Endeksler
     SEKİZ İLÇE VE ÜÇ İL KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE       
     KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA       
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)               
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/6/1995    No: 550              
  Yetki Kanununun Tarihi  : 31/5/1995   No: 4109             
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1995    No: 22305             
  V Tertip Düsturun Cildi : 34       Sh:                
                                        

  Madde 1 - 1.Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve    
merkezi Musabeyli Bucak Merkezi olan Murathüyüğü Köyü olmak ve Musabeyli adıyla 
bir belediye kurulmak üzere Gaziantep İlinde Musabeyli,             
  2. Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Po-  
lateli Bucak Merkezi olan Güldüzü Köyü olmak ve Polateli adıyla bir belediye  
kurulmak üzere Gaziantep İlinde Polateli,                    
  3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi    
Elbeyli Bucak Merkezi olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Gaziantep 
İlinde Elbeyli adıyla,                             
  4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve   
merkezi Çınarcık Bucak Merkezi olmak üzere, İstanbul İlinde Çınarcık,      
  5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler bağlanmak 
ve merkezi Çiftlikköy Kasabası olmak üzere İstanbul İlinde Çiftlikköy,     
  6. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve   
merkezi Altınova Kasabası olmak üzere Kocaeli İlinde Altınova,         
  7. Ekli (7) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Armut- 
lu Bucak Merkezi olmak üzere Bursa İlinde Armutlu,               
  8. Ekli (8) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Termal 
Kasabası olmak üzere İstanbul İlinde Termal,                  
                                        
  Adlarıyla sekiz adet ilçe kurulmuştur.                   
                                        

  Madde 2 - 1. Zonguldak İline bağlı Karabük İlçe Merkezi merkez olmak ve   
ekli (9) sayılı listede adları yazılı ilçe, kasaba ve köyler bağlanmak sure-  
tiyle Karabük adıyla,                              
  2. Gaziantep İline bağlı Kilis İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (10)    
sayılı listede adları yazılı ilçe, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Kilis  
adıyla,                                     
  3. İstanbul iline bağlı Yalova İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (11) sayı- 
lı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle   
Yalova adıyla,                                 
  Üç il kurulmuştur.                             

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan il ve ilçelerin  
ihtiyacını karşılamak üzere ekli (12) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve 
kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.                
  Ekli (13) sayılı listede yer alan il özel idaresine ait kadrolar ihdas   
edilmiştir.                                   
  Bu kadrolara atama yapılıncaya kadar yeni kurulan illerde, bu illere bağ-  
lanan ilçelerde ve yeni kurulan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait   
her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün   
iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.             
------------                                  
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listeler için 6/6/1995 tarih ve     
  22305 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 2 - Karabük, Kilis ve Yalova İllerinin İl Genel Meclisleri,  
il merkezi kabul edilen ilçeler ile bu illere bağlanan diğer ilçelerin     
mevcut ve seçilecek il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder, il genel    
meclisleri valilerin daveti ile toplanır, organlarını seçer ve bütçesini ya-  
parlar.                                     
  İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı 
toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.            

  Geçici Madde 3 - Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Elbeyli, Musabey- 
li, Polateli ve Termal İlçelerinin İl Genel Meclisi üyelerinin seçimi, bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takip eden 60 günden sonra gelen ilk 
pazar günü yapılır.                               

  Geçici Madde 4 - Karabük, Kilis ve Yalova İllerine bağlanan ilçelerdeki il 
özel idarelerinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit,
varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkul-
leri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takip eden doksanıncı günden itiba-  
ren Karabük, Kilis ve Yalova il özel idarelerine geçer ve bu tarihi takip eden 
on günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.                 
  Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak Yeni İllerin özel idareleri 
adına tashih ve tescil edilir.                         
  Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe  
girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla  
birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanun Hükmünde Kararnamenin    
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Karabük, Kilis ve Yalova il özel idarelerine 
devredilmiş sayılır.                              
  Bu personelin, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip  
eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları 
halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. Doksan günlük sürenin 
bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin   
ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış   
sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade tale-  
binde bulunulmaz.                                
  Karabük, Kilis ve Yalova İllerinin özel idare bütçelerinin yürürlüğe gir-  
mesine kadar geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait
personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin, mahsubu bilahare yapıl-
mak üzere, halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam  
olunur.                                     

  Geçici Madde 5 - Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun  
10.Maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanun Hükmünde   
Kararnameyle kurulan Karabük, Kilis ve Yalova Valilikleri için 1995 yılı Genel 
Bütçe Kanununa ekli (I) işaretli cetvelin (1.a) sırasından üç adet binek oto-  
mobil alınır.                                  

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.