Endeksler
                                        
      YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI       
         HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME           
                                        
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 24/6/1995   No: 552              
  Yetki Kanununun Tarihi  : 8/6/1995   No: 4113             
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995   No: 22326             
  V.Tertip Düsturun Cildi : 34       Sh:                
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
              Amaç, Kapsam, Tanımlar                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - BU Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, yaş sebze ve meyve ticare- 
tinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet siste-
mi içerisinde yapılmasını sağlamak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve   
meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak 
ve toptancı hallerini modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturmaktır.  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname, yaş sebze ve meyvelerin her ne şe-  
kilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerle- 
rinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları ve Bakanlık- 
larla belediyelerin bu konularla ilgili görev ve yetkilerini kapsar.      
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;               
  a) Bakanlık    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,             
  b) Toptancı hal  : Yaş sebze ve meyvelerin toptan alımı          
            ve satımının yapıldığı yerleri,             
  c) Üretici    : Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve          
            meyveyi üretenleri,                   
  d) Komisyoncu   : Toptancı halde yaş sebze ve               
            meyvelerin toptan satışı amacıyla kendi         
            adına, müvekkili hesabına komisyon           
            esası üzerinden çalışan, kendilerine          
            işyeri tahsis edilen meslek mensuplarını,        
  e) Mal      : Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve          
            meyveyi,                        
  f) Semt pazarı  : Her türlü yaş sebze ve meyvelerin üretici        
            olmayanlar tarafından perakende satışının        
            yapıldığı,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              belediyeler tarafından kurulan yerleri,       
  g) Üretici pazarı  : Her türlü yaş sebze ve meyvelerin          
              üreticilerince perakende satışının          
              yapıldığı, belediyelerce kurulan yerleri,      
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
   Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin Kuruluşu ve Çalışma Esasları     
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 4 - Toptancı halleri; büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediye teş- 
kilatı bulunmayan şehirlerde belediyeler ve/veya gerçek ve tüzel kişiler tara- 
fından müzayede, depolama, tasnifleme, ambalajlama, standart ve kalite denetim 
laboratuvarı bölümlerini içeren tip projeler çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı- 
nın görüşü üzerine Bakanlığın izni ile kurulur.                 
  Bakanlık toptancı hallerin kurulmasına izin verirken; fiyatların serbest  
rekabet şartlarına göre oluşması, tüketicinin ve üreticinin korunması, toptancı 
hal sayısı, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkanları ve o yerin coğrafi 
konumu gibi hususları gözönünde bulundurur.                   
  Toptancı hallerin kuruluşuna ilişkin esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönet- 
melikle düzenlenir.                               
  Toptancı Halde Satış Zorunluluğu                      

  Madde 5 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde malların toptan 
alım ve satımı toptancı hallerde yapılır. Malların toptancı hal dışında toptan 
alım ve satımı yapılamaz.                            
  (Değişik: 3/11/1995 - 4128/2 md.) Malların belediye sınırları veya mücavir 
alanları içerisinde perakende olarak satışını yapanlar bunların, toptancı halden
geçirildiğini belgelemek zorundadırlar.                     
  Malları taşıyan nakliyeciler ya da ambar sahipleri de malların toptancı   
halde satış zorunluluğundan mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
  Belediyeler, malların belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde   
toptan alım ve satımlarının münhasıran toptancı hallerde yapılmasını sağlamak  
amacıyla gerekli her türlü önlemi almakla görevli ve yükümlüdürler.       
  Üretici Birlikleri                             

  Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında, 15/5/1957 tarihli 
ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu uyarınca kurul- 
muş Ziraat odalarına kayıtlı üreticilerce kurulan en az 50 ortaklı kooperatif- 
ler ve üst kuruluşları üretici birlikleri olarak isimlendirilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Malların üretici birliklerinden satın alınarak perakende satışa sunulduğu- 
nun belgelenmesi halinde, 5 inci madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, üretici   
birliklerinin hal dışındaki bu tür satışlarının, gerçek usulde vergi mükellefi 
olan perakende mal satanlara yapılmış olması zorunludur.            
  Üretici birlikleri, bu tür satışlarda, satış işleminin yapıldığı günü izle- 
yen iş günü sonuna kadar satılan malın cins, miktar ve fiyatını en yakın top-  
tancı hal'e bildirmek ve kayıt ettirmek zorundadırlar.             
  Bakanlık, üçüncü fıkra uyarınca yapılacak toptan mal satışlarında, üretici 
birliklerini, bunların taşıması gereken asgari nitelikleri, ilgilendirilecekleri
toptancı hali ve belediyeyi ve bu tür satışların tabi olacağı usul ve esaslar  
ile ilgililerin sorumluluklarını, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakan- 
lığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 
görüşlerini alarak tesbit ve ilana yetkilidir.                 
  İhracat                                   

  Madde 7 - İhracata konu mallar 5 inci madde hükmüne tabi değildir.     
  Bu amaçla satın alınan malların fiilen ihraç edilmemesi halinde, 5 inci   
madde hükmü bu mallar hakkında da uygulanır.                  
  Bölgenin ihracat potansiyelinin ve sebze ve meyve piyasasına ilişkin arz  
ve talep derinliği ile fiyatlarının sağlıklı olarak belirlenmesi için ilgili  
ihracatçı birliği ile hal müdürlükleri arasında bilgi alışverişi ve iletişim  
sağlanması konusunda gerekli işbirliği yapılır.                 
  Satıcılar                                  

  Madde 8 - Toptancı hallerde satışlar, üreticiler, üretici birlikleri ve   
komisyoncular tarafından yapılır.                        
  Birinci fıkrada sayılan kişi veya kuruluşların toptancı hal içerisinde   
kendi aralarında mal almaları, satmaları ve devretmeleri yasaktır. Tüm satışlar 
hal dışına yapılır.                               
  Alıcılar                                  

  Madde 9 - Hiçbir ayırım yapılmaksızın bütün gerçek ve tüzel kişiler; en az 
sandık, kasa ve çuval gibi o mala ait asgari toptan satış birimini talep etmek 
kaydıyla toptancı hallerden mal satın alabilirler.               
  Malın Tesellümü, Komisyoncunun Özen ve Geri Ödeme Borcu           

  Madde 10 - Komisyoncular, kendilerine satılmak üzere getirilen veya gönde- 
rilen malları mücbir sebepler dışında teslim almaktan kaçınamazlar.       
  Komisyoncular; teslim aldıkları malları cins ve doğal özelliklerine göre  
özenle korumak, üreticinin ve kendisinin çıkarlarını eşit şekilde gözeterek   
malları satışa sunmak ve kanuni kesintileri satış bedelinden düşdükten sonra  
mal bedelini satış tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde üreticiye ödemek 
zorundadırlar.                                 
  Toptancı hallerde mal satan üretici birlikleri komisyonculuk        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yapamayacakları gibi komisyoncular da malların mülkiyetine sahip olmak üzere  
ticari muamele yapamazlar.                           
  Serbest Rekabet Şartlarının Korunması                    

  Madde 11 - Toptancı hallerde fiyatların, malların arz ve talebine bağlı   
olarak serbest rekabet şartlarına göre oluşması esastır.            
  Toptancı hallerde malların pazarlık usulü ile satışı esas olmakla birlikte, 
açık artırma yoluyla da satış yapılması mümkündür.               
  Üretici ve tüketicilerin haklarının korunması ve yaş sebze ve meyve piya-  
sasında açıklığın sağlanması amacıyla, toptancı hallerde alım satıma konu olan 
malların cins, miktar ve fiyatları hal müdürlüğünce kayda alınarak uygun    
araçlarla ilan edilir.                             
  Standardizasyon                               

  Madde 12 - Toptan ticarete konu olan ve toptancı hallerde işlem gören    
mallara ilişkin standartlar, Bakanlığın uygun görüşü alınarak ilgili mevzuatı  
çerçevesinde hazırlanıp mecburi uygulamaya konulabilir.             
  Semt Pazarları                               

  Madde 13 - Belediyeler, semt pazarlarında malların sağlık kurallarına uygun 
olarak satışa sunulmasını sağlayıcı satış yeri, çevre ve alt yapı gibi düzenle- 
meleri yapmakla ve tüketicinin korunmasına yönelik tedbirleri almakla görevli- 
dirler.                                     
  Üretici Pazarları                              

  Madde 14 - Üreticiler, belediyelerce belirlenen miktarları aşmamak kaydıyla 
ürettikleri malları üretici pazarlarında toptancı hale giriş zorunluluğu aran- 
maksızın doğrudan tüketicilere satabilirler.                  
  Belediyeler, o mahalde semt pazarının kurulduğu günlerle aynı olmamak    
şartıyla üretici pazarının kuruluş gününü tayin etmekle ve bu pazarlarda malını 
satışa sunacak üreticilerde aranacak asgari nitelikleri belirlemekle görevli ve 
yetkilidirler.                                 
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                 
           Komisyon Oranı, Belediye ve İşletme Payı          
                                        
  Kanuni Kesintiler                              

  Madde 15 - Toptancı hallerde satışa sunulmak üzere komisyonculara teslim  
edilen malların satış bedelinden kanuni kesintiler dışında başka bir kesinti  
yapılmaması esastır.                              
  Komisyon Oranı                               

  Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: 3/11/1995 - 4128/2 md.) Toptancı haller- 
de faaliyet gösteren komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon 
oranı, ambalaj ve kapların kendileri tarafından temin edilmesi de dahil % 8'i  
aşmamak kaydıyla taraflarca serbestçe tespit edilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kendileri tarafından temin edilmesi hali de dahil % 6'yı aşmamak kaydıyla    
taraflarca serbestçe tesbit edilir.                       
  Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen oranı, bir katına kadar     
arttırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.              
  Belediye ve İşletme Payı                          

  Madde 17 - Toptancı hallerde satılan malların toptan satış bedelinin    
% 2'sini geçmemek şartıyla belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre  
belediye payı tahsil edilir.                          
  Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak özel toptancı hallerde malların satış  
bedelinin % 2'sini geçmemek üzere birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçeve-  
sinde belirlenen belediye payı, işletme payı olarak hal işletmecisi tarafından 
tahsil olunur ve bunun yarısı belediye payı olarak ilgili belediyeye ödenir.  
  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde toptancı hal dışında malların 
toptan veya her ne şekilde olursa olsun toptancı halden geçirilmeden perakende 
satışa sunulduğunun tesbiti halinde, malların toptancı hale girişi sağlanarak, 
satışı yapılır ve belediye veya işletme payı % 10 olarak uygulanır.       
  Üçüncü fıkra çerçevesinde belediye zabıtaları tarafından yakalanan malların 
hal müdürlüğünce satılarak elde edilen hasılatından alınacak belediye payının  
% 50'si malları yakalayan belediye zabıtalarına ödül olarak dağıtılır.     
  Hal müdürlüğü, üçüncü fıkraya göre yapılacak malın hale giriş ve satış   
işlemlerini hakem kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde düzenlemeye yetkili
ve görevlidir.(Ek cümleler: 3/11/1995 - 4128/2 md.) Fatura veya müstahsil mak- 
buzu ile üreticilerden satın alınmış bulunan malların toptancı halden geçiril- 
meden perakende satışa sunulduğunun tespiti üzerine bu malların toptancı hale  
girişi yapılmaz. Bu durumda % 10 oranındaki belediye payı müstahsil makbuzu   
veya faturada gösterilen malın toplam bedeli üzerinden tahsil olunur.      
  Gelir Vergisi Tevkifatı                           

  Madde 18 - Üretici birliklerine veya toptancı hallerinde satılan zirai ürün 
bedelleri üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 nu-
maralı bendi uyarınca yapılacak vergi tevkifat oranı, ticaret borsalarında   
tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan tevkifat 
oranı olarak uygulanır.                             
  Bakanlar Kurulu bu oranı, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, 193 sayılı  
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen yetki sınırları içinde  
farklılaştırmaya veya üretici birlikleri ve toptancı hallerinde yapılan satış- 
lara göre ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir.                   
                                        
                 DÖRDÜNCÜ KISIM                 
              Toptancı Hallerin Yönetimi             
                                        
  Hal Müdürlüğü ve Hal Personeli                       

  Madde 19 - Toptancı haller, hal müdürü ve yeterli sayıda personelden oluşan 
hal müdürlüğü tarafından yönetilir.                       
  Özel toptancı hallerde hal müdürü ve diğer personel hal işletmecisi     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tarafından istihdam olunur ve bu hallerde ilgili belediyece hal müdürlüğü    
nezdinde bir denetim birimi kurulur.                      
  Hal müdürünün; ziraat, ekonomi, tarım ekonomisi, işletme ve pazarlama    
konularından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olması, konusu ile ilgili  
en az 5 yıllık tecrübeye sahip bulunması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-  
nunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5) (6) ve  
(7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıması zorunludur.          
  Özel toptancı hal işletmecileri ile buralarda istihdam olunan personel,   
kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, suç teşkil  
eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle toptancı hale ait para ve mallar ile 
her türlü evrak, tutanak, rapor, defter ve diğer belgeler üzerinde işledikleri 
suçlardan dolayı devlet memurları gibi ceza görürler.              
  Hallerin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile hallerde tutu-  
lacak defter, belge ve kayıtlar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.                    
  Hakem Kurulu                                

  Madde 20 - Toptancı hallerde, hallerin işleyişine ve bu Kanun Hükmünde   
Kararnamenin uygulanmasına ilişkin olarak hal müdürlüğü, komisyoncu, üretici,  
üretici birliği ve halden mal satın alanlar arasında çıkabilecek idari ve hukuki
anlaşmazlıkları görüşerek çözümlemek üzere hal müdürlüğüne öneride bulunmakla  
görevli bir hakem heyeti oluşturulur.                      
  Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur   
tarafından yürütülen hakem kurulu; belediye encümenince hal müdürü dışında konu-
nun uzmanı belediye personeli arasından görevlendirilecek bir üye, o yer ziraat 
odasının görevlendireceği bir üye, o yer ticaret odasından görevlendirilecek  
bir üye, halde faaliyet gösteren komisyoncuların oluşturduğu dernek veya odala- 
rın kendi aralarından iki yıl için seçecekleri bir üye ve o yerde en fazla   
üyeye sahip tüketici örgütünün görevlendireceği bir üye olmak üzere altı kişi- 
den oluşur. Özel toptancı hallerde hakem kurulunda hal işletmecisi veya temsil- 
cisi de üye olarak bulunur.                           
  Hakem kurulunun o yerde ilgili kuruluşun bulunmamasından kaynaklanan noksan 
üyelikleri belediye encümenince re'sen doldurulur.               
  Hakem kurulu kararlarına taraflar 3 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz  
üzerine anlaşmazlık konusu, hakem kurulunda yeniden görüşülür. Hakem kurulunun 
ikinci kararına da itirazın devamı halinde anlaşmazlık konusu belediye encüme- 
ninde görüşülerek sonuçlandırılır.                       
  Hakem kurulunun görevleri, yetkileri, seçimi, çalışma usul ve esasları ile 
sürelere ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve  
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin görüşlerini almak kaydıyla Bakanlıkça    
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.                    
  Tahsis                                   

  Madde 21 - Toptancı hallerde işyeri tahsisi, üretici birliklerine öncelik  
verilerek yapılır.                               
  Kamu emlakinden sayılan toptancı hallerde işyeri tahsisi ilgili belediyece 
yapılır ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesinin (8) numaralı ben- 
dine göre ücret tahsil edilir. Bu yerler kiraya verilemez.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Belediyelerin yapacağı işyeri tahsisinin usul ve esasları, Bakanlıkça    
belirlenecek ilkeler çerçevesinde, belediye meclislerince çıkarılacak yö-    
netmeliklerle düzenlenir.                            
  Teminat                                   

  Madde 22 - Toptancı hallerde ticari güvenin sağlanması ve tarafların hak-  
larının korunması amacıyla toptancı halde kendilerine yer tahsis edilenlerden  
belediye meclislerince belirlenen miktarda nakit, banka mektubu veya devlet   
tahvili teminat olarak alınır.                         
  Bu teminat, amacı dışında kullanılamaz ve haczedilemez.           
  Tahsisin İptali                               

  Madde 23 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılacak yönetme-  
liklerdeki şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri tesbit olunanlar 
ile yönetmeliklerde gösterilen diğer hükümler gereğince tahsisleri iptal    
edilenlerin toptancı hallerdeki yerlerinden çıkarılmasına belediye encümenince 
karar verilir.                                 
  İlgililer kararın tebliği tarihinden itibaren haldeki yerlerini 30 gün   
içerisinde tahliye etmeye mecburdurlar. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen    
yerler belediye zabıtasınca tahliye edilir.                   
  Kamunun Aydınlatılması ve Donanım                      

  Madde 24 - Yaş sebze ve meyvelerin üretiminin yönlendirilmesi, planlanması, 
toptancı hallere giriş ve çıkışların denetlenmesi amaçlarıyla malların cinsi,  
miktarı, kalite ve standardı, fiyatı, alıcısı ve satıcısı ve gerekli görülecek 
diğer bilgilerin depolanması ve halka duyurulması için hallerde yeterli kapasi- 
tede bilgisayar sistemi kurulması ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanması 
zorunludur.                                   
                                        
                  BEŞİNCİ KISIM                
                Denetim ve Yasaklar               
                                        
  Denetim                                   

  Madde 25 - Belediyeler, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde 
gerekli denetim ve uygulamaları yapmakla görevli ve yetkilidirler.       
  Büyükşehir teşkilatı bulunan şehirlerde bu Kanun Hükmünde Kararname gere-  
ğince toptancı hal dışında yapılacak her türlü denetim, ceza uygulama ve buna  
ilişkin para cezası tahsil etme yetkisi büyükşehir belediyelerine ve yetki   
alanları ile sınırlı kalmak kaydıyla ilçe belediyelerine aittir.        
  Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında denetim yapmakla           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
görevlendirilen yetkili belediye personelinin talebi üzerine, kolluk kuvvet-  
lerince gerekli yardım sağlanır.                        
  Yasaklar                                  

  Madde 26 - Yaş sebze ve meyve toptan ticaretinde;              
  a) Malın miktar veya satış değerinin üreticiye gerçeğe uygun olmayarak   
intikal ettirilmesi,                              
  b) Malların tip ve sınıflandırılmasını gösteren belgelerde bilerek de-   
ğişiklik yapılması ve bu belgelerin kullanılması,                
  c) Aynı kap içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktar-   
dan az mal konulması,                              
  d) Yaş sebze ve meyve piyasasında darlık yaratmak, fiyatların yükselme-   
sine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların bel- 
li ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stok edilmesi, yok edilmesi,   
bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması suretiy- 
le serbest rekabetin engellenmesi,                       
  yasaktır.                                  

  Madde 26/A - (Ek: 3/11/1995 - 4128/2 md)                  
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve  
üçüncü; 7 nci maddenin ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında yüz  
milyon lira para cezasına, 6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 10  
uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında   
otuz milyon lira para cezasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 10 uncu mad- 
denin üçüncü fıkrasına ve 26 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)  
bentlerine aykırı hareket edenler hakkında kırk milyon lira para cezasına ve  
üç aya kadar hal dahilinde faaliyetten men'e, 26 ncı maddenin birinci fıkrası- 
nın (d) bendine aykırı hareket edildiğinin hakem kurulunca tespit edilmesi ha- 
linde söz konusu kurulun önerisi ile, ilgililer hakkında iki yüz milyon lira  
para cezasına ve süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men'e belediye en-  
cümenlerince karar verilir. Yukarıda sayılan fiillerin bir yıl içerisinde tek- 
rarı halinde para cezaları iki misli olarak uygulanır. Para cezaları beledi-  
yelerce tahsil olunur. Para cezasına ilişkin encümen kararı ilgilisine tebliğ  
edilir, tebellüğden imtina edilmesi halinde dahi tebligat gerçekleşmiş sayılır, 
yedi gün içinde encümen kararına idare mahkemesi nezdinde itiraz caizdir. İti- 
raz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine ida- 
re mahkemesince verilen kararlar kesindir. Hal dahilinde faaliyetten men'e iliş-
kin belediye encümen kararları hakkında da aynı usul uygulanır ve faaliyetten  
men kararı belediye görevlilerince yerine getirilir. Bu konuda verilen para ce- 
zaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine  
göre tahsil olunur.                               
                ALTINCI KISIM                  
               Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri                        

  Madde 27 - Piyasada yeterli arz ve talep derinliği bulunması halinde kesme 
çiçek ve süs bitkilerinin de Bakanlıkça uygun görülecek hallerde toptan alım ve 
satımı yapılabilir.                               
  Bu amaçla, hal müdürlüğünce uygun yer ve gerekli donanım sağlanır.     
  Diğer Hükümler                               

  Madde 28 - Salça, konserve, meyve suyu ve meyve konsantresi gibi sınai   
üretimde kullanılmak üzere, bu işletmelerce satın alınan yaş sebze ve meyvelerin
ticareti bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındadır.            
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci ve 23 üncü maddeleri gerçek ve tüzel 
kişilerce kurulan özel toptancı haller için uygulanmaz. Ancak, ilgililerce ta- 
lep edilmesi durumunda bu hallerde de üreticilere ve üretici birliklerine satış 
yeri sağlanır.                                 
  Bakanlık, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasıyla ilgili olarak her  
türlü tedbiri almaya, denetimi yapmaya, yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya  
yetkilidir.                                   
  Uygulanmayacak Hükümler                           

  Madde 29- (Değişik : 3/11/1995 - 4128/2 md).12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan   
Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun,   
15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hak- 
kında 19 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Ka- 
nunun ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci bendinin bu 
Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yaş sebze ve meyveler konusunda uy- 
gulanmaz.                                    
  Geçici Madde - Halen faaliyette bulunan toptancı hallerde bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılması zorunlu teknik düzenlemeler 
Bakanlığın belirleyeceği bir programa göre en çok üç yıl içerisinde yerine ge- 
tirilir.                                    
  Yürürlük                                  

  Madde 30 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  Yürütme                                   

  Madde 31 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                790 - 1                     
                                        
      552 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KHK'NİN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
   Kanun-                                   
   KHK                       Yürürlüğe giriş      
   No.  Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Tarihi           
  ------- -------------------------------------  -----------------      
   4128          -----           7.11.1995        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 790 - 2