Endeksler
                                        
     MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME         
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi  :24/6/1995 No: 556             
  Yetki Kanununun Tarihi     : 8/6/1995 No: 4113            
  Yayımlandığı R.G.Tarihi     :27/6/1995 No: 22326            
  V.Tertip Düsturun Cildi     : 34,    Sh:               
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
            BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ                   
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
     Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler       
                                        
   Amaç ve kapsam                               
                                        

   Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, bu Kanun Hükmünde Ka-   
rarname hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını      
sağlamaktır.                                  
   Bu Kanun Hükmünde Kararname, markaların korunmasına ilişkin esasla-    
rı, kuralları ve şartları kapsar.                        
                                        
   Tanımlar                                  
                                        

   Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen:               
                                        
   a) "Marka", ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret marka-    
ları veya hizmet markalarını.                          
   b) "Paris Sözleşmesi", Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletler-    
arası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 Tarihli Mukavele ile    
Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,                 
   c) "Enstitü", 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk     
Patent Enstitüsünü.                               
   d) "Marka Vekili", bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla    
ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eden, danışman-    
lık yapan ve haklarının korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişim-    
lerde bulunan ve işlemleri yürüten kişileri,                  
   ifade eder.                                
                                        
   Korumadan yararlanacak kişiler                       
                                        

   Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuri-
yeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan 
gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü  
Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde   
edilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhu-  
riyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yaban-  
cı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca   
Türkiye'de marka korunmasından aynı şekilde yararlanır.             
                                        
  Milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygulanması              
                                        

  Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş millet-  
lerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha  
elverişli olması halinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hüküm-  
lerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.                
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
     Markanın İçereceği İşaretler ve Markanın Elde Edilmesi         
                                        
  Markanın içereceği işaretler                        
                                        

  Madde 5 - Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbü-  
sün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil,
özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajla- 
rının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı 
yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. (1)    
                                        
  Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal 
veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak  
sağlamaz.                                    
                                        
  Marka hakkının elde edilmesi                        
                                        

 

 
  Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yo-
luyla elde edilir.                               
                                        
  Marka tescilinde red için mutlak nedenler                  
                                        

  Madde 7 - Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez:      
                                        
  a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler,                
----------------                                
(1) Bu fıkraya "sayılar" ibaresinden sonra gelmek üzere 3/11/1995 tarih ve 4128 
  sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle "malların biçimi veya ambalajlarının" iba- 
  resi eklenmiş olup, metne işlenmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) (Değişik: 3/11/1995 - 4128/5 md.) Aynı veya aynı türdeki mal veya hiz-  
metle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapıl- 
mış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar.    
  c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğ-  
rafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı   
gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belir- 
ten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren marka-  
lar.(1)                                     
  d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek  
sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve ad-  
ları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,             
  e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik so-  
nucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değeri- 
ni veren şekli içeren işaretler,                        
  f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı  
gibi konularda halkı yanıltacak markalar,                    
  g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris  
Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,    
  h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan  
ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, külterel değerler bakımından halka mal ol-  
muş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya  
nişanları içeren markalar,                           
  ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer  
6 ncı maddesine göre tanınmış markalar,                     
  j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,              
  k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.              
  (Ek fıkra: 3/11/1995 - 4128/5 md.) Bir marka tescil tarihinden önce kulla- 
nılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonu- 
cu ayırtedici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescili  
reddedilemez.                                  
  Marka tescilinde red için nispi nedenler                  

  Madde 8 - Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın   
sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil  
edilemez:                                    
  a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için   
daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmet-  
leri kapsıyorsa,                                
  b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için   
daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edil- 
miş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmet- 
lerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış 
markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihti-  
mali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili 
olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.                        
  Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi   
adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gös-  
terilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.     
  Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işare-  
tin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki haller- 
de tescil edilmez.                               
----------------                                
(1) Bu bende, "çeşit" ibaresinden sonra gelmek üzere 3/11/1995 tarih ve 4128  
  sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle "vasıf" ibaresi eklenmiş olup, metne iş-  
  lenmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya mar-     
kanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce     
bu işaret için hak elde edilmiş ise,                      
   b)Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını    
yasaklama hakkını veriyorsa,                          
   Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış    
bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hiz-    
metlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvuru-    
su yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle      
haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebilece-    
ği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini     
zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil     
için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine,     
farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın      
tescil başvurusu red edilir.                          
   Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi,     
fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsama-    
sı halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.     
   Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde    
ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil    
başvurusu itiraz üzerine reddedilir.                      
   Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki 
yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için
yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.               
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
                                        
              Markanın Koruma Kapsamı               
                                        
   Marka tescilinden doğan hakların kapsamı                  
                                        

   Madde 9-Aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin, izni alınmadan    
markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır:        
   a)Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili     
olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,    
   b)Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın    
kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kap-    
sayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında      
bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi     
bir işaretin kullanılması,                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına 
giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması ha- 
linde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından  
dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakteri- 
ne zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.        
                                        
   Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra uyarınca yasaklanabilir:    
                                        
   a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,              
   b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması,  
teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunul-
ması veya sağlanması,                              
   c)İşareti taşıyan malın ithali (Ek ibare: 3/11/1995 - 4128/5 md.) veya   
ihracı,                                     
   d)İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.       
   Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın ta-
rihi itibariyle hüküm ifade eder. Markanın tescili için yapılacak başvurunun ya-
yınlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi yapı- 
labilir. Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte 
tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. Mahkeme, öne  
sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce 
karar veremez.                                 
                                        
   Markanın sözlük veya başka başvuru eserlerinde yer alması         
                                        

   Madde 10 - Tescilli bir markanın, tescilli olduğu belirtilmeden bir sözlük,
ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde, jenerik ad izlenimi verecek şekil- 
de, yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebi üzerine yayımcı, yayımın son-
raki ilk sayısında yanlışlığı düzeltir.                     
                                        
   Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markanın kullanımının      
yasaklanması