Endeksler
    MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN    
       HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR        
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi: 23/2/1995  No: 547             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 25/1/1995  No: 4066             
  Yayımlandığı R.G.Tarihi   : 9/3/1995  No: 22222            
  V.Tertip Düsturun Cildi   : 34     Sh:               
                                        

  Madde 1 - 2 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin ve  
hizmet tazminatı oranlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlen-  
miştir.)                                    
                                        

  Madde 3 - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun ekli Ek cetvelin değiş-  
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 4 - (28/2/1985 tarih ve 3160 sayılı Kanuna ekli Ek cetvelin değişti- 
rilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 5 - 10 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştiril- 
mesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 11 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin değiş-
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 12 - (23/1/1987 tarih ve 270 sayılı KHK'nin bazı maddelerinde yeralan 
gösterge rakamlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)  
                                        

  Madde 13 - 14 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de-
ğiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)              
                                        

  Madde 15 - (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)               
                                        

  Madde 16 - (10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ibare 
eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 17 - (2/7/1993 tarih ve 485 sayılı KHK'nin Geçici 8 inci maddesine bir
fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              
                                        

  Madde 18 - (9/7/1982 tarih ve 2690 sayılı Kanuna bir ek madde ilave edilmesi
ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 19 - (4/4/1988 tarih ve 320 sayılı KHK'nin 47 nci maddesine fıkralar 
eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 20 - Başbakanlığa bağlı kurumlardan bu bağlılığın devamı süresince  
Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor  
Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,Türkiye Orta Doğu  
Amme İdaresi Enstitüsü,Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Değişik:6/7/1995
KHK-562/8 md.) GAP İdaresi Başkanlığı ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Ku- 
rumu ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarda ve Denizcilik 
Müsteşarlığı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile Sosyal Hizmetler ve  
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait   
kadrolarda fiilen çalışıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü madde- 
sinin (A) bendine göre aylık alan memurlardan (sözleşmeli personel hariç),(1)  
  a) (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/16 md.) 1-3 üncü derecelerden aylık   
    alanlara 5.500.000 lirayı,                       
  b) (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/16 md.) 4-6 ncı derecelerden aylık    
    alanlara 4.500.000 lirayı,                       
  c) (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/16 md.) 7 - 10 uncu derecelerden aylık  
    alanlara 3.750.000 lirayı,                       
  d) (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/16 md.) 11 - 15 inci derecelerden aylık 
    alanlara 3.000.000 lirayı,                       
geçmemek üzere sözkonusu kurumların bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edile- 
cek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte damga vergisi hariç  
hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir.   

  Madde 21 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bir maddesine bazı ün- 
vanların eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)            

  Madde 22 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş-
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 23 - 8.1.1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/c maddesi, 11.8.1983 
tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt 
bendi, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi, 485 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.       

  Geçici Madde 1 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı,Devlet Personel Başkanlığı ile Devlet İstatistik Enstitü-
sü Başkanlığı,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı teşkilat kanunlarında gerekli deği-
şiklik yapılıncaya kadar bu kurumların merkez teşkilatı kadrolarında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre çalışan personele 
(kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel dahil) ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli- 
ğinde görevlendirilmiş bulunan personele,Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan
personele ödenmekte olan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre    
ödenir. (2)                                   

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 10'uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa eklenen Ek Madde hükmü kapsamında bulunanlara tuttukları nöbetler için,
Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlere göre ücret ödenmez.            

  Madde 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 15/4/1995 tarihinden geçer-
li olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                

  Madde 25 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
-------------                                  
(1) Değişiklik klişesi ile dipnot işareti arasındaki bölüm 6/7/1995 tarih ve  
  562 sayılı KHK'nin 8 inci maddesi ile değiştirilmiştir.           
(2) Bu maddeye; "ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi  
  olup Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmiş bulunan  
  personele" ibaresi 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile 
  eklenmiştir.