
önce Başbakanlığa sunulur.                           
  2. Denetleme Kurulunun yıllık giderleri, denetime tabi kuruluşlara, öden-  
miş sermayeleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Ancak, sermayeleri veya öden-
miş sermayeleri bulunmayanlar ile ödenmiş sermayeleri emsallerine göre fazla gi-
der payı yükleyecek derecede yüksek olan kuruluşların giderlere katılma payı, iş
hacmi ve faaliyet konuları da dikkate alınarak Denetleme Kurulunca belirtilecek 
esaslara göre saptanır. Bu paylar Denetleme Kurulunun bütçesinde gelir olarak  
ayrı ayrı gösterilir ve ilgili kuruluşlara tebliğ edilir.            
  3. Denetleme Kurulunca saptanan gider karşılıkları denetime tabi kuruluş-  
lar tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Denetleme Kurulu adına açı- 
lacak bir hesaba yatırılır.                           
  4. Kesin hesap raporu, Üyeler Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üç 
üye tarafından hazırlanır ve üyeler kuruluna sunulur.              
  5. Üyeler Kurulunun kabul ettiği kesin hesap raporu, takvim yılı izleyen üç 
ay içinde Başbakanlığa sunulur.                         
  6. (Değişik: 14/1/1988-KHK-311/10 md.) Bakanlar Kurulu, kesin hesap raporu 
ve yeni yıl bütçe tasarısı ile Kurumun kadro ihdas, iptal ve değişikliklerini  
karara bağlar.                                 
                                        
  İstisna:                                  

  Madde 32 - Denetleme Kurulu, Muhasebei Umumiye ve Artırma, Eksiltme ve İhale
Kanunları hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.         
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
              Personele İlişkin Hükümler             
                                        
  Özlük işleri:                                

  Madde 33 - 1. Bu Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Denetleme Kuruluna İktisadi Devlet Teşekkülü personel rejimi uygulanır.     
                                        
K.H.K.LER, HAZİRAN 1988 (EK-1)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Sözleşme ile verilecek ücretler, görevin önemine göre Koordinasyon Ku-  
rulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.           
  3. Sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan memurluktan gelenlerin sözleşmeli  
hizmet süresi terfilerine sayılır ve gereken kesenek ve karşılıklarının tamamı- 
nın ödenmesi kaydıyla emeklilik hakları devam eder.               
  4. Denetleme Kurulunun Başkan ve üyelerini de kapsamak üzere kadrolu ve söz-
leşmeli personeline Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline yasalarla verilmesi 
öngörülen ikramiyeler, Üyeler Kurulunun kararıyla verilebilir.         
                                        
  Başka iş ve hizmet yasağı:                         

  Madde 34 - 1. Denetleme Kurulu personeli, ücretsiz de olsa sürekli veya ge- 
çici bir hizmet kabul edemezler. Bu Kanunda veya özel kanunlarda belirtilen veya
Başbakanlıkça verilecek görevler, başka iş ve hizmet yasağı dışındadır.     
  2. Denetleme Kurulu personeli, çalışma saatleri dışında olmak ve esas görev-
lerini aksatmamak koşuluyla, ücret veya herhangi bir yarar karşılığı olmaksızın 
hayır kurumlarında; mesleki, bilimsel, sosyal kurum ve derneklerde; kooperatif- 
lerde, okul-aile birliklerinde, vakıflarda, Denetleme Kurulu personelinin kura- 
cakları sosyal ve mesleki dernek, sandık ve kooperatiflerde çalışabilirler.   
  3. Bilimsel ve mesleki araştırma ve yayınlarda bulunabilirler.       
  4. Esas görevini aksatmamak ve Kurul Başkanınca uygun görülmek koşuluyla,  
yüksek öğretim kurumlarında ders verebilirler.                 
  5. Başka iş ve hizmet yasağına aykırı hareket edenlerin işlerine son veri- 
lir.                                      
                                        
  Sır saklama yükümlülüğü:                          

  Madde 35 - Denetleme Kurulu personeli, görevlerini yaptığı sırada öğrendiği 
gizli bilgileri, görevinden ayrılmış olsa bile, yetkili amirinin izni olmadan  
açıklaması halinde kendisine T. Ceza Kanununun Devlet Memurları hakkındaki hü- 
kümleri uygulanır.                               
                                        
  Disiplin Kurulu:                              

  Madde 36 - 1. Disiplin Kurulu, üyeler kurulunun her takvim yılı başında se- 
çeceği bir üye ile, iki başdenetçiden oluşur. Genel Sekreter ile Hukuk Danışmanı
kurulun tabii üyesidir.                             
  2. Kurulun raportörlüğünü Personel Müdürü yapar.              
  3. Disiplin Kurulu, Başdenetçi ve Denetçiler hakkında disiplin kovuşturması 
yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir.            
  4. Disiplin Kurulu, diğer personel hakkında Disiplin Kurulu görevini yapar. 
                                        
  Yüksek Disiplin Kurulu:                           

  Madde 37 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, Üyeler Kurulunun kendi üyeleri ara-  
sından her takvim yılı başında seçeceği beş üyeden oluşur. Yüksek Disiplin Kuru-
lu, başkanını kendi üyeleri arasından seçer.                  
  2. Yüksek Disiplin Kurulu, Kurul Başkanı ve üyeleri hakkında disiplin kovuş-
turması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir.        
  3. Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin kurulu kararlarına yapılacak itirazları 
karara bağlar.                                 
                                        
  Ceza kovuşturması:                             

  Madde 38 - 1. Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sıra-  
sında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı ilk soruşturma Başbakanın görevlen- 
direceği bir soruşturmacı veya soruşturmacılar tarafından yapılır. Düzenlenen  
fezleke Danıştay'a gönderilir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Birinci fıkra dışında kalan Denetleme Kurul personelinin görevlerinden  
doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı ilk soruş- 
turma Kurul Başkanının görevlendireceği soruşturmacı tarafından yapılır.    
                                        
  Eğitim ve inceleme:                             

  Madde 39 - Denetim görevleri:                        
  1. Hizmetiçi eğitim çalışmaları yaparlar ve diğer kurumlarca düzenlenen hiz-
metiçi eğitim programlarına, mesleki toplantı ve konferanslara katılabilirler. 
  2. Mesleki konularda, yurtdışında inceleme yapabilirler.          
  3. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve inceleme programlarının hazırlanması ve uy-
gulanması usulleri bir yönetmelikle düzenlenir.                 
                                        
                 BEŞİNCİ KISIM                 
             Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler            
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Denetleme Kurulu malları aleyhine işlenen suçlar:              

  Madde 40 - Denetleme Kurulunun malları aleyhine işlenen suçlar Devlet malı 
aleyhine işlenmiş sayılır.                           
                                        
  Yönetmelikler:                               

  Madde 41 - Denetleme Kurulu personeline ilişkin yönetmelikler Koordinasyon 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.                      
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Geçici Hükümler                
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Denetleme 
Kurulu'nda çalışanların; yeni bir atamaya gidilmeden aylık, ek gösterge, yan  
ödeme ve diğer her türlü özlük hakları ile görevleri devam eder. Uzman Müşavir- 
ler başdenetçi, uzmanlar denetçi, uzman yardımcıları denetçi yardımcısı ünvanını
alırlar.                                    

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra 
hazırlanacak yönetmelikler yayınlanıncaya kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin bu
Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.         

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen yö- 
netmelikler, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden başlayarak altı 
ay içinde çıkarılır.                              
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
                Son Hükümler                   
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 42 - 12/5/1964 tarih, 468 sayılı Kanunun 6. maddesi, 4/7/1938 tarihli 
3460 ve 20/7/1960 tarihli 23 sayılı Kanunların Denetleme Kurulu ile ilgili hü- 
kümleri ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7. maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.                                 
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 43 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.