Endeksler
                                        
       GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR        
           KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                 
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi: 24/6/1995  No: 560             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 8/6/1995  No: 4113             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 28/6/1995  No: 22327            
  V.Tertip Düsturun Cildi   :       Sh:               
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; gıda maddelerinin teknik ve 
hijyenik şekilde üretim, işletme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği
gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle, halk sağlığını 
korumak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı
maddeler, mamul ve yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerinin 
tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik  
şartlarının belirlenmesi, denetiminin yapılması ve gıda maddeleri ile ilgili  
hizmetlere dair esas ve usulleri belirlemektir.                 
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname, gıda maddelerinin hijyenik ve uygun 
kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve yardımcı maddelerine,amba- 
lajlama, etiketleme, depolama, nakil,satış ve denetim usulleri ile yetki, görev 
ve sorumluluklara dair hususları kapsar. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bu-
lunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.                   
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanun Hükümünde Kararnamede geçen;               
  a) Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak   
üzere; içkiler ve cikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler 
dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her  
türlü maddeyi,                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Gıda maddeleri üreten işyeri: Gıda maddelerinin hammaddeden başlayarak  
tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme işlemlerinin yapıldığı ve 
gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu  
tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,              
                                        
  c) Gıda maddeleri satış yeri: Yarı mamül veya mamül gıda maddelerinin toptan
veya parakende satışlarının yapıldığı yerleri,                 
                                        
  d) Hammadde: Yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan ana 
maddelerden herbirini,                             
                                        
  e) Yardımcı madde: Yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanı- 
lan hammadde ve katkı maddeleri dışında kalan maddelerin herbirini,       
                                        
  f) Mamul madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen tüketime ha-  
zırlanmış gıda maddesini,                            
                                        
  g) Katkı maddesi: Normal şartlarda tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya 
gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri
olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sıra- 
sında kalıntı veya türevleri mamul maddede bulunabilen, gıdanın üretilmesi,   
tasnifi, hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması sıra- 
sında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, 
düzeltmek veya istenmeyen değişiklere engel olmak ve gıdanın biyolojik değerini 
düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeleri,            
                                        
  h) Gıdaya bulaşan maddeler: Bitki, hayvan ve toprak menşeli yabancı madde- 
ler, ilaç kalıntıları, metalik ve biyolojik bulaşmalar; insan sağlığına zararlı 
olan plastik madde, deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalıntıları ve her 
türlü istenmeyen maddeleri,                           
                                        
  ı) Kalite: Tüketime arz edilen gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunu tayin 
eden özelliklerin tamamını,                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j) Kalite kontrolü: Tüketime arz edilen gıda maddelerinin kalite özellik-  
lerinin mevzuata uygunluğunun tespitini,                    
                                        
  k) Teknoloji kontrolü: Gıda maddelerinin tasnifinde, işlenmesinde ve üre-  
timinde kullanılan alet-ekipman ve işleme tekniğinin mevzuata uygunluğunun   
tesbitini,                                   
                                        
  l) Sağlık kontrolü: Gıda maddelerinin tasnif, imalat ve üretiminde kulla-  
nılan maddelerin, alet-ekipmanların, ambalaj materyalinin, işyerinin ve çalı-  
şanların sağlık ve hijyenik yönden mevzuata uygunluğunun tesbitini,       
                                        
  m) Tağşiş: Gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı 
olarak üretilmesi halini,                            
                                        
  n) Taklit: Gıda maddesini şekil, bileşim ve nitelikler itibariyle evsafında 
olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi,                    
                                        
  o) Gıda kodeksi: Türk gıda kodeksini,                    
                                        
  p) Mübadele konusu yapmak: Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depola- 
ma, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne suretle olursa olsun devretmeyi,   
                                        
  r) Tüketime hazırlamak: Tasnif etme, tartma, ölçme, aktararak ve karıştıra- 
rak doldurma, ambalajlama, soğutma ve depolama, muhafaza etme, nakletme ve   
tüketim sayılmayan her türlü faaliyeti,                     
                                        
  s) Gıda etiketi: Ambalaj üzerinde yer alan gıdayı tanıtıcı her türlü    
yazıyı veya basılı bilgi, marka, damga ve işareti,               
                                        
  t) Reklam: Her türlü gıdanın satışını arttırmak amacıyla ve hangi vasıtayla 
olursa olsun yapılan tanıtma şekillerini,                    
                                        
  ifade eder.                                 
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM                
               İzin, Tescil ve İstihdam             
                                        
  Çalışma izni                                
                                        

  Madde 4 - Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel   
kişiler, bu işyerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı'na müracaat    
ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre    
çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline 
kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine ait esas ve usuller yönetmelikle belirle- 
nir. (1)                                    
  (Ek: 3/11/1995 - 4128/6 md.) Sağlık Bakanlığınca çalışma izin işlemlerinden 
gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere yirmi milyon lira ücret alınır. Bu ücret  
her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme ora- 
nında artırılır.                                
-----------                                   
(1) Bu fıkrada yeralan "fabrikanın" ibaresi, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Ka- 
  nunun 6 ncı maddesiyle "işyerinin" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiş-
  tir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İzin ve tescil işleri                            
                                        

  Madde 5 - Gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 
düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri  
gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na 
tescil ettirerek izin almak zorundadır. Tescil belgesindeki bilgiler ilgililer- 
ce gizli tutulur.                                
                                        
  İllerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile diğer meslek kuru- 
luşları üyelerini gıda siciline kaydettirmekle yükümlüdür.           
                                        
  Gıda sicili, izin ve tescil işlemlerinin esas ve usulları yönetmelikle   
belirlenir.                                   
  (Ek: 3/11/1995 - 4125/6 md.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca izin ve tescil 
işlemlerinden gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere onmilyon lira ücret alınır. 
Bu ücret her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme katsa-  
yısı ile çarpılmak suretiyle tespit edilir.                   
                                        
  İstihdam                                  
                                        

  Madde 6 - Gıda maddeleri üreten işyerlerinde işletmenin nev'i ve büyüklü-  
ğüne göre gıda bilimi konusunda eğitim görmüş kişilerin sorumlu yönetici ve   
eleman olarak istihdamı mecburidir.                       
                                        
  Sorumlu yöneticiler, Bu Kanun Hükmünde Kararname ve yönetmeliklerde belir- 
tilen esas ve usullerin yerine getirilmesinden işverenle birlikte sorumludur.  
                                        
  Gıda bilimi konusunda eğitim görmemiş kişilerin teknik eleman olarak istih- 
dam edilebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanığı ile ti-  
caret, sanayi, ticaret ve sanayi odalarının birlikte açacağı kurslardan belge  
alınması zorunludur. Belgesi bulunmayanlar teknik eleman olarak çalıştırılamaz. 
                                        
  Sorumlu yöneticiler ve teknik elemanlarla ilgili esas ve usuller yönetmelik-
le belirlenir.                                 
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
        Gıda Kodeksi, Laboratuvar Kuruluş İzni ve Denetimler      
                                        
  Gıda Kodeksi                                
                                        

  Madde 7 - Gıda maddelerinin asgari hijyen ve kalite kriterleri, katkı mad- 
deleri, bulaşanlar, numune alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama   
esasları ve analiz metodlarını ihtiva eden Türk gıda kodeksi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nca müştereken hazırlanarak yayınlanır ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir.                     
                                        
  Laboratuvar Kuruluş İzni                          
                                        

  Madde 8 - Gıda maddelerinin hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere   
tesis edilecek özel laboratuvarların kuruluş izni ve denetimi, gıda kontrol   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma esasları ile yetkili laboratuvar ola-   
bilme esasları yönetmelikle tesbit edilir.                   
                                        
  Gıda maddeleri üreten işyerlerinin denetimi                 
                                        

  Madde 9 - Gıda maddeleri üreten işyerlerinin 4 üncü madde kapsamındaki   
denetimleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.                
                                        
  Gıda maddeleri üreten işyerlerinde, gıda maddelerinin gıda kodeksine uy-  
gunluğunun denetimi ve gıda kontrolü, 5 inci ve 18 inci madde kapsamındaki   
denetimler ile gıda maddelerinin ithal ve ihracındaki denetimler Tarım ve    
Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.                     
                                        
  Gıda Maddeleri Satış Yerlerinin Denetimi                  
                                        

  Madde 10 - Gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi Sağlık Bakanlığı'nca  
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyeler ile işbirliği içinde  
bunun dışında Sağlık Bakanlığı'nca yapılır.                   
                                        
  Bu denetimin esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı ile müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.   
                                        
  İtiraz Hakkı                                
                                        

  Madde 11 - Tescil, izin ve denetim sonuçlarına gıda maddeleri üreten işyeri 
ve satış yeri yetkililerince itiraz edilebilir. İtiraz hakkına ilişkin esas ve 
usuller yönetmelikle belirlenir.                        
                                        
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                  Kısıtlamalar                
                                        
  Sağlığın Korunması                             
                                        

  Madde 12 - İnsan sağlığının korunması amacıyla,               
                                        
  a) Gıda maddeleri üreten işyerlerinin 4 üncü madde gereği taşıması gereken 
asgari teknik ve hijyenik şartlarını devam ettirmesi esastır. Bu şartları kay- 
betmeleri halinde faaliyetlerini devam ettiremezler.              
                                        
  b) Türk gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddeleri imal edilemez, muameleye 
tabi tutulamaz, mübadele konusu yapılamaz.                   
                                        
  c) Gıda maddeleri insan sağlığına zarar verecek muhteviyatta olamaz, içe-  
risine zararlı bir madde katılamaz, böyle bir maddenin kalıntısı bulundurula-  
maz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulanamaz.    
                                        
  d) 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında bulunan 
yetiştirmeden muhafazaya kadar bitki hastalık ve haşerelerine karşı kullanılan 
zirai mücadele ilaçlarını, koruma maddelerini, bitki gelişmesini düzenleyici  
maddeleri, toprağın fiziksel ve kimyasal karakterini düzenleyen maddeleri veya 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
            Kısıtlamalar ve Ceza Hükümleri (1)           
                                        
  Sağlığın Korunması                             

  Madde 12 - İnsan sağlığının korunması amacıyla,               
  a) Gıda maddeleri üreten işyerlerinin 4 üncü madde gereği taşıması gereken 
asgari teknik ve hijyenik şartlarını devam ettirmesi esastır. Bu şartları kay- 
betmeleri halinde faaliyetlerini devam ettiremezler.              
  b) Türk gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddeleri imal edilemez, muameleye 
tabi tutulamaz, mübadele konusu yapılamaz.                   
  c) Gıda maddeleri insan sağlığına zarar verecek muhteviyatta olamaz, içe-  
risine zararlı bir madde katılamaz, böyle bir maddenin kalıntısı bulundurula-  
maz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulanamaz.    
  d) 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında bulunan 
yetiştirmeden muhafazaya kadar bitki hastalık ve haşerelerine karşı kullanılan 
zirai mücadele ilaçlarını, koruma maddelerini, bitki gelişmesini düzenleyici  
maddeleri, toprağın fiziksel ve kimyasal karakterini düzenleyen maddeleri veya 
bunların artık ve reaktif ürünlerini izin verilen miktarlardan fazla ihtiva   
eden gıda maddeleri her ne suretle olursa olsun mübadele konusu yapılamaz.   
  e) İzin verilen sınırları aşan miktarda bulunan zirai ilaç ve diğer     
maddeleri veya bu maddelerin değişimi sonucunda hasıl olan ürünleri dış veya  
iç kısımlarında taşıyan hayvan menşeli gıda maddeleri mübadele konusu yapı-   
lamaz.                                     
  İlaç olarak tescil edilmiş veya hayvan yemleri bakımından katkı maddesi   
olarak kabul edilmiş maddelerin canlı hayvana verilmiş olması halinde; bahse  
konu hayvanlardan elde edilen gıda maddeleri tesbit edilen bekleme süreleri-  
nin nazarı itibare alınmasından sonra mübadale konusu yapılabilir. Bu madde-  
lerin ilaç olarak kullanılmaları halinde, henüz bekleme süreleri tesbit edil-  
memişse; tatbik edilmeleri 1734 sayılı Yem Kanunundaki hükümlere göre cere-   
yan etmeyen farmakolojik etkileri bulunan maddelerin uygulanması halinde, bu  
maddelerin tatbik edilmesini müteakip belirlenen bekleme süresi geçmeden ön-  
ce elde edilen hayvan menşeli gıda maddeleri mübadele konusu yapılamaz.     
  Bu kısıtlamaların uygulanmasından üreticiler, imalatçılar ve sanayiciler  
birlikte sorumludur.                              
  İhracat                                   

  Madde 13 - İhraç amacıyla üretimi yapılan, Türk gıda mevzuatına uymayan gı- 
da maddelerinin yurt içinde mübadele konusu yapılması Tarım ve Köyişleri Bakan- 
lığının iznine tabidir.                             
  Reklam                                   

  Madde 14 - Etiketlerde yanıltıcı ifade ve beyan kullanılması veya yanıltıcı 
ambalajlar ile gıda maddelerinin mübadele konusu yapılması veya gıda maddeleri 
için genel olarak veya münferiden yanıltıcı tasvirler ve benzeri beyanlar ile  
reklam yapılması; gıda maddeleri için yapılan reklamlarda hastalıkların gıda  
maddeleri ile tedavisini teşvik eden yayınların, yazıların veya yazılı beyanla- 
rın kullanılması yasaktır.                           
  İthalat                                   

  Madde 15 - Gümrüklerde yapılan kontrollerde mevzuata veya uluslararası gı- 
da standartlarına uymayan gıda maddelerinin serbest bölgeler hariç, yurt içine 
sokulması, dağıtılması ve satışı yasaktır.                   
  Gümrüklerde yapılan kontrollerde mevzuata uygun bulunmayan gıda maddeleri, 
ihracatçısına iade edilir.                           
  İthal edilen herhangi bir gıda maddesi, bu Kanun Hükmünde Kararname hüküm-  
lerine göre Türk gıda kodeksine uygun etiketleme yapılması ve satışa hazır   
hale getirilmesi şartıyla yurt içinde mübadele edilebilir. Etiketleme ve uygun 
-------------                                  
(1) Bu bölümün başlığı, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 7 nci maddesi  
  ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
hale getirme işlemleri ithalattan sonraki iki ay ve luzum halinde Tarım ve   
Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği ek süre içinde tamamlanmadığı takdirde   
yurt içinde satışına müsaade edilmez.                      
  Ancak bu yasaklar:                             
  a) Gümrük nezareti altında gümrük depoları ile antrepolarına konulan veya  
transit nakledilen,                               
  b) Yabancı devlet başkanları ile refakatındakiler tarafından bulundukları  
süre içinde kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen,            
  c) Diplomatik veya konsüler temsilciliklere ait,              
  d) Bilimsel amaçlar, sergiler veya benzer maksatlar için getirilen,     
  e) Olağanüstü hallerde hibe olarak gönderilen,               
  f) Numune olarak gelen,                           
  g) Gemilerde bulunup açık denizlerde tüketilecek olan,           
  gıda maddelerine uygulanmaz.                        
  Gümrük merkezleri                              

  Madde 16 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili kurumların görüşünü alarak  
ithal ve ihraç edilecek gıda maddelerinin kontrolü için giriş ve çıkış kapıla- 
rını tesbit ve ilan eder. Gıda kontrolü için bu kapılarda kontrol merkezleri  
kurulabilir.                                  
  Sularla ilgili hükümler                           

  Madde 17 - Kaynak ve maden sularının istihsali uygun şekilde ambalajlanması 
ve suların satış esasları Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu konudaki usul 
ve esaslar Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.      
  Et kesim yerleri ile ilgili hükümler                    

  Madde 18 - Tüm et kesim yerleri (kanatlı dahil) mezbahalar ve entegre et  
tesislerinin kuruluş ve çalışma izni Sağlık Bakanlığı'ndan uygun görüş alına-  
rak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca verilir. Bu konudaki usul ve esaslar   
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.      
  Ceza hükümleri                               

  Madde 18/A - (Ek: 3/11/1995 - 4128/7 md.)                  
  Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıda belirtilmiştir.  
  a) 4 üncü maddede yer alan çalışma izni alınmadan gıda maddeleri üreten iş- 
yerlerini faaliyete geçiren gerçek veya tüzel kişiler çalışma izni alana kadar 
faaliyetten men edilerek yüzelli milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve 
çalışma izni alındıktan sonra faaliyetine müsaade edilir.            
  b) 5 inci maddede belirtilen tescil ve izin işlerini yaptırmadan üretime  
geçen gerçek veya tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırı- 
lır, bunlara tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim izni verilir.  
  c) 6 ncı maddeye göre istihdamı mecburi olan sorumlu yöneticileri istihdam 
etmeden imalatta bulunan, gıda maddeleri üreten işyerleri faaliyetten men edile-
rek sahiplerine yirmi milyon lira para cezası verilir. Otuz günlük süre içinde 
sorumlu yönetici görevlendirildiği takdirde işyerlerinin faaliyetine müsaade  
edilir.                                     
  d) 7 nci maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek
veya tüzel kişilere yüz milyon lira, suçun bir yıl içerisinde tekrarlanması ha- 
linde iki yüz milyon lira para cezası verilir.                 
  e) 8 inci maddede belirtilen laboratuvar kuruluş izni almadan faaliyete ge- 
çen laboratuvarlar faaliyetten men edilir ve bu izni almadan laboratuvarları  
faaliyete geçiren gerçek veya tüzelkişilere otuz milyon lira para cezası veri- 
lir.                                      
  f) 10 uncu madde gereğince çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket 
eden gerçek ve tüzelkişilere yirmi milyon liradan iki yüz milyon liraya kadar  
ağır para cezası verilir.                            
  g) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasakları ihlal eden gerçek veya 
tüzelkişilere on milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası   
verilir ve mahkemece malların müsaderesine hükmolunur. Suçun tekerrürü halinde 
cezalar iki katı artırılarak uygulanır. Ancak bu durumda para cezası elli milyon
liradan aşağı olamaz.                              
  h) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (a) fıkrasında 
belirtilen şartlara uymayan işyerleri bu şartları yerine getirinceye kadar kapa-
tılıp mühürlenir. Ancak, mühür fekki halinde bu fiili işleyenlere yüz milyon  
liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası, 3 aydan 6 aya kadar hapis 
cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde para ve hapis cezaları iki kat artırı- 
lır.                                      
  i) 13 üncü maddede belirtilen izni almayan gerçek ve tüzelkişilere yüzelli 
milyon lira, suçun 1 yıl içinde tekrarı halinde iki yüz elli milyon lira para  
cezası verilir.                                 
  j) 14 üncü maddedeki hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere 
elli milyon lira para cezası verilir.                      
  k) 15 inci maddedeki yasaklara uymayan gerçek veya tüzel kişilere ikiyüz  
milyon lira, suçun 1 yıl içerisinde tekrarı halinde üçyüz milyon lira para   
cezası verilir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi hilafına hareket  
eden işyeri bu şartları yerine getirinceye kadar kapatılıp, mühürlenerek bunlara
yüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Suçun  
tekerrürü halinde ise cezası iki kat artırılır.                 
  m) 18 inci maddede yer alan kanatlı dahil tüm kesim yerleri mezbahalar ve  
entegre et tesislerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kuruluş ve çalışma izni 
almadan faaliyete geçiren gerçek ve tüzelkişiler seksen milyon lira para cezası 
ile cezalandırılır ve kuruluş ve çalışma izni alıncaya kadar faaliyetleri dur- 
durulur.                                    
  n) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelik kapsamında kuruluş ve ça-  
lışma izni almış olan kanatlı dahil kesim yerleri mezbahalar ve entegre et   
tesislerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan kontrollerde, yönetmelik  
hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen yerlerin sahibi olan gerçek ve tüzel-  
kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve bu durum gideri-  
linceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bu yerlerin faaliyete geçmesini müte-  
akip bir yıl içerisinde faaliyetlerinin tekrar yönetmelik hükümlerine uygun   
bulunmaması durumunda para cezası 2 katına çıkarılarak sorumlu yöneticinin   
görevine son verilebilir ve iki değişik tesiste yukarıda belirtilen nedenle   
işine son verilen sorumlu yöneticilere üçüncü kez bu nitelikte bir iş verilmez. 
  o) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelikler uyarınca sorumlu yöne-  
tici, istihdamı zorunlu bulunan tesislerde sorumlu yönetici ve yeterli sayıda  
muayene veteriner hekimi istihdam etmeyenlerin faaliyetleri belirtilen eleman- 
ların istihdamı sağlanıncaya kadar durdurulur ve bu yerleri faaliyette bulun-  
duran gerçek ve tüzelkişeler elli milyon lira para cezası ile cezalandırılır.  
  p) 18 inci maddede belirtilen yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının   
merkez ve taşra teşkilatınca yapılmak istenilen kontrolleri engelleyenler    
seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır.               
  r) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere seksen milyon lira  
para cezası verilir.                              
  Cezaların tahsili ve itirazlar                       

  Madde 18/B - (Ek:3/11/1995 - 4128/7 md.)                  
  Bu Kanunun 18/A maddesinde yer alan para cezaları Tarım ve Köyişleri    
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıkların il müdürlüklerince verilir, 
bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle- 
rine göre mal memurluğunca tahsil edilir. İdari cezalara karşı cezanın tebliğ  
tarihinden itibaren engeç 15 gün içinde yetkili İdare Mahkemesine itiraz edi-  
lir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.          
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
               Çeşitli Hükümler                  
  Yönetmelikler                                

  Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen yönetme-  
likler ve uygulamaya ilişkin sair esas ve usuller ilgili kuruluşların görüşü  
alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nca müştereken    
hazırlanıp bir yıl içinde görev ve yetki kapsamına bağlı olarak Sağlık Bakanlığı
ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayınlanır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  909 - 1                   
                                        
  Saklı tutulan hükümler                           

  Madde 20 - Sağlık Bakanlığı'nın genel sağlığın korunması ile ilgili olarak 
diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır.            
  Düzenlenen hükümler                             

  Madde 21 - 19/3/1927 tarih ve 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tah- 
lilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya  
Laboratuvarları Kanunu'nun başlığında bulunan "ve gıdai", 1 inci maddesindeki  
"gıdai ve" ile 7 inci maddesindeki "ve gıda" ibareleri yürürlükten kaldırılmış- 
tır.                                      
  24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 3 üncü madde- 
sinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendindeki "Gıdalar ile" ibaresi, 20 nci  
maddesinin birinci fıkrasının, 8 numaralı bendi ile 170,171 ve 172 nci madde-  
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Kanunun Se-  
kizinci Bab'ının bu Kanun Hükmündeki Kararname ile getirilen hükümlerine aykı- 
rılık gösteren hükümler yürürlükten kaldırılmıştır ve diğer kanunların bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri uygulanmaz.                
  3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin 28  
inci fıkrasındaki "yiyeceği,içeceği ve", 61 inci fıkrasındaki "ve hususi teşeb- 
büs tarafından kurulan aynı mahiyetteki tesisleri sağlık ve teknik bakımlardan 
murakabe etmek" ibareleri ile 77 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 13 üncü 
fıkrasının başına "Gıda maddeleri üreten işyerleri hariç" ibaresi eklenmiştir. 
  8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı    
Kanunu'nun 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 12,13,29,30,31 ve 34 üncü madde-
leri yürürlükten kaldırılmıştır.                        
  10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i, İhracatın Muraka-
besi ve Korunması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesinin başına "Gıda maddeleri  
hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.                     
  14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki bend eklenmiştir.                           
  e) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müessese- 
lere.                                      
  27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin e bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir:                            
  e) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi 
müesseselerin gıda ile ilgili olanları hariç açılışı ve çalışmalarına ruhsat  
vermek. (1)                                   
--------------------                              
(1) Bu madde ile yapılan değişiklikler; 19/3/1927 tarih ve 992 sayılı,    
   3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı, 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı, 10/6/1930  
   tarih ve 1705 sayılı, 8/6/1942 tarih ve 4250 sayılı, 27/6/1984 tarih ve  
   3030 sayılı, 14/6/1989 tarih ve 3572 sayılı, Kanunların ilgili yerlerine  
   işlenmiştir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                909 - 2                     
                                        

  Geçici Madde 1 - Halen faaliyet gösteren gıda maddeleri üreten işyerleri  
ile gıda maddeleri satış yerleri ve bu işyerlerinde istihdam edilen personel  
bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yönetmeliklerin yayımı tarihinden   
itibaren bir yıl içinde durum ve faaliyetlerini Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve  
Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu Kanun   
Hükmünde Kararname hükümlerine uydurmak zorundadır.               
  Yürürlük                                  

  Madde 22 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  Yürütme                                   

  Madde 23 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 909 - 3                    
                                        
      560 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                               Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
----------  -----------------------------------------------  -----------------
4128               --                7.11.1995  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 909 - 4