Endeksler

   MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN     
   HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE     
                 KARARNAME                   
                                        
                                        
Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi  : 20/3/1997  No:570              
Yetki Kanununun Tarihi     : 28/11/1996 No:4214              
Yayımlandığı R.G.Tarihi     : 3/4/1997  No:22953 Mük.           
V.Tertip Düsturun Cildi     : 36     Sh.                
                                        

  Madde 1-2- (23/1/1997 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı 
cetvellerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)      

  Madde 3 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 4-7 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili   
olup, yerlerine işlenmiştir.)                          

  Madde 8-10- (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş- 
tirilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerle- 
rine işlenmiştir.)                               

  Madde 11- (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek 70 inci maddesinin de- 
ğiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 12- (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinin de-  
ğiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 13- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Gümrük Müsteşarlığı perso- 
neline 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesine göre 31.12.1996   
tarihi itibariyle fiilen yapılmakta olan ödemeler; aynı oran, esas ve usullere 
göre hiç bir değişiklik yapılmadan ödenmeye devam edilir. Bu ödemeler Gümrük  
Müsteşarlığı bütçesinden yapılır.                        

  Madde 14 - 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü ve 485 sa- 
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 8 inci maddeleri ile 24.2.1983 tarih ve 
2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 15 - (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin    
2 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)      

  Madde 16 - (23/2/1995 tarih ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin    
20 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)     

  Madde 17 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin   
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              

  Madde 18 - (10/11/1983 tarih ve 2949 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin    
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              

  Madde 19 - (13/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin   
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              

  Geçici Madde 1 - 5434 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-  
nun değişik Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplan-  
masında, anılan Kanunun Ek 70 inci maddesinin (b) bendindeki oranlardan % 160  
oranı; 1997 yılında % 75, 1998 yılında % 100, 1999 yılında % 130; % 100 oranı; 
1997 yılında % 60, 1998 yılında % 75, 1999 yılında % 90; % 60 oranı; 1997 yı-  
lında % 40, 1998 yılında % 45, 1999 yılında % 50; %35 oranı; 1997 yılında    
% 26, 1998 yılında % 28, 1999 yılında % 30 olarak uygulanır.          

  Geçici Madde 2 - 15 Nisan 1997 tarihi itibariyle kamu görevlisi ve bunla-  
rın emeklisi durumunda olanlara anılan tarihteki özlük durumları dikkate alı-  
narak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1,2,3,4,7,9,10,11 ve 19 uncu maddeleri   
ile yapılan ek iyileştirmeden doğan farkın 3,5 katı tahakkuk ettirilerek her-  
hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın memurlar ve diğer kamu görev-  
lilerine 15.4.1997 tarihinde, bunların emeklilerine ise fark ödemesinin he-   
saplandığı tarihi müeakip ayrıca ödenir.                    
  1 Ocak 1997 tarihinden 15 Nisan 1997 tarihine kadar geçen dönem içinde; ay- 
lıksız izin kullananlara, açıktan atananlara ve 569 sayılı Kanun Hükmünde Ka-  
rarname ile ek iyileştirmeden yararlananlara (uçucular dahil) net artış farkı  
gün hesabı ile kıst olarak ödenir.                       
  Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri, ödemeye esas olacak 
şekilde gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.                 

  Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 15/4/1997 tarihinden geçerli olmak  
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                     

  Madde 21 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.