Endeksler
      TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİNİN KURULMASI HAKKINDA          
           KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                 
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi: 13/8/1993 , No: 497             
  Yetki Kanunun Tarihi     : 24/6/1993 , No: 3911             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 2/9/1993 , No: 21686            
  V.Tertip Düsturun Cildi   : 33     Sh: -              
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Türkiye'de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliği-
ni ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak ; 
gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek; Türkiye'deki bilimcilerin ve a- 
raştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak; bi-
lim ve araştırma standardlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek 
amacıyla, Başbakan'a bağlı tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sa-
hip Türkiye Bilimler Akademisi (kısa adı TÜBA) kurulmuştur.           
  Başbakan bu Akademi'nin yönetimiyle ilgili yetkilerini gerekli gördüğünde  
bir bakan eliyle kullanabilir.                         
  Akademi, bu Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilmeyen hallerde özel hukuk  
hükümlerine tabidir.                              
  Görevler                                  

  Madde 2- Türkiye Bilimler Akademi'sinin görevleri şunlardır:        
  a) Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla inceleme-
ler ve danışmanlık yapmak,                           
  b) Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak,      
  c) Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, ya- 
şam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve  
ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek,              
  d) Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim  
adamlığını özendirmek için ödüller vermek,                   
  e) Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine ge-
tirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.             
  Akademi Üyeliği                               

  Madde 3- Akademi'de; Asli üye, Asosye üye ve Şeref üyesi olmak üzere üç tür 
üye bulunur.Asli üye sayısı üniversitelerde mevcut kadrolarda fiilen görev yapan
T.C. uyruklu profesör sayısının yüzde ikisini, asosye üye sayısı ise asli üye  
sayısının üç katını geçemez.                          
  Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.        
  Asli ve asosye üyeler her yıl sonunda o yıl içinde yaptıkları çalışmalarla 
gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları birer rapor halinde Akademi Kon-
seyine sunarlar.                                
  Üyeliğe Seçilme Şartları                          

  Madde 4 - a) Asli Üye;Aşağıda belirlenen şartları taşıyan T.C.uyruklu seçkin
bilim adamları arasından seçilir.                        
  Ulusal veya uluslararası saygın kuruluşlardan ödül veya madalya almış    
olmak:kendi adıyla anılan keşif,icat,teori ve modellere sahip olmak ve/veya adı 
klasik kitaplara veya derleme makalelerine geçmiş olmak;uluslararası bilim atıf-
ları kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak,     
                                        
KHK'LER, KASIM 1993 (EK-16)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Asosye Üye; Asli üye olmaya aday T.C. uyruklu yetenekli genç bilim adam- 
ları arasından seçilir.                             
  c) Şeref Üyesi; Asli üye olma şartlarına sahip, ancak yaş haddi sebebiyle  
asli üyeliğe seçilemeyen T.C. uyruklu bilim adamları, Türkiye ile ilgisi olan  
ve işbirliği yapan ve asli üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim adam- 
ları arasından seçilir.                             
  Üyelik Seçimi                                

  Madde 5- Asli, Asosye ve Şeref üyesi olabilmek için diğer bir asli üye tara-
fından Akademi Konseyi'ne yazılı olarak başvurulmak suretiyle aday gösterilir. 
Bu adaylığın, diğer iki genel kurul üyesi tarafından yazılı olarak desteklenme- 
si gerekir. Adaylık, Akademi Konseyi tarafından kabul gördükten sonra Genel Ku- 
rul'un onayına sunulur.                             
  Asli üyelik yetmiş yaşına kadar sürer.Yaş haddi nedeniyle asli üyelik statü-
sü sona eren üyeler, otomatik olarak Şeref üyesi olurlar.Asosye üyeler üç yıl  
için seçilirler. Asosye üyelik süresi toplam en çok dokuz yıldır.        
  Akademi'nin Organları                            

  Madde 6- Akademi'nin organları şunlardır.                  
  a) Akademi Genel Kurulu.                          
  b) Akademi Konseyi.                             
  c) Akademi Başkanı.                             
  Genel Kurul                                 

  Madde 7- Akademi Genel Kurul'u, Akademi üyelerinden oluşur. Genel Kurul yıl-
da en az bir kez toplanır.Toplantıların yeri ve gündemi Akademi Konseyi tarafın-
dan tespit ve ilan edilir.Genel Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplana- 
bilir.                                     
  Genel Kurulun Görevleri                           

  Madde 8- Genel Kurul'un görevleri şunladır.                 
  a) Akademi Konseyi'nce hazırlanacak bilim politikasına ilişkin temel dokü- 
manlarla faaliyet raporu, bilanço ve bütçe önerisini görüşerek onaylamak,    
  b) Yeni üyeleri seçmek,                           
  c) Süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine çoğunluk esasıyla yeni üyeler
seçmek.                                     
  Akademi Konseyi                               

  Madde 9- Akademi Konseyi, Genel Kurul'ca 4 yıl için seçilen 10 asli üye ile 
Akademi Başkanı'ndan oluşur.Asli üyelerle birlikte aynı usul ve sayıda yedek ü- 
yeler de seçilir.Görev süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Konsey üyeli- 
ğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde; yerlerine, kalan süreyi tamamla- 
mak üzere yedek üye davet edilir.                        
  Akademi Konseyinin Görevleri                        

  Madde 10- Akademi Konseyi'nin görevleri,                  
  a) Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,          
  b) Boş üyeliklere atama yapmak,                       
  c) Çeşitli danışmanlık veya etüd konuları için Akademi içinden veya dışından
komisyonlar kurmak,                               
  d) Bütçe teklifi hazırlamak.                        
  Akademi Başkanı                               

  Madde 11 - Akademi Başkanı,4 yıl için asli üyeler arasından Akademi Genel  
Kurulu'nca seçilir ve Başbakan'ın onayı ile atanır.Aynı kişi iki dönemden fazla 
Başkanlığa seçilemez.Akademi Başkanı,Akademi'nin amaçları doğrultusunda faaliyet
göstermesinden sorumludur.Başkan,Akademi'nin ita amiridir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ödüller                                   

  Madde 12- Akademi tarafından bilimsel araştırmaları teşvik ve bilimin önemi-
nin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak için bilimsel araştırmalarıyla 
dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı gösteren bilim adamlarına ödül  
verilebilir.                                  
  Ödülün tutarı ve dağıtım esasları Akademi Konseyi tarafından belirlenir.  
  Araştırma Desteği                              

  Madde 13- Akademi üyelerine ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, yılda, Devlet Memurları Kanununa göre en 
yüksek Devlet Memuru brüt aylığının yıllık tutarı kadar araştırma desteği sağ- 
lanabilir. Bu destek faaliyetinin uygulama usül ve esasları yönetmelikle düzen- 
lenir.                                     
  Mali Hükümler                                

  Madde 14- Akademi hizmetleriyle ilgili bütün giderler, mali yıl başında   
(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bütçesinde açılacak özel tertibe  
aktarılmak üzere ) Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekle karşılanır. 
  Bütçe teklifi Akademi Konseyi tarafından hazırlanarak Temmuz ayı başında  
Başbakanlığa gönderilir.                            
  Giderlerin yapılmasında, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma  
Kurumu Kanununda yeralan esas ve usüller uygulanır. Akademi'nin faaliyetlerin- 
den dolayı sağlanan gelirler ve yapılan bağışlar, Akademi hizmetlerinde kulla- 
nılmak üzere ( Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bütçesinde ) Akademi 
adına açılan özel tertibe gelir kaydedilir.                   
  Akademi'nin hesapları, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu hesapları
ile birlikte aynı usul ve esaslar dahilinde denetlenir.             
  Akademi'nin sekretarya hizmetleri Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru-
mu tarafından yerine getirilir.                         
  Geçici Görevlendirme                            

  Madde 15- Türkiye Bilimler Akademisi kadro şartı aranmaksızın yerli veya ya-
bancı geçici süreli anlaşmalı araştırıcı ve danışman çalıştırabilir.      
  Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar; üniversiteler, genel ve katma bütçe-
li dairelerle özel idare ve belediyeler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
tabi kurumların mensupları arasından da seçilebilir.Bunların asli görevlerine  
ait bütün hakları saklı kalır ve her türlü tazminatlarına halel gelmez. Çalışma 
şartları ve anlaşmalarına göre verilecek ücretler Konsey'ce tespit edilir.   
  Yönetmelik                                 

  Madde 16- Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanmasına ilişkin hususlar yö-
netmelikle düzenlenir.                             

  Geçici Madde 1- Akademinin ilk Genel Kurulu; 4 üncü maddenin (a) bendindeki 
şartları taşıyan 10 asli üye bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu'nun teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Başbakan
tarafından atanan üyelerin, bu Kanun Hükmünde Kararname'de öngörülen şartlara  
uygun olarak seçecekleri asli üyelerle birlikte üye sayısı 20'ye çıkartılır ve 
böylece Genel Kurul oluşmuş olur.Daha sonra 9 uncu maddeye uygun olarak Akademi 
Konseyi oluşturulur, 11 inci madde uyarınca da Genel Kurul Akademi Başkanı'nı  
seçer.                                     

  Geçici Madde 2- Akademi Konseyi'nin ilk kuruluşunu takip eden ikinci yıl bir
defaya mahsus olmak üzere ad çekme yolu ile ayrılacak beş üye belirlenir, yerle-
rine yenileri Genel Kurul'ca seçilir.                      

  Madde 17- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 18- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
KHK'LER,KASIM 1993 (EK - 16)