Endeksler
        GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE               
          GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN                  
           HÜKMÜNDE KARARNAME                    
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi  : 2/7/1993  No:485            
  Yetki Kanununun Tarihi     : 24/6/1993  No:3911            
  Yayımlandığı R.G. Tarihi    : 13/7/1993  No: 21636           
  V.Tertip Düsturun Cildi     :  -    Sh: -            
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç, Görev ve Teşkilat                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, gümrük ve gümrük muhafaza  
hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleri ile müca- 
dele etmek üzere, Başbakanlığa bağlı Gümrük Müsteşarlığının kurulmasına, teşki- 
lat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.               
  Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü   
takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.                
  Görev                                    

  Madde 2 -(Değişik:19/6/1994 -KHK- 541/1 md.)                
  Gümrük Müsteşarlığının görevleri şunlardır:                 
  a) Gümrük Politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak,gümrük politikasını  
uygulamak,                                   
  b) Gümrük Kanunu ve gümrüklerle ilgili diğer mevzuat ile uluslararası söz- 
leşmeler hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,                  
  c) Gümrük tarife oranlarının tesbitine yardımcı olmak,gümrük vergileri ile 
gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı,tahakkuk ve tahsilini sağ- 
lamak ve kontrol etmek,                             
  d) Gümrük kontroluna tabi kişi eşya ve araçların muayene ve kontrolunu yap- 
mak,bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,   
  e) Gümrüklerle ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,   
  f) Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak,gümrükte 
giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın,saptanmış olan norm ve standartlara uy- 
gunluğunu denetlemek,                              
  g) Kara hudutlarındaki gümrük kapıları ile pasavan kapılarında,gümrük    
teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo
ve iç gümrük sahalarında ve gümrük bölgele-                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rinde gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığın men,takip ve tahkik görevlerini
yerine getirmek,                                
  h) Diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği ya- 
parak kaçakçılığı men,takip ve tahkik etmek,                  
  i) Milletlerarası kuruluşların Müsteşarlık hizmetlerine ilişkin çalışmaları-
nı takip etmek,bu konularda görüş oluşturmak yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri  
yürütmek,                                    
  j) Çeşitli kanunlarla Müsteşarlığa verilen görevleri yapmak,        
  k) Bu görevleri yerine getirecek meslek memurlarını yetiştirmek ve konudaki 
düzenlemeleri yapmak,                              
  l) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek,değerlendirmek,incelemek 
ve denetlemek,                                 
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Gümrük Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı 
kuruluşlardan oluşur.                              
                                        
                  İKİNCİ KISIM                 
              Müsteşarlık Merkez Teşkilatı            
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Müsteşarlığın merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma  
ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.           
  Müsteşarlığın merkez teşkilatı (Ek-1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.    
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Müsteşarlık Makamı                 
                                        
  Müsteşar ve Yardımcıları                          

  Madde 5 - Müsteşar, Müsteşarlığın en üst amiridir ve Müsteşarlık hizmetle- 
rini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Müsteşarlığın    
faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği  
ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.       
  Müsteşar, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup,    
Müsteşarlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının faaliyetlerini, işlemle-  
rini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.             
  Müsteşarlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere üç müsteşar yardımcısı     
görevlendirilebilir.                              
                İKİNCİ BÖLÜM                   
              Anahizmet Birimleri                 
  Anahizmet Birimleri                             

 

 
  Madde 6 -(Değişik:19/6/1994 -KHK- 541/2 md.)                
  Gümrük Müsteşarlığının anahizmet birimleri şunlardır:            
  a) Gümrükler Genel Müdürlüğü,                        
  b) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,                   
  c) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü,                    
  d) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gümrükler Genel Müdürlüğü                          

  Madde 7 - Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:         
  a) İthalatla ilgili işlemleri yapmak, ithalat rejimi ile kambiyo ve diğer  
mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,         
  b) Gümrük giriş tarife cetvelini ve eşya kıymetini, taraf olduğumuz anlaşma-
lara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,             
  c) Transit, aktarma, antrepo, geçici kabul ve muaflık işlemlerinin yürütül- 
mesini sağlamak ve denetlemek,                         
  d) Sundurma ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve denetle- 
mek,                                      
  e) Çıkış, geçici çıkış ve geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi karar- 
larının uygulanmasını sağlamak,                         
  f) Posta yoluyla gelen ve giden eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini  
temin etmek,                                  
  g) Sınır ve kıyı ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük işlemlerinin   
yapılmasını sağlamak ve denetlemek,                       
  h) Denizden kurtarılan yabancı eşyanın işlemlerini yapmak,         
  i) Tahlil metodlarını hazırlamak, gümrük laboratuarlarının çalışmalarını  
düzenlemek,                                   
  j) Serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek ve denetlemek,     
  k) Gümrük komisyoncu ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek,     
  l) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,            
                                        
  Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü                     

  Madde 8 -(Değişik:19/6/1994 -KHK-541/3 md.)                 
  Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:         
  a) Müsteşarlığın sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda münhasıran,diğer  
yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle 
kaçakçılığı men,takip ve tahkik etmek,                     
  b) Kişi,eşya ve taşıtların gümrük işlemleri bitirilmeden gümrüklü yer ve sa-
halardan çıkmalarını önlemek;gümrüklü yer ve sahaların takip ve muhafazasını  
sağlamak,                                    
  c) Deniz ve hava limanlarıyla,kara hudutlarındaki gümrük kapılarında giriş 
ve çıkış yapan kişi,eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini  
sağlamak;gümrük işlemleri yapılan yer ve sahalar ile gümrük muhafaza hizmetleri-
ni yürütmek,                                  
  d) Kuruluşun soruşturma görevine yardımcı olacak araştırma labaratuvarları 
kurmak ve çalışmalarını düzenlemek,                       
  e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gümrük Kontrol Genel Müdürlüğü (1)                     

  Madde 9 - (Değişik:19/6/1994-KHK-541/4 md.)                 
  Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:          
  a) Gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak,gümrüklerce tahsil 
edilen vergiler ile diğer gelirler ve fonların tarh,tahakkuk ve tahsilini kon- 
trol etmek,                                   
  b) Noksan veya fazla tahsilat ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
  c) Gümrük işlemleri ile ilgili vergi muafiyeti, indirimi ve teşvik tedbir- 
lerinin uygulanmasını yürütmek ve izlemek,                   
  d) Gümrüklerce yürütülecek turistik kolaylıkların, Gümrük Kanunu ve diğer  
kanunların ilgili hükümlerine göre uygulanmasını sağlamak,           
  e) Karayoluyla yapılan transit taşımacılıkla ilgili olarak;taşıtların ve  
taşınan eşyanın yurda giriş ve çıkışını izlemek,aykırı işlemlerin tesbiti ha-  
linde gerekli kovuşturmayı yapmak,                       
  f) Gümrük vergilerinin 1615 sayılı Gümrük Kanununa ve 6183 Amme Alacakları- 
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ertelemesi işlemlerini yürütmek,     
  g) Müsteşarlık teşkilatında görevli gelir tahakkuk memurlarının tazmin   
sorumluluklarını Sayıştay nezdinde takip etmek,                 
  h) Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas 
olacak bilgileri toplamak,                           
  i) Yukarıda belirtilen işlemlere ait belgelerin, kanuni süreler içerisinde 
iyi muhafazasını ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak, 
  j) Yukarıdaki bendlerde belirtilen görevleri yürütmek üzere gerekli düzen- 
lemeyi yapmak.                                 
  k) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.            
-----------------                                
  (1) Bu madde başlığı,19/6/1994 tarih ve 541 sayılı KHK'nin 4 üncü maddesiyle
değiştirilmiş olup,metne işlenmiştir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü              

  Madde 10 - Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri  
şunlardır:                                   
  a) Müsteşarlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini   
yürütmek,                                    
  b) Türkiye'nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere  
katılmasına dair Müsteşarlık görüşünü hazırlamak,                
  c) Milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifeleri, gümrük    
kıymeti, gümrük rejimi ve formaliteleri ile bunların değişikliklerini takip   
ederek, milli mevzuata aktarılmasını ve uygulamaya intikal ettirilmesini    
sağlamak,                                    
  d) Müsteşarlığın yurtdışında görevli birimlerinin faaliyetlerini düzen-   
lemek ve yönetmek,                               
  e) Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Topluluğu ile   
ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, Avrupa Topluluğu ile ilgili alanda  
Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve    
uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,                
  f) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.             
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
             Danışma ve Denetim Birimleri              
                                        
  Danışma ve Denetim Birimleri