Endeksler
                                        
      TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA         
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                 
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi  : 19/6/1994  No: 544           
  Yetki Kanunun Tarihi       : 16/6/1994  No: 4004           
  Yayımlandığı R.G. Tarihi     : 24/6/1994  No:21970 Mük.        
  V.Tertip Düsturun Cildi     : 33,     Sh:             
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Kuruluş ve Amaç                
  Kuruluş ve Amaç                               

  Madde 1 - Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke    
içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyet-  
lerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent 
ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tesisi  
bu konudaki korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi  
ve dışında varolan bilgi ve dökümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi 
amacıyla tüzel kişiliğe sahip bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmeyen    
hallerde özel hukuk hükümlerine tabi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel 
bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü, bir kamu   
kuruluşu olup kısa adı "TPE" dir.                        
                                        
  TPE'nin Merkezi Ankara'dadır.                        
                                        
  Tanımlar                                  
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede adı geçen deyimlerden:       
                                        
  a) Enstitü     : Türk Patent Enstitüsü'nü                
  b) Yönetim Kurulu : Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,        
  c) Danışma Kurulu : Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu,        
  d) Başkanlık    : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını,          
  e) Bakanlık    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,             
                                        
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Görevleri ve Organları               
                                        
  Görevleri                                  
                                        

  Madde 3 - Enstitü, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda  
bulunmak amacıyla;                               
                                        
  a) Patent ve markalar ile diğer Kanunlarla koruma altına alınmış olan sınai 
mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların 
korunması ile ilgili işlemleri yapar.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve   
mahkemelerde bilirkişilik yapar,                        
  c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder,           
  d) Buluşların kullanımını takip eder,yeni teknolojilerin değerlendirilmesi 
ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar,  
  e) Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğin-  
de bulunur,                                   
  f) Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil 
eder,                                      
  g) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanması-
na ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uy- 
gulanmasını sağlar,                               
  h) Yurtiçi ve yurtdışında teknoloji ve araştırma-geliştirme ile ilgili kurum
ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar,dökümantasyon merkezleri 
kurar bu bilgileri kamunun istifadesine sunar,                 
  i) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapar ve Türk 
Sınai Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlar,              
  j) Sınai mülkiyet hakları konularında yurtiçinde kişi ve kuruluşların bil- 
gilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar,        
  k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar,                
                                        
  Organ ve Birimler                              

  Madde 4 - Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur;          
  a) Yönetim Kurulu,                             
  b) Danışma Kurulu,                             
  c) Başkanlık,                                
  d) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu,                
  e) Ana Hizmet Birimleri,                          
  f) Yardımcı Hizmet Birimleri,                        
  g) Danışma Birimleri.                            
                                        
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 5 - Yönetim Kurulu Enstitü'nün en yüksek düzeyde yönetim ve karar or- 
ganıdır.                                    
  Yönetim Kurulu Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından birer üye,Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı veya bağlı ve ilgili kuruluşlarından iki üye;Enstitü Başkanı 
ve iki Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşur.            
  Enstitü'nün Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.         
  Yönetim Kurulu üyeleri bağlı bulundukları Bakanlığın önerisi üzerine müşte- 
rek kararname ile atanırlar.Başkan ve Başkan Yardımcıları Sanayi ve Ticaret Ba- 
kanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanırlar.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri beş yıl olup, görev süresi dolan  
üyeler yeniden atanabilir.                           
  Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için, aynı usulle en geç
bir ay içinde atama yapılır, atanan üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. 
  Başkanın olmadığı hallerde Başkan'a vekalet edecek üye, önceden Yönetim Ku- 
rulunca Enstitü Başkan Yardımcıları arasından belirlenir.            
  Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir Yö-  
netmelikle belirlenir.                             
  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri                    

 

 
  Madde 6 - Yönetim Kurulu, bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla  
Enstitü'ye verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.           
  Bu amaçla;                                 
  a) Enstitü'nün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faa- 
liyette bulunabilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. Enstitü'nün işleyişine
etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı yönetmeliklerin Bakanlığı onayı  
ile yürürlüğe girmesini sağlar,                         
  b) Enstitü ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar,            
  c) Enstitü'nün bütçesini onaylar,                      
  d) Hazırlanan faaliyet raporunu ve mali raporu görüşüp karara bağlar,    
  e) Sınai mülkiyet hakları ve teknolojik ilerleme konusunda kalkınma planları
ve yıllık programlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programları ha- 
zırlar, araştırma konuları tesbit eder ve uygulamaya koyar,           
  f) Enstitü'nün vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini 
hazırlar ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya ko- 
yar, (1)                                    
  g) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar,       
  h) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır,            
  i) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar,       
  j) Enstitü'nün görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgi- 
lilerin görüşlerini almak için ulusal ve uluslararsı nitelikte seminer,     
sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri konuların düzenlenmesine karar   
verir,                                     
  k) Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak  
üzere bu alandaki uzmanlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları  
----------------------                             
(1) Bu bentte sözü edilen ücret tarifeleri ve uygulanması ile ilgili olarak   
  17/12/1994 tarih ve 22144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan B.K/TPE:94/1  
  nolu tebliğe bakınız.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
oluşturur,                                   
  l) Enstitü'nün ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz  
malların satın alınmasına veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına 
veya kiraya verilmesine karar verir.                      
  Yönetim Kurulu Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üze-
rine ayda en az iki defa toplanır.                       
  Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan   
üyelerin salt çoğunluğunun oyu istikametinde alınır. Oyların eşit olması halinde
Başkanın oyu çift sayılır.                           
  Yönetim Kurulu yetkilerinin bir veya birkaçını, sınırları yazılı olarak   
açıkça belirtilmek şartı ile Başkan'a devredebilir. Ancak, yetki devri, yetkiyi 
devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.                       
  Danışma Kurulu                               

  Madde 7 - Danışma Kurulu, Enstitü'nün danışma birimi olup aşağıdaki üyeler- 
den oluşur.                                   
  Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve  
Köyişleri, Orman, Ulaştırma, Çevre, Sanayi ve Ticaret, Kültür Bakanlıklarından 
birer üye, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ti- 
caret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma  
Kurumu'ndan birer üye, Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek beş
üye, en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarından   
birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve  
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,Türkiye Ticaret,
Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliğinden birer üye,                      
  Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri  
çağırabilir.                                  
  Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler  
yeniden seçilebilir.                              
  Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak bir   
Yönetmelikle düzenlenir.                            
  Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Sanayi ve Ticaret 
Bakanı veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.                
  Danışma Kurulunun Görevleri                         

  Madde 8 - Danışma Kurulu, Enstitü'nün faaliyetleri çerçevesinde ve Ensti-  
tü'ye yardımcı olmak maksadıyla aşağıdaki işleri yapar.             
  a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda Türkiye'nin teknolojik gelişi-
mine ve sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının 
yaratılmasına ilişkin olarak düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Enstitü'nün çalışma ilkeleri hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde  
bulunur,                                    
  c) Enstitü'nün faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında    
düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.                    
                                        
  Başkanlık                                  
                                        

  Madde 9 - Başkan, Enstitü'nün en üst amiridir ve Enstitü'yü temsil eder.  
Başkanlık; Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur.             
                                        
  Enstitü Başkanı ve Başkan Yardımcıları beş yıl süre için müşterek karar-  
name ile atanırlar. Görev süresi dolanlar yeniden atanabilir. Herhangi bir   
nedenle boşalan Başkan veya Başkan Yardımcılığı kadrosu için, aynı usulle    
engeç bir ay içinde atama yapılır, atanan kişi öncekinin görev süresini     
tamamlar.                                    
  Yeniden atanamayan Başkan, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları     
kazanılmış hak aylıklarına göre durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.  
  Başkan, Enstitü hizmetlerinin mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınai   
mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara, milli güvenlik siyasetine,
kalkınma plan ve yıllık programlara, Yönetim Kurulu'nun kararlarına uygun    
yürütülmesi ve Enstitü'nün faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslar- 
arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.  
Başkan, Enstitü'nün bütçesi, faaliyet raporu ve mali raporunu hazırlar ve Yöne- 
tim Kurulunun onayına sunar. Başkan, Enstitüde çalışanların işlemlerinden    
sorumlu olup, Enstitü'nün faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli  
ve yetkilidir.                                 
  Başkan, sınırları açıkça yazılı olarak belirtilmek şartı ile yetkilerinin  
bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin    
sorumluluğunu kaldırmaz.                            
  Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu                  

  Madde 10 - Sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili Enstitü'nün
almış olduğu kararlara karşı başvuru sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından  
yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Yeniden İncele-
me ve Değerlendirme Kurulunca yürütürülür.                   
                                        
  Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar,   
Enstitü Başkanı veya görevlendirileceği Başkan Yardımcılarından biri başkan-  
lığında, Başkan'ın Enstitü içinden seçeceği, yeniden incelenip değerlendirme  
yapılacak konuda uzman olan ve itiraz ile ilgili olarak alınmış olan kararlarda 
görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşan kurul tarafından alınır.    
  Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararları Enstitü'nün nihai  
kararıdır. Bu kararlara karşı ilgili mahkemede dava açılabilir.         
  Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışma esasları ve işleyici  
Enstitü tarafından hazırlanıp Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle   
belirlenir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             İKİNCİ KISIM                     
             Hizmet Birimleri                    
                                        
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
            Ana Hizmet Birimleri                   
                                        
  Ana Hizmet Birimleri