Endeksler
           HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME             
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi    : 19/6/1994  No: 540          
  Yetki Kanununun Tarihi       : 16/6/1994  No: 4004         
  Yayımlandığı R.G.Tarihi       : 24/6/1994  No: 21970 Mük.      
  V.Tertip Düsturun Cildi       : 33,     Sh:            
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
              Amaç, Görev, Teşkilat                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kaynakların verimli kulla- 
nılması ve kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve   
kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve sü-  
ratli olarak görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasına,    
teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.              
  Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilatın   
yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı   
vasıtasıyla kullanabilir.                            
  Görev                                    

  Madde 2 - Devlet Planlama Teşkilatının görevleri şunlardır:         
  a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını    
tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve     
hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak,             
  b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık 
programları hazırlamak,                             
  c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültü- 
rel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı 
etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak,   
  d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük  
stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini   
katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde   
belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,    
  e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi  
için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişleri- 
nin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak,          
  f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve   
koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık  
programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak,                
  g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı   
ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete 
müşavirlik yapmak,                               
  h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına 
uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikala- 
rın genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif etmek,           
  ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini    
sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine  
etmek,                                     
  j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, 
uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve   
müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,       
  k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.       
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana   
gelir.                                     
  Müsteşarlığın merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ KISIM                   
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Yüksek Planlama Kurulu                
                                        
  Yüksek Planlama Kurulu                           

  Madde 4 - Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın   
belirleyeceği sayıda Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından    
meydana gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakan tarafından belir-  
lenen Devlet Bakanlarından biri başkanlık eder.                 
  Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda,
Kurula Başkan tarafından diğer Bakanlar ve Kamu görevlileri de çağrılabilir.  
  Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca   
yürütülür.                                   
  Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri                     

  Madde 5 - Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:          
  a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedef-  
lerin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma    
planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen 
amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,               
  b) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek 
düzeyde kararlar almak,                             
   c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşeb-  
büsleri ile ilgili her türlü kararları almak,                  
  d) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,      
  e) Toplu Konut İdaresi ve Toplu Konut Fonu Bütçesini onaylamak,       
  f) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.   
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM               
               Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu         
  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu                      

 

 
  Madde 6 - a) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı  
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği  
Bakanlar ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,  
Hazine Müsteşarı, Dışticaret Müsteşarı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası   
Başkanından oluşur.                               
  Kurul toplantılarına Başkan tarafından konuyla ilgili Bakanlar davet    
edilebilir ve görüşülecek konuların gerektirdiği hallerde diğer kamu görevlileri
de çağrılabilir.                                
  Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tara- 
fından yürütülür.                                
  b) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:        
  1) Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını
tespit ederek uygulanmasında koordinasyon sağlamak ve bununla ilgili gerekli  
tedbirleri ve kararları almak,                         
  2) Bakanlar Kurulunun veya Yüksek Planlama Kurulunun incelenmesini istediği 
konularda görüş bildirmek,                           
  3) Destekleme politikalarının esaslarını belirleyerek destekleme fiyatları 
konusunda Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,               
  4) Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, 
ithalattan alınacak teminat ve fonlar hakkında Bakanlar Kuruluna teklifte    
bulunmak,                                    
  5) Bakanlar Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak,            
  6) Kurul Kararlarının uygulanmasını takip etmek,              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
          Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı           
                                        
  Müsteşarlık Teşkilatı                            

  Madde 7 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; merkez teşkilatı ile   
yurtdışı teşkilatından meydana gelir.                      
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                   Müsteşar                  
                                        
  Müsteşar                                  

  Madde 8 - Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst    
amiridir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Başbakana veya görevlendireceği 
Devlet Bakanına bağlı olup, Müsteşarlığın faaliyetlerini sevk ve idare ile   
görevlidir.                                   
  Müsteşarlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere en fazla beş Müsteşar Yardım- 
cısı ile bir Genel Sekreter görevlendirilebilir. Görevlendirilecek Müsteşar   
Yardımcılarının sayısı Başbakan tarafından belirlenir.             
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Anahizmet Birimleri                
  Anahizmet Birimleri                             

  Madde 9 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki anahizmet birimleri  
şunlardır:                                   
  a) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü,      
  b) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü,       
  c) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,           
  d) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,            
  e) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü,            
  f) Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü,              
  g) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,                 
  h) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı,                
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı anahizmet birimlerinde gerektiğinde 
sürekli veya geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir.           
  Ayrıca bölgesel veya sektörel bazda gelişme programlarının hazırlanması   
amacıyla Müsteşarın teklifi ve Başbakanın veya Devlet Planlama Teşkilatının   
bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile geçici çalışma grupları kurulabilir.     
  Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü        

  Madde 10 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü;  
yıllık programların makro dengelerini oluşturmak, kalkınma planlarının hazır-  
lanmasına katkıda bulunmak, konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 
kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında   
gerekli araştırmaları yapmak ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde   
bulunmak, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uluslararası 
kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmekle görevlidir.         
  Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü