Endeksler
                                        
  ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME    
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi: 24/6/1995,  No:554             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 8/6/1995,  No:4113             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 27/6/1995,  No:22326            
  V.Tertip Düsturun Cildi   : 34,     sh:               
                                        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                  
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
      Amaç, Kapsam, Korumadan Yararlanacak Kişiler, Tanımlar        
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine uygun tasarımların korunmasını, rekabet ortamının oluşturulmasını ve
sanayinin gelişmesini sağlamaktır.                       
  Bu Kanun Hükmünde Kararname tescilli tasarımların korunması ile ilgili esas-
ları, kuralları ve şartları kapsar.Tescilsiz tasarımlar genel hükümlere tabidir.
  Bu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde tasarım olarak sağlanan koruma,  
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda aranan şartların gerçekleşmesi halinde öngö- 
rülen korumaya halel getirmez.                         
  Korumadan Yararlanacak Kişiler                       

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan, Türkiye Cum- 
huriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan 
veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya Paris  
veya Bern Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü'nü Kuran Anlaşma hükümleri   
dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.               
  Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere Kanunen veya fiilen tasarım korunması tanıyan 
devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uya- 
rınca Türkiye'de tasarım korumasından yararlanır.                
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;               
  a) "Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, 
çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile 
algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü,         
  b) "Ürün", bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç 
olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra
bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar 
gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bile-  
şimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri,             
  c) "Tasarımcı", korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi,       
  d) "Enstitü", bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak ve yürüt-  
mekle görevli 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Ensti-
tüsü'nü,                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) "Paris Anlaşması", Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası   
bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli uluslararası Anlaş-   
mayı,                                      
  f) "Bern Sözleşmesi", Edebi ve Artistik Eserlerin Korunmasına Dair     
9 Eylül 1886 tarihli uluslararası Anlaşmayı,                  
  g) "Dünya Ticaret Örgütü'nü Kuran Anlaşma", Dünya Ticaret Örgütü'nün Ku-  
ruluşuna Dair 15 Nisan 1994 tarihli uluslararası anlaşmayı,           
  h) "Referans tarihi", tescilli tasarımlar için tescil başvurusunun yapıl-  
dığı veya rüçhan hakkı talep edilmişse bu talep için başvurunun yapıldığı    
tarihi; ifade eder.                               
  Uluslararası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması               

  Madde 4- Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş uluslar-  
arası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha el-  
verişli olması halinde 2 nci maddede belirtilen kişiler, daha elverişli hükümle-
rin uygulanmasını talep hakkına sahiptir.                    
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
                  Koruma Şartları               
  Genel Şartlar                                

  Madde 5 - Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek   
korunur. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve 
ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.          
  Yenilik                                   

 

 
  Madde 6 - Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünya- 
nın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ta- 
sarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir. 
  Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, ta- 
rif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü şahıslara   
yapılan ve açıkça veya zımnen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar 
kamuya sunmanın kapsamı dışındadır.                       
  Ayırt Edici Nitelik                             

  Madde 7 - Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bil-
gilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile ikinci fıkrada belirti- 
len herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim ara-  
sında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.                
  Herhangi bir tasarımın ayırt edici nitelik açısından kıyaslandığı diğer bir 
tasarımın,                                   
  a) Başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de veya dünyada herhangi bir yerde 
piyasaya sunulmuş olması; veya                         
  b) Enstitü tarafından tescilli bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt   
edici nitelik açısından değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan tarihin- 
de henüz koruma süresini doldurmamış olması, gerekir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan   
tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değer-   
lendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından  
ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.           
  Yenilik ve Ayırt Edici Niteliği Etkilemeyen Açıklamalar           

  Madde 8 - Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki 
ay içerisinde veya rüçhan talebi varsa, rüçhan tarihinden önceki oniki ay içe- 
risinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tara- 
fından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri ile olan ilişkinin suistima-
li sonucu kamuya sunulursa, bu açıklama 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde  
tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez. (1)          
  Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar                

  Madde 9 - Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dı- 
şındadır.                                    
  Diğer Koruma Dışı Haller                          

  Madde 10 - Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarı- 
ma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar
koruma kapsamı dışındadır.                           
  Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak 
monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üre- 
tilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.                 
  Ancak, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki hüküm- 
leri karşılamak koşulu ile, farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sis- 
temde bu birimlerin birbirleriyle, sonlu veya sonsuz, çeşitli biçimlerde bağlan-
tı kurmasını sağlayan tasarımlar koruma kapsamına girer.            
                                        
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM               
           Korumanın Kapsamının Belirlenmesi ve Süresi        
  Korumanın Kapsamının Belirlenmesi