Endeksler
                                        
      MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE     
       KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR     
               KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi    : 18/5/1994  No: 527         
  Yetki Kanununun Tarihi        : 18/5/1994  No: 3990        
  Yayımlandığı R.G. Tarihi       : 20/5/1994  No: 21939 Mük.     
  V.Tertip Düsturun Cildi       : 34      Sh:           
                                        
                                        

  Madde 1 - 12 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin   
değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili   
olup, yerlerine işlenmiştir.)                          

  Madde 13 - 15 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili   
olup, yerlerine işlenmiştir.)                          

  Madde 16 - 18 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 19 - 22 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup,  
yerlerine işlenmiştir.)                             

  Madde 23 - 24 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesi ve Bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup,  
yerlerine işlenmiştir.)                             

  Madde 25 - 26 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun iki maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 27 - (4/4/1988 tarih ve 320 sayılı KHK'nin 47 nci maddesine ibare   
eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 28 - 29 - (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin 1 ve 2 nci madde-  
lerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 30 - Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve     
değişikliklerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa,     
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcı-  
lar Kanununa göre almayan personele özel mevzuatları gereği daha yüksek bir   
tespit yapılmadıkça, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel     
müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri   
görevleri itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri 
sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlen-  
miş olan ek göstergeler uygulanır.                       

  Madde 31 - 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde  
özelleştirme kararı alınan teşebbüs ve bağlı ortaklıklardaki sözleşmeli statüde 
çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları, kamu kesimi sermaye payı % 50' 
nin altına düşünceye kadar Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile tespit edilir ve  
bu süre zarfında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi 
uyarınca kadroları saklı tutulan personelin bulundukları kadrolarda aylık ve  
her türlü özlük haklarının saklı tutulmasına devam olunur.           
  233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamuya ait 
bankalarla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci madde- 
lerinde belirlenen kuruluşlardan yönetim kademelerinde sözleşmeli statüde    
personel çalıştıranların genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı,  
müdür, grup başkanı, müdür ve başkan yardımcısı, şef ve memur gibi unvanlarla  
çalışan yönetim personelinin (kapsam dışı personel dahil) mevzuatlarına göre  
tespit edilecek sözleşme ücretlerinin yürürlüğe konulabilmesi için ilgili    
Bakanlıkça ayrıca Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüşünün alınması şart olup 
sözkonusu ücretlerde gerektiğinde düzenleme yapmaya Yüksek Planlama Kurulu   
yetkilidir.                                   
  Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait   
kurum ve kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevli- 
lerine asli görevlerinin yanında Devlet iştirakleri de dahil olmak üzere kamuya 
ait iktisadi kuruluşlarda verilen yönetim kurulu başkan ve üyelikleri ile,   
denetçi ve tasfiye kurulu üyeliği görevleri hakkında da 399 sayılı Kanun Hük-  
münde Kararnamenin 34 ncü maddesi hükümleri uygulanır.             

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tes- 
piti ile kıdem ve taban aylığı göstergelerinin Bakanlar Kurulunca artırılması  
dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli  
Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.          

  Geçici Madde 2 - 3 -(İptal:Ana Mah.nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/53,K.1994/48
sayılı Kararı ile).                               

  Geçici Madde 4 - (Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md.)              

  Madde 32 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

  Madde 33 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.