Endeksler
          PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA             
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi: 24.6.1995  No:551             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 8/6/1995   No:4113             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 27/6/1995  No:22326            
  V.Tertip Düsturun Cildi   :       Sh:               
                                        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ                  
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                                        
     AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER VE TANIMLAR       
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini   
özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal   
ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı  
model belgesi vererek korumaktır.                        
  Bu Kanun Hükmünde Kararname, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent  
veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları,  
kuralları ve şartları kapsar.                          
  Korumadan Yararlanacak Kişiler                       

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan Türkiye    
Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette 
bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde   
başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.                    
  Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı mo- 
del belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişi-  
lerde, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de patent ve/veya faydalı model  
belgesi korumasından yararlanır.                        
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Enstitü", 544 sayılı    
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü'dür.         
  Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Paris Anlaşması", Sınai Mülkiyetin  
Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart   
1883 tarihli Mukavele'dir.                           
  Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması              

  Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş      
milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden  
daha elverişli olması halinde 2 nci maddede belirtilen kişiler, elverişli    
hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
          PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI               
                                        
  Patent Verilerek Korunacak Buluşlar                     

  Madde 5 - Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir   
 olan buluşlar, patent verilerek korunur.                    
  Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar                  
  Maden 6 - Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun  
Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:                    
  a- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları:            
  b- Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar:   
  c- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yarat- 
malar, bilgisayar yazılımları:                         
  d- Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili  
teknik yönü bulunmayan usuller;                         
  e- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile  
insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.                
  Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi  
birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulan-  
maz.                                      
  Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep   
edilmesi halinde patent verilmez.                        
  Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:           
  a- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.       
  b- Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan 
bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.                   
  Yenilik                                   

 

 
  Madde 7 - Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.      
  Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş 
konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü 
tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.      
  Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent
başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvu- 
rularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.     
  Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar              

  Madde 8 - Bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla bir- 
likte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edil- 
miş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durum-
larda açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez.       
  a- Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması:           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   b - Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tara-   
fından açıklanan bilginin:                           
   1 - Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu    
başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması;   
   2 - Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edin-  
miş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni     
olmadan yapılan bir başvuruda yer alması veya;                 
   c - Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak   
bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.           
   Bu maddenin birinci fıkrasına göre, başvurunun yapıldığı tarihte pa-    
tent almaya hak kazanmış her kişi "buluş sahibi" sayılır.            
   Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasından doğan sonuçlar, bir sü-   
re ile sınırlı değildir ve her zaman ileri sürülebilir.             
   Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkranın uygulanma-   
sı gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya gerçekleş-   
mesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.                    
   Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması                    

   Madde 9 - Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından,    
tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet    
sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.   
   Sanayiye Uygulanabilir Olma                        

   Madde 10 - Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebi-  
lir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu ka-    
bul edilir.                                   
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
                                        
               PATENT İSTEME HAKKI                
          HAKKIN GASBI VE BULUŞ YAPANIN BELİRTİLMESİ          
                                        
   Patent İsteme Hakkı                            

   Madde 11 - Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait  
olup, başkalarına devri mümkündür.                       
   Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent   
isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken    
ait olur.                                    
   Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı za-    
manda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya  
diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.                    
   Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, pa-    
tent isteme hakkının sahibidir.                         
   Patent İsteme Hakkının Gasbı