Endeksler
                                        
    ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA       
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi: 25/3/1997   No:571               
  Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996   No:4216               
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 30/5/1997   No:23004 Mük.            
  V.Tertip Düsturun Cildi : 36      Sh.:                
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
             Amaçlar ve Görevler                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özürlülere yönelik hizmet- 
lerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için;   
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak,  
özürlülerin problemlerini tesbit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak  
üzere Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasına, teşkilat 
e görevlerine dair esasları düzenlemektir.                   
  Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü   
takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.              
  Genel esaslar                                

  Madde 2 - Bu hizmetin yürütülmesine ilişkin genel esasalar şunlardır:    
  a) Eşit katılım için, özürlülerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler ko- 
nusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbi bakım ve rehabilitas- 
yonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında kendi başlarına yaşayabilme kapasi- 
telerinin arttırılması,                             
  b) Bilgi, hizmet ve fiziksel çevre koşullarının özürlüler için ulaşılabilir 
hale getirilmesi,                                
  c) Doğumdan başlayarak okul öncesi, okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak  
biçimde tüm özürlülere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması,           
  d) İstihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştiril- 
mesi, istihdam alanlarının özürlülerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve  
teknolojiye uygun alet ve cihazların özürlülerce elde edilmesini kolaylaştırıcı 
önlemlerin alınması,                              
  e) Özürlülerin sosyal güvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı 
ve kişisel bütünlükleri ile kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katı-  
lımlarının sağlanması,                             
  f) Özürlülere ilişkin plan ve programlar ile ekonomik ve sosyal statülerini
etkileyen tüm kararların alınması sırasında özürlülerin katılımlarının sağlan- 
masıdır.                                    
  Başkanlığın görevleri                            

  Madde 3 - Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:       
  a) Özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve 
diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak,                                    
  b) Özürlülere yönelik olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki ge- 
lişmeleri takip etmek, sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda   
teklifler hazırlamak ve hazırlatmak,                      
  c) Özürlülerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptır- 
mak, istatistiki bilgilerin toplanmasını ve veri tabanı oluşturulmasını sağla- 
mak, bu konuda projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlen- 
dirmek ve uygulatmak,                              
  d) Özürlülerle ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek, andlaşma ve   
sözleşmelerin ülkemizdeki uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek,       
  e) Özürlülerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ve kanun tek-  
liflerini incelemek, görüş bildirmek ve bu konuda teklifler hazırlamak,     
  f) Gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ortak projeler
hazırlamak ve sunulan projeleri desteklemek,                  
  g) Görev alanları ile ilgili konularda görsel ve yazılı basın, yayın ve ta- 
nıtma faaliyetlerinde bulunmak, eğitim amaçlı filmler yaptırmak,        
  h) Yürürlükte bulunan mevzuata dayanılarak münhasıran özürlülere tanınan hak
ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı hazırlamak,     
  Bu kimlik kartı ile ilgili usul ve esaslar Başkanlıkça hazırlanacak bir yö- 
netmelikle düzenlenir.                             
  ı) Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  İKİNCİ KISIM                 
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                Başkanlık Teşkilatı               
  Teşkilat                                  

  Madde 4 - Başkanlık teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardım- 
cı birimlerden meydana gelir. Başkanlık teşkilatı ek-1 sayılı cetvelde göste-  
rilmiştir.                                   
  Başkan                                   

  Madde 5 - Başkan teşkilatın en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerini, milli 
güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hüküm- 
lerine uygun olarak yürütmekle ve Kurul kararlarını yerine getirmekle görevli  
ve Başbakan'a karşı sorumludur.                         
  Başkan yardımcıları                             

  Madde 6 - Ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimler arasında  
koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Başkana yardımcı olmak   
üzere iki Başkan yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan yardımcıları, Başkan  
tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.    
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
                Ana Hizmet Birimleri               
  Ana hizmet birimleri                            

  Madde 7 - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır.            
  a) Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı,                   
  b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,                        
  c) Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanlığı,          
  d) Sosyal Hayata Uyum Dairesi Başkanlığı,                  
  Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı                     

  Madde 8 - Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:    
  a) Özürlülerin tıbbi rehabilitasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlar ara-  
sında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,                    
  b) Özürlülüğün önlenmesi, erken teşhis ve tıbbi rehabilitasyon ile ilgili  
konularda teklif ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, bunları incelemek, değer- 
lendirmek ve uygulatmak,                            
  c) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.              
  Eğitim Dairesi Başkanlığı                          

  Madde 9 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.         
  a) Özürlülerin eğitimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon 
ve işbirliği sağlamak,                             
  b) Özürlülerin eğitimi ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlamak  
ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak,        
  c) Özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanma amacıyla kullanılmak  
üzere özürlüler kimlik kartı hazırlamak,                    
  d) Özürlülerin eğitim araç ve gereçleri ile eğitim teknik ve yöntemlerinde- 
ki çağdaş gelişmeleri takip etmek, konuyla ilgili öğretmen, eğitici ve diğer  
uzman personelin yetiştirilmesini sağlayıcı teklifler hazırlamak,        
  e) Kurul ve Şuranın sekreterya hizmetlerini yürütmek,            
  f) Özürlülüğe neden olan etkenler, korunma yolları ve özürlüler konusunda  
toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak üzere eğitim ve kitle ileşitim araçlarından 
etkili bir biçimde yararlanılmasını sağlayacak teklifler hazırlamak ve hazır-  
latmak,                                     
  g) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.              
  Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanlığı            

  Madde 10 - Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdan Dairesi Başkanlığının görev- 
leri şunlardır:                                 
  a) Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile ilgili kurum ve   
kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,             
  b) Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile ilgili konularda  
teklif ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek 
ve uygulatmak,                                 
  c) Mesleki rehabilitasyonun yaygınlaştırılması için teklif ve projeler   
hazırlamak ve hazırlatmak,                           
  d) İstihdamı kısıtlayan engellerin kaldırılmasını, istihdam alanlarının   
genişletilmesini ve özürlülerin kendi işini kurmalarını teşvik edici teklifler 
hazırlamak ve tedbirler almak,                         
  e) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.              
  Sosyal Hayata Uyum Dairesi Başkanlığı                    

  Madde 11 - Sosyal Hayata Uyum Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Özürlülerin sosyal hayata uyumları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,                  
  b) Özürlülerin sosyal hayata uyumları konusunda teklif ve projeler hazır-  
lamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Özürlülerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziki ve mimari engel- 
lerin kaldırılması ve bu konudaki standartların belirlenmesi için teklifler   
hazırlamak ve hazırlatmak,                           
  d) Özürlülerin topluma uyumunu kolaylaştırmak için sosyal yardım kaynakları-
nın etkin ve verimli kullanımını düzenlemek üzere ilgili kurum ve kuruluşlar  
arasında koordinasyonu sağlamak,                        
  e) Kamuya açık sosyal, kültürel ve sportif tesis ve alanlar ile kitle ile- 
tişim ve ulaşım araçlarından özürlülerin faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri  
araştırmak, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,               
  f) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.              
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Danışma Birimleri               
                                        
  Danışma birimleri                              

  Madde 12 - Başkanlığın danışma birimi Hukuk Müşavirliği'dir.        
  Hukuk Müşavirliği                              

  Madde 13 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:            
  a) Başkanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali 
ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.         
  b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted- 
birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya- 
pılmasına yardımcı olmak,                            
  c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari  
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari dava- 
larda Başkanlığı temsil etmek,                         
  d) Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan veya Başkanlığa gönderilen   
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildir- 
mek,                                      
  e) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirme, mevzuata, plan ve prog- 
rama uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazır- 
lamak ve Başkana sunmak,                            
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM               
                 Yardımcı Birimler               
                                        
  Yardımcı Birimler                              

  Madde 14 - Başkanlığın yardımcı birimleri şunlardır:            
  a) Personel Dairesi Başkanlığı,                       
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Savunma Uzmanlığı.                            
                                        
  Personel Dairesi Başkanlığı                         

  Madde 15 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:       
  a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalış-
maları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulun- 
mak,                                      
  b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini  
yürütmek,                                    
  c) Başkanlık personeli ile ilgili eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi 
ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,           
  d) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 16 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hiz- 
metleri yürütmek,                                
  b) Araştırma, proje ve taahhüt işlerinin yapılmasını sağlamak,       
  c) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satınalma işlemlerini yürüt- 
mek,                                      
  d) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,          
  e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- 
mak,                                      
  f) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma- 
larını sağlamak,                                
  g) Başkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip 
etmek, Başkanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,          
  h) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle- 
mek ve yürütmek,                                
  ı) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek,   
bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yayımlamak,           
  j) Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.              
  Savunma Uzmanlığı                              

  Madde 17 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen 
görevleri yerine getirir.                            
                                        
                  ÜÇÜNCÜ KISIM                 
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
               Özürlüler Yüksek Kurulu              
  Özürlüler Yüksek Kurulu                           

  Madde 18 - Özürlüler Yüksek Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:       
  a) Özürlüler İdaresi Başkanı,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü, 
  c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,         
  d) Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü,                
  e) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürü,                                     
  f) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü,             
  g) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü,                  
  h) En fazla üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanları, 
  ı) Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfe- 
derasyonu tarafından her özür grubunu temsil eden federasyonlardan seçilecek  
dört üye,                                    
  j) Başbakan tarafından en az biri üniversite öğretim üyelerinden olması   
kaydıyla özürlülerle ilgili konularda temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek 
üç üye.                                     
  Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde Üniversite öğretim üyeleri, ilgili 
kurum ve kuruluşların temsilcileri veya uzmanlar kurula çağrılabilir.      
  Kurul, Başbakan veya görevlendirdiği bir Devlet Bakanının Başkanlığında   
toplanır. Bakanın bulunmadığı hallerde Kurula Özürlüler İdaresi Başkanı başkan- 
lık eder. Kurul, üç ayda bir olağan, Başbakan, ilgili Devlet Bakanı veya Baş-  
kanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.                   
  Kurulun toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı  
ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.                 
  Seçilenlerin kurul üyeliği süresi iki yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden 
seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılanların yerine seçilenler kalan 
süreyi tamamlarlar.                               
  Toplantıya katılan üyelere katıldıkları toplantı başına, genel bütçeden ya- 
pılacak hazine yardımlarından, asgari ücretin üçte biri (1/3) kadar net huzur  
hakkı ödenir.                                  
  Kurulun sekreterya hizmetleri Özürlüler İdaresi Başkanlığınca yerine geti- 
rilir.                                     
  Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.          
  Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri:                    

  Madde 19 - Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:         
  a) Başkanlıkça hazırlanan, hazırlatılan ve incelenen projelerin öncelik sı- 
rasını tesbit etmek ve uygulanacak projeleri karara bağlamak,          
  b) Başkanlığın görev alanına giren konularda üst düzey politikaları belir- 
lemek, bu konuda Başkanlığa görüş ve önerilerini bildirmek.           
              İKİNCİ BÖLÜM                    
             özürlüler Şurası                   
                                        
  Özürlüler Şurası                               

  Madde 20 - Özürlüler Şurası, Başkanlığın en yüksek danışma kuruludur. Özür- 
lülerle ilgili konularda tetkik ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevli- 
dir.                                      
  Şura iki yılda bir kez toplanır. Şuranın sekreterya hizmetlerini Başkanlık 
yürütür. Şuranın teşekkülü, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.  
              DÖRDÜNCÜ KISIM                   
            Sorumluluk ve Yetkiler                 
                                        
  Yöneticilerin sorumluluğu                          

  Madde 21 - Başkanlığın her kademedeki yöneticisi, yapmakla yükümlü bulunduğu
hizmet veya görevleri Başkanlığın emir ve talimatları yönünde mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumlu- 
dur.                                      
  Koordinasyon ve işbirliği                          

  Madde 22 - Başkanlık, diğer kurum ve kuruluşların hizmet ve görev alanına  
giren konularla ilgili faaliyetlerinde, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçeve- 
sinde bu kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan  
sorumludur.                                   
  Bilgi alma yetkisi                             

  Madde 23 - Başkanlık, özürlülerle ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri  
bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerder doğrudan
istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları
ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda ver-
mekle yükümlüdür.                                
  Yetki devri                                 

  Madde 24 - Başkan ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirt- 
mek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak astlarına devredebilir.  
Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.        
  Düzenleme görev ve yetkisi                         

  Madde 25 - Başkanlık görevleri ile ilgili konularda yönetmelik, tebliğ, ge- 
nelge ve diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.       
               BEŞİNCİ KISIM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Atama                                    

  Madde 26 - Başkan ve başkan yardımcıları müşterek Kararname ile, Daire Baş- 
kanları Başkanın teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından, diğer personel Başkan 
tarafından atanır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yurt dışına gönderilecek personel                      

  Madde 27 - Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Başkanlıkta görevli elemanlarını  
uzmanlık alanlarındaki mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas  
yapmak üzere yurtdışına gönderebilir.                      
  Özürlüler Uzman Yardımcılığı                        

  Madde 28 - Özürlüler uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Dev- 
let Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıda- 
ki nitelikler aranır:                              
  a) Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
  b) Başkanlığın görev ve hizmet alanına uygun, en az 4 yıl eğitim veren fa- 
külte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafın- 
dan onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,  
  c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,         
  d) Sınavın yapıldığı tarihte 31 yaşından gün almamış olmak.         
  Özürlüler Uzmanlığı                             

  Madde 29 - Özürlüler Uzman Yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve
her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını ka-
zanırlar Sınavda başarılı olanlar "Özürlüler Uzmanı" ünvanını alırlar.     
  Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara 
nakledilirler.                                 
  Özürlüler Uzman Yardımcıları ve Uzmanlarının mesleğe alınmaları ile ilgili 
usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulma- 
ları, yarışma ve yeterlik sınavı ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.   
  Kamu kurum ve kuruluşlarında yeterlilik sınavını kazanarak "Uzman'lığa hak 
kazanmış olanlardan Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere 
sahip olanlar sınav ve yaş şartı aranmaksızın Başkanlıktaki Özürlüler Uzmanı  
kadrosuna naklen atanabilirler.                         
  Kadro                                    

  Madde 30 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait  
diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre düzenlenir.                          
  Görevlendirme                                

  Madde 31 - Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlarda, 
kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde el- 
lisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu 
iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar
kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendileri- 
nin de muvafakatı ile aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali 
hak ve yardımları kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıkta is- 
tihdam edilebilirler. Bu şekilde istihdam edilecek personelin en az 4 yıllık  
yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları, görevin gerektirdiği nitelikleri  
taşımaları ve en az üç yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış olmaları zorunludur. 
  Bu madde hükmüne göre görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin 
yüzde onunu geçemez.                              
  Sözleşme ile araştırma ve proje hazırlatma                 

  Madde 32 - Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak araştırma, etüd ve proje 
hazırlama işlerini üniversite öğretim üyeleri ile yerli ve yabancı gerçek ve  
tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir, uygulamalı projelere destek verebilir.
  Fazla çalışma ücreti                            

  Madde 33 - Başkanlıkta fiilen görev yapan memurlara 10.10.1984 tarihli ve  
3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti  
aynı esas ve usüllere göre ödenir.                       
  31 inci maddeye göre Başkanlıkta görevlendirilenler hakkında da fiilen Baş- 
kanlıkta görevli oldukları sürece birinci fıkra hükmü uygulanır.        

  Madde 34 - (657 sayılı Devlet Memurları Kanununa hükümler eklenmesiyle il- 
gili olup yerlerine işlenilmiştir.)                       

  Madde 35 - Ek-2 sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
Bölümü olarak eklenmiştir.                           

  Madde 36 - (29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesine fıkra 
eklenmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)                  
  Kaldırılan hükümler                             

  Madde 37 - (9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun kimi hükümlerinin yürür-
lükten kaldırılmasıyla ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)           

  Geçici Madde 1 - Başkanlığın 1997 yılı harcamaları ile ilgili her türlü dü- 
zenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.                

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler altı 
ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             EK (1) SAYILI CETVEL                 
         Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilatı             
                                        
                           Danışma   Yardımcı   
Başkanlık Başkan Yardımcılığı Ana Hizmet Birimleri Birimleri  Birimler   
--------------------------------------------------------------------------------
Başkan  1-Başkan Yardımcısı 1-Tıbbi Hizmetler   1-Hukuk    1-Personel Da-
     2-Başkan Yardımcısı  Dairesi Başkanlığı  Müşavirliği iresi Başkan-
               2- Eğitim Dairesi          lığı     
                 Başkanlığı            2-İdari ve Ma-
               3-Mesleki Reh.ve           li İşler  
                Dai.Başkanlığı           Dai.Başkan- 
               4-Sosyal Hayata Uyum         lığı    
                Dai.Başkanlığı          3-Savunma Uz- 
                                  manlığı   
                                        
                                        
               2 SAYILI CETVEL                  
            İHDAS EDİLEN KADROLAR                  
                                        
(Resmi Gazete'nin 30.5.1997 tarih ve 23004 sayılı mükerrerinde yayımlanmıştır.)