Endeksler
       DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ          
           HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME             
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi:10/8/1993         No:491          
  Yetki Kanununun Tarihi :24/6/1993         No:3911         
  Yayımlandığı R.G. Tarihi:19/8/1993         No:21673         
  V tertip Düsturun Cildi :33            Sh:           
                                        
              BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç , Görev , Teşkilat                
  Amaç                                    

  Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnemenin amacı,denizcilik sistem ve hizmetle- 
rinin ülkenin deniz ilgi ve çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tahsisi ve
geliştirilmesi için,Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müsteşarlığının kurulmasına, 
teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.             
  Başbakan bu Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü  
takdirde bir Devlet Bakanı eliyle kullanabilir.                 
  Görev                                    

  Madde 2- Denizcilik Müsteşarlığının görevleri şunlardır:          
  a) Deniz ticaretini,deniz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik edici   
tedbirleri almak,denizcilik endüstrisinin,deniz ve içsular potansiyelinin    
geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak,                   
  b) Denizcilikle ilgili talep ve ihtiyaçları tespit etmek ve planlamak,   
  c) Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,      
  d) Deniz araçlarının teknik nitelik ve yeterlilikleriyle bunlarda çalışanla-
rın yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı
tespit etmek,koordine etmek,                          
  e) Devletin denizcilikle ilgili hedef ve politikalarının tespiti ve uygulan-
ması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,            
  f) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören kurum ve kuruluşları,devletin de- 
niz politikası ve stratejisi doğrultusunda yönlendirmek ve koordine etmek,   
  g) Deniz ulaştırmasında acenta ve komisyonculuk yapan veya yapacak olan ger-
çek ve tüzel kişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirlemek,bun- 
ları denetlemek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini 
vermek,                                     
  h) Müsteşarlığın kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda,deniz  
ortamının bozulmasını ve deniz kirlenmesini önlemek amacıyla her türlü tedbiri 
almak,izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak,bu konu ile ilgili diğer kuruluş- 
larla işbirliği yapmak,                             
  i) Deniz sigortacılığı ile ilgili çalışmalar yapmak,bu çalışmaları koordine 
etmek ve izlemek,                                
  j) Uluslararası seviyedeki denizcilik ile ilgili hukuki,ekonomik,siyasi ve 
benzeri konularda ilgili kuruluşlarla koordineli çalışmak,           
  k) Toplumda deniz sevgisini yerleştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak 
için gerekli çalışmaları yapmak,                        
  l) Gemilerin ve gemi adamlarının sicillerini tutmak,            
  Teşkilat                                  

  Madde 3- Denizcilik Müsteşarlığı,merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından  
oluşur.                                     
                                        
K.H.K. KASIM 1993, (EK - 16)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             İKİNCİ KISIM                     
            Merkez Teşkilatı                    
                                        
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4- Merkez teşkilatı,anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birim-
 lerden meydana gelir.                             
                                        
  Merkez teşkilatı,Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.            
                                        
                                        
            BİRİNCİ BÖLÜM                     
           Müsteşarlık Makamı                    
  Müsteşar                                  

  Madde 5- Müşteşar,Müşteşarlık kuruluşunun en üst amiridir.Müsteşarlık hiz- 
metlerinin Başbakanın direktifleri yönünde mevzuata,hükümetin genel siyasetine, 
milli güvenlik siyasetine,kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak
yürütülmesini ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.Müsteşara  
yardımcı olmak üzere 2 Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.         
                                        
           İKİNCİ BÖLÜM                       
           Anahizmet Birimleri                    
                                        
  Anahizmet Birimleri                             

  Madde 6- Denizcilik Müsteşarlığının anahizmet birimleri şunlardır:     
                                        
  a) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü,                    
                                        
  b) Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü,                 
                                        
  c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,                    
                                        
  Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü                      

  Madde 7- Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:     
                                        
  a) Milli denizcilik politikasına uygun olarak deniz ticaret filosunun geliş-
mesini teşvik edici tedbirleri almak,filonun rekabet gücünü artırmak için ilgili
kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,                      
                                        
  b) Deniz ve içsular ulaştırmasını ülkenin genel ulaştırma ihtiyaçlarına göre
düzenlemek,denetlemek ve gereken tedbirleri almak,               
                                        
  c) Türk gemileri ile ulusal ve uluslararası sularda yapılacak ulaştırmaları 
ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlemek,bu maksatla kanun ve yönetmelik değişik- 
liklerinin hazırlanmasına yardımcı olmak,gemilerin can ve mal güvenliği bakımın-
dan denetimini yapmak,                             
                                        
  d) Deniz işletmeciliği,deniz ecenta ve komisyonculuğu yapacak olan gerçek ve
tüzel kişilerin yeterliliklerini gösterir belgeyi vermek,            
                                        
  e) Gemilerin ve gemi adamlarının kütüğünü tutmak,              
                                        
  f) Gemilerin ve yatların haberleşme alanında denetimini yapmak,gemilerle ya-
pılan sahil konuşmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak,deniz işletmelerinin, 
acentalarının ve benzerlerinin uyması gereken teknik ve idari hususları ilgili 
kuruluşlarla birlikte haberleşme kurallarına uygun olarak düzenlemek,      
                                        
  g) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları ve boğazlardaki  
deniz trafiği hakkında istatistikler tutmak,                  
                                        
  h) Deniz ekolojisini bozacak ve deniz kirlenmesine neden olacak her türlü  
faaliyetin izlenmesini ve denetlenmesini yapmak,bu konuda diğer kuruluşlarla  
işbirliğinde bulunmak,gerekli tedbirleri almak,                 
                                        
  i) Liman tesislerinin ve ulaşım alt sistemlerinin çok noktalı taşıma sistem-
lerine uygunluğunu sağlamak için kara ve deniz yolu ulaşım sistemlerine entegre 
olabilecek tesisleri planlamak,yapmak,yaptırmak,bu tesislerin kara içinde uzan- 
tısı olan ek tesisleri planlamak,yapmak veya yaptırmak,             
  j) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü                   

  Madde 8- Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
                                        
  a) Gemi,inşa,onarım,söküm ve yan sanayii teşvik edici tedbirleri almak,   
                                        
  b) Ülke kıyıları ölçeğinde tersane ve gemi söküm yerlerini belirlemek,plan- 
lamak,tahsis etmek ve izin vermek,gerektiğinde iptal etmek,denetlemek,     
                                        
  c) Kamu ve özel sektör tersanelerinin ve gemi söküm tesislerinin kapasitesi-
ni ve verimini artırmak için,tevsi ve modernizasyonuna izin vermek,modern üretim
,yönetim ve pazarlama metotlarının hakim kılınmasını sağlayacak tedbirleri almak
,uygulamasını takip etmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,    
                                        
  d) Ticaret gemilerinin ve yatların yapılışını nitelik ve güvenlik bakımından
denetlemek,                                   
                                        
  e) Gemi inşa ve yan sanayiinin ihracata yönelmesi için yurtdışı gelişmeleri 
izlemek ve gerekli tedbirleri almak,ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği yapmak,                                
                                        
  f) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla ilgili işleri yapmak,       
                                        
  g) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.             
                                        
  Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı                      

  Madde 9- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:      
                                        
  a) Taraf olduğumuz uluslararası denizcilik kuruluşlarında,ülkemizin hak ve 
menfaatlerini korumak,etkin ve sürekli bir biçimde katılımı sağlayacak önlemleri
almak,bunları koordine etmek,                          
                                        
  b) Üyesi olduğumuz uluslararası denizcilik kuruluşlarının zaman cetvelleri- 
nin gündemlerini takip etmek,değerlendirmek,ilgili birimlere sürekli bilgi sun- 
mak,uluslararası kuruluşların toplantılarına ait kitap,rapor,belge ve sair ya- 
yınları takip ve tedarik etmek,arşivlenmesini sağlamak,bunlarla ilgili raporlar
ve yayın sirkülerini hazırlamak,                        
                                        
  c) Uluslararası iki veya çok taraflı denizcilik ilişkilerinde ortaya çıkan 
meseleler hakkında inceleme ve araştırma yapmak ve yaptırmak,bunları değerlen- 
dirmek,                                     
                                        
  d) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.             
                                        
             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                     
            Danışma Birimleri                    
                                        
  Danışma birimleri                              

  Madde 10- Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma birimleri şunlardır:  
                                        
  a) Hukuk Müşavirliği,                            
                                        
  b) Müsteşarlık Müşavirleri.                         
                                        
  Hukuk Müşavirliği                             

  Madde 11- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:             
                                        
  a) Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki,mali,
cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,           
                                        
  b) Müşteşarlığın menfaatlerini koruyucu,anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted-
birleri zamanında almak,anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapıl-
masına yardımcı olmak,                             
                                        
  c)8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari dava-
larda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda 
Müstaşarlığı temsil etmek,                           
                                        
  d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek,mevzuata plan ve prog- 
rama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer hu- 
kuki teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,                 
                                        
  e) Müsteşarlık birimleri tarafından hazırlanan ve bakanlıklardan yada Başba-
kanlıktan gönderilen kanun,tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan ince- 
leyerek Müsteşarlık görüşünü oluşturmak,                    
                                        
K.H.K. KASIM 1993 , (EK - 16)                         
                                        
  f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.            
  Müsteşarlık müşavirleri                           

  Madde 12-Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yar-
dımcı olmak üzere onbeş Müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir.        
  Müsteşarlık müşavirleri Müsteşarlık makamına bağlıdır.           
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
             Yardımcı Birimler                  
  Yardımcı birimler                              

  Madde 13- Denizcilik Müsteşarlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler 
şunlardır:                                   
                                        
  a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                  
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı,                
  d) Savunma Uzmanlığı.                            
                                        
  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                    

  Madde 14- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:   
  a) Müsteşarlığın insangücü planlanması ve personel politikasıyla ilgili ça- 
lışmaları yapmak,personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulun-
mak,                                      
  b) Müsteşarlık personelinin atama,nakil,özlük,emeklilik işleriyle ilgili iş-
leri yapmak,                                  
  c) Müsteşarlık kadrolarının, ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra  
dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,                     
  d) Müsteşarlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırla-  
mak,                                      
  e) Müsteşarlık personelini yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirmek için    
hizmet için ve mesleki eğitim kursları açmak,                  
  f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,            
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 15 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili   
hizmetleri yürütmek,                              
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini    
yürütmek,                                    
  c) Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,         
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini    
yapmak,                                     
  e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek 
ve yürütmek,                                  
  f) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlan- 
malarını sağlamak,                               
  g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Müsteşara sunulma-  
sını sağlamak,                                 
  h) Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini   
takip etmek, Müsteşarlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,      
  i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,          
  j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek,  
bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,             
  k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle- 
mek ve yürütmek,                                
  l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek 
ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
  m) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.             
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı                  

  Madde 16 - Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Müsteşarlığın haberleşme hizmetlerini yürütmek,             
  b) Müsteşarlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme, irtibat     
ve her nevi elektronik sistemlerini tesis etmek,                
  c) Haberleşme araç ve gereçlerinin ikmal ve bakımını yapmak ve işletmek,  
  d) Müsteşarlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,             
  e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,            
  Savunma Uzmanlığı                              

  Madde 17 - Savunma Uzmanlığı, özel kanununda ve diğer kanunlarda göste-   
rilen görevleri yapar.                             
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                 
                 Taşra Teşkilatı                
                                        
  Taşra teşkilatı                               

  Madde 18 - Müsteşarlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzen-  
leyen 3046 sayılı Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde    
Kararname hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.     
                                        
                 DÖRDÜNCÜ KISIM                
                Sorumluluk ve Yetkiler              
                                        
  Yöneticilerin sorumlulukları                        

  Madde 19 - Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki     
yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Başbakanın  
ve Müsteşarın emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara    
uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.    
  Koordinasyon ve işbirliği konusunda Müsteşarlığın görev, yetki ve      
  Sorumluluğu                                 

  Madde 20 - Müsteşarlık, görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum   
ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle,    
kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla    
görevli ve yetkilidir.                             
  Müsteşarlık, bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyet- 
lerinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu   
sağlamaktan sorumludur.                             
  Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu                 

  Madde 21 - Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle  
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.                      
  Yetki devri                                 

  Madde 22 - Müsteşar, her kademedeki Müsteşarlık ve kuruluş yöneticileri,  
gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkile-   
rinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin  
sorumluluğunu kaldırmaz.                            
                                        
             BEŞİNCİ KISIM                     
            Çeşitli Hükümler                     
  Atama                                    

  Madde 23 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan  
memurların atanmaları Başbakan tarafından yapılır.               
  Ancak,Başbakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 
                                        
K.H.K.LER, KASIM 1993 (Ek-16)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kadrolar                                  

  Madde 24 - Kadroların tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara 
ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir.                          
  Denizcilik Uzman Yardımcılığına Atama                    

  Madde 25 - Uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ilaveten aşağıdaki şartlar aranır.
  a) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda enaz 4 yıllık yüksek öğrenim 
kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğrenim  
kurumlarından mezun olmak,                           
  b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış  
olmak,                                     
  c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,         
  Denizcilik Uzmanlığı                            

  Madde 26 - 25 inci maddeye göre atananlar en az 3 yıl çalışmak ve olumlu  
sicil almak kaydıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik 
sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar "Denizcilik Uzma- 
nı" unvanını alırlar.                              
  Denizcilik uzmanlığı ve Denizcilik uzman yardımcılığı yeterlik ve yarışma  
sınavının şekli ve uzman yardımcılığından uzmanlığa yükselmesi, bunların çalış- 
ma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.         
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 27 - a) 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşki- 
lat ve Görevleri Hakkında Kanunun; 2 nci maddesinin (c) bendindeki "hava" iba- 
resinden sonra gelen "ve deniz" ibaresi 8 inci maddesinin (c) bendi ile 11 inci 
maddesi ve mezkur Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin Anahizmet Birimleri bölümünden
"3.Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü" kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.     
  b) 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesi- 
nin ikinci fıkrasında yer alan "Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken"  
deyimi "Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlıkça müstereken" şeklinde değiştiril- 
miştir.                                     

  Geçici Madde 1 - Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile 
Bakanlığın taşra teşkilatının bu Genel Müdürlükle ilgili her türlü menkul ve  
gayrimenkul, memur konutları, eğitim merkezleri,bilgisayar sistemi, araç, gereç,
malzeme, döşeme, demirbaş, taşıtlar, kadro ve personeliyle birlikte Deniz Müste-
şarlığına devredilmiştir. Ancak, bunlardan müşterek kullanılan her türlü menkul 
ve gayrimenkul,araç,gereç,malzeme,döşeme,memur konutları,bilgisayar sistemi,de- 
mirbaş, taşıt ile merkez ve taşra teşkilatına ait kadroların personeli ile bir- 
likte Denizcilik Müsteşarlığına devri iki kuruluş arasında yapılacak protokol  
ile tespit edilir. Devredilen personel için ayrıca atama yapılmaz.       
  Denizcilik Müsteşarlığının 1993 yılı harcamaları Başbakanlık bütçesinden  
karşılanır. Bu hususta düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.      

  Geçici Madde 2 - Ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kadrolar ihdas     
edilerek Geçici 1 inci maddeye göre devredilen kadrolarla birlikte 190 sayılı  
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Denizcilik Müsteşarlığı bölümü   
olarak eklenmiştir. Denizcilik Müsteşarlığına devredilen kadrolar, aynı Kanun  
Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Ulaştırma Bakanlığına ait bölümünden    
çıkarılmıştır.                                 

  Geçici Madde 3 - Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde  
Kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hiz-
metler mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.             

  Geçici Madde 4 - Müsteşarlığa aktarılan birimlerin faaliyetleri ile ilgili 
olarak çeşitli mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına yapılmış bulunan atıflar     
Denizcilik Müsteşarlığına yapılmış sayılır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen düzenlemeler   
yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye    
aykırı olmayan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen düzenlemeler 
en geç 6 ay içinde çıkarılır.                          

  Geçici Madde 6 - Ulaştırma Bakanlığının denizcilikle ilgili kesiminde enaz 
beş yıl çalışanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesindeki yaş  
hariç diğer şartları taşıyanlardan üç ay içinde yazılı olarak müracaat edenler 
bir yıl içinde açılacak iki sınavda 26 ncı maddede öngörülen tezi hazırlamak ve 
sınavda başarılı olmak kaydıyla Denizcilik uzmanı unvanını alırlar.       
  Yürürlük                                  

  Madde 28 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  Yürütme                                   

  Madde 29 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              (1) SAYILI CETVEL                  
                                        
        DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI            
                                        
                           DANIŞMA   YARDIMCI   
  MÜSTEŞAR  MÜSTEŞAR YRD.  ANAHİZMET BİRİMLERİ  BİRİMLERİ  BİRİMLER   
  --------  -------------  ----------------    ---------  --------   
  Müsteşar  1.Müsteşar Yrd. 1.Deniz Ulaştırması  1.Hukuk   1.Personel ve
                 Genel Müdürlüğü   Müşavirliği  Eğitim Dai-
                                   resi Başkan
                                   lığı    
        2.Müsteşar Yrd. 2.Gemi İnşa ve Ter-  2.Müsteşarlık 2.İdari ve 
                 saneler Genel Mü-   Müşavirleri  Mali İş- 
                 dürlüğü               ler Dai- 
                                   resi Baş- 
       3. Müsteşar Yrd.(1)                  kanlığı  
                                        
                                        
                                        
                 3.Dış İlişkiler Dai-        3.Muhabere 
                 resi Başkanlığı           ve Elek- 
                                   tronik  
                                   Dairesi  
                                   Başkan-  
                                   lığı   
                                   4.Savun-  
                                    ma Uz-  
                                    manlığı 
                                        
---------------------                              
(1) Müsteşar Yardımcılığı Kadrosu, 4/1/1997 tarih ve 97/46622 sayılı      
  Kadro Artırılması Kararı ile 2'den 3'e ; 6/8/1997 tarih ve 97/47532 sayılı 
  karar ile de üç'ten dört'e yükseltilmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      491 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun-KHK                              Yürürlüğe  
  No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
--------- ------------------------------------------------------ ------------ 
                                        
                                        
                                        
KHK'LER , KASIM 1993 (EK - 16)