Endeksler
        EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ          
        BAŞKANLIĞI KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE         
        KARARNAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE          
         190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ           
          CETVELLERE BİR İLAVE YAPILMASI HAKKINDA           
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME               
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi  : 24/1/1992, No : 480             
  Yetki Kanununun Tarihi   : 6/6/1991, No : 3755             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi  : 27/1/1992, No : 21124            
  V.Tertip Düsturun Cildi   : 31,     Sh.:               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin amacı, başta Türk dilinin konu-  
şulduğu Cumhuriyetler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun-  
daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticari,  
teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve    
programlar aracılığıyla geliştirmek, bu yoldan, gelişme yolundaki ülkelere   
yapılacak yardımlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na  
bağlı ve tüzel kişiliği haiz Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği   
Başkanlığı kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 
  Görevler                                  

  Madde 2 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nın   
görevleri şunlardır:                              
  a) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel  
ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projeler  
bazında geliştirmek;                              
  b) Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da    
gözönüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği 
ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları    
hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak;                  
  c) Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, 
mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa   
ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi  
sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere   
uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim   
ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenleme-  
leri ve koordinasyonu yapmak;                          
  d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında,  
Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri   
yapmak;                                     
  e) (Değişik:3/9/1993 -KHK- 508/30 md.; İptal. Ana Mah.nin 6/10/1993 tarih  
E.1993/40, K.1993/38 sayılı Kararı ile.)                    
  f) (Değişik:3/9/1993 -KHK- 508/30 md.; İptal. Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih  
ve E.1993/40, K.1993/38 sayılı Kararı ile.)                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) (Mülga:3/9/1993 -KHK- 508/29 md.)                    
  h) (Değişik:3/9/1993 -KHK- 508/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih  
ve E.1993/40, K.1993/38 sayılı Kararı ile.)                   
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı teşki- 
latı, Koordinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. 
Başkanlık teşkilatı Ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.           
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Koordinasyon Kurulu     

  Madde 4 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Koordinasyon    
Kurulu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Maliye ve Gümrük,    
Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkla-
rı ile Hazine ve Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarları, Diyanet 
İşleri Başkanı, TÜBİTAK Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanın- 
dan oluşur.                                   
  Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özellikleri gerek-  
tirdiği takdirde, diğer Bakanlık ve kamu kuruluşlarının görevlileri de Koordi- 
nasyon Kurulu Başkanı tarafından Koordinasyon Kuruluna çağırılabilir.      
  Koordinasyon Kurulu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının daveti üzerine topla- 
nır. Koordinasyon Kurulunun sekreterliğini Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik 
İşbirliği Başkanı yürütür.                           
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Koordinasyon Kurulunun    
Görevleri                                    

  Madde 5 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Koordinasyon    
Kurulunun görevleri şunlardır:                         
  a) Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nın faaliyetle-
ri ile ilgili ilke ve esaslar ile genel yönelim ve öncelikleri, hükümetin genel 
siyaseti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirlemek;          
  b) Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nın faaliyet- 
leri kapsamında programa alınacak ülkeleri ve bu ülkelere yönelik işbirliği ve 
yardım projelerini, ilgili ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak  
belirlemek;                                   
  c) Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nın faaliyet- 
leri ile ilgili olarak tüm kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak.  
  Başkan                                   

  Madde 6 - Başkan, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkan-  
lığı'nın en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel   
siyaset ve dış politikasına, milli güvenlik siyasetine ve işbirliği program-  
ları kapsamındaki ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini  
ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Dışişleri Bakanına karşı  
sorumludur.                                   
  Ana Hizmet Birimleri                            

  Madde 7 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nın ana 
hizmet birimleri şunlardır:                           
  a) Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı,          
  b) Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı.           
  Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı            

  Madde 8 - Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, gelişme  
yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç   
duyacakları programları hazırlamak, bankacılık, finansman, sigorta, dış ticaret,
bütçe ve vergi sistemi konularında yardım temin etmek; ekonomik, ticari ve   
teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği  
program ve projelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak üzere    
gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla    
görevlidir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
  Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı             

  Madde 9 - Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı, gelişme   
yolundaki ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini   
güçlendirmek amacıyla programlar hazırlamak, bu ülkelerden eğitim ve staj    
amacıyla Türkiye'ye gönderilecek kamu görevlilerinin, diğer elemanların ve   
öğrencilerin yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve burs tahsisi işlerinin    
yürütülmesi, Türkiye'den bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği     
programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi  
için ihtiyaç duyulacak düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu  
sağlamakla görevlidir.                             
  Yardımcı Birim                               

  Madde 10 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nın  
yardımcı birimi, Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'dır.      
  Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı               

  Madde 11 - Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın görevleri   
şunlardır:                                   
  a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili    
çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde  
bulunmak,                                    
  b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili
işleri yapmak,                                 
  c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
programlarını düzenlemek ve uygulamak,                     
  d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hiz- 
metleri yürütmek,                                
  e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek,
  f) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,          
  g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,   
  h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek 
ve yürütmek,                                  
  i) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanması-
nı sağlamak,                                  
  j) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,  
  k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
  Danışma Hizmetleri                             

  Madde 12 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nın  
danışma hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülür. 
  Yöneticilerin Sorumlulukları                        

  Madde 13 - Başkanlık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla   
yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Başkanlık emir ve direktifleri   
yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten  
bir üst kademeye karşı sorumludur.                       
  Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Başkanlığın Görev Yetki ve Sorumluluğu 

  Madde 14 - Başkanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgil konularda Dışişleri 
Bakanlığınca belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile  
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.            
  Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu                 

  Madde 15 - Başkanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle   
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.                      
  Düzenleme Görev ve Yetkisi                         

  Madde 16 - Başkanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, 
tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve  
yetkilidir.                                   
  Yetki Devri                                 

  Madde 17 - Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını   
yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına   
devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.  
KHK'LER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                          
                                        
                                        
                                        
  Kadrolar                                  

  Madde 18 - Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ile kadrolara ait    
diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde     
Kararname hükümlerine göre düzenlenir.                     
  Bütçe                                    

  Madde 19 - Başkanlığın bütçesi, Dışişleri Bakanlığı bütçesine bu amaçla   
konulacak ödenek ve Başbakanlığın onayı ile fonlardan yapılacak transferlerden 
oluşur.                                     
  Denetim                                   

  Madde 20 - Başkanlığın her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek   
Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir.                    
  Personel Rejimi                               

  Madde 21 - Başkanlık personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi-  
dir.                                      
  Atama                                    

  Madde 22 - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanı, müşte-  
rek kararla atanır. 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında   
kalan görevlere atamalar, Başkanın teklifi üzerine Dışişleri Bakanı tarafından 
yapılır. Dışişleri Bakanı, bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana    
devredebilir.                                  
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi         

  Madde 23 - Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar,   
kanunla kurulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde    
ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu  
iktisadi kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurum- 
larının, Danıştay ve Sayıştay mensupları, hakimler ve savcılar için kendileri- 
nin muvafakatı ile, Başkanlık teşkilatında görevlendirilebilir. Bu personel,  
kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminat-
ları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. İzinli   
oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu  
süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme 
gerek duyulmadan süresinde yapılır.                       
  Sözleşmeli Personel Çalıştırılması                     

  Madde 24 - Başkanlık teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın Türk 
ve yabancı elemanlar, sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştı-  
rılacakların sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.        
  Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi             

  Madde 25 - Üniversite öğretim elemanları,uzmanlıklarına uyan işler için,  
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesine göre, Başkanlık teşki-  
latında görevlendirilebilir.                          
  Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma               

  Madde 26 - Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak, 
araştırma, etüt ve proje hazırlama ve diğer işler, sözleşme ile, Türk ve yabancı
gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.                    
  Uygulanmayacak Hükümler                           

  Madde 27 - Başkanlığın görevleri kapsamındaki işlemlerde, 3182 sayılı    
Bankalar Kanunu'nun 38 ve 50 nci maddeleri ile, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye  
Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanmaz.                                   

  Madde 28 - 29 - (8/6/1984 tarih ve 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  
bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)    
  Kadro İhdası                                

  Madde 30 - Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190  
sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (1) sayılı cetvele, Ekonomik, Kültürel, 
Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen düzenlemeler   
altı ay içinde yürürlüğe konulur.                        

  Madde 31 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

  Madde 32 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 EK - 1                    
     EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI       
                                        
  Koordinasyon Kurulu  Başkan  Ana Hizmet Birimleri   Yardımcı Birimler  
  ------------------- -------- ---------------------- -------------------- 
  Koordinasyon Kurulu  Başkan  1. Ekonomik, Ticari ve Personel, İdari ve  
                   Teknik İşbirliği   Mali İşler Daire   
                   Daire Başkanlığı   Başkanlığı      
                                        
                  2. Eğitim, Kültür ve             
                   Sosyal İşbirliği             
                   Daire Başkanlığı             
                                        
                 EK - 2                    
    KURUMU     : EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE             
             TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI              
    TEŞKİLATI    : MERKEZ                         
              İHDAS EDİLEN KADROLAR                
                                        
    SINIFI         ÜNVANI         DERECESİ     ADEDİ   
   ---------- --------------------------------- ------------- --------------
    GİH    Başkan                1       1    
    GİH    Daire Başkanı             1       3    
    GİH    Şube Müdürü              2       5    
    GİH    Şube Müdürü              3       5    
    GİH    Uzman                 1       2    
    THS    Uzman                 1       2    
    GİH    Uzman                 2       2    
    THS    Uzman                 2       2    
    GİH    Uzman                 3       1    
    THS    Uzman                 3       1    
    GİH    Uzman                 4       1    
    THS    Uzman                 4       1    
    THS    İstatistikçi             4       1    
    THS    İstatistikçi             5       1    
    GİH    Mütercim               4       2    
    GİH    Mütercim               5       2    
    GİH    Mütercim               6       2    
    GİH    Memur                 5       1    
    GİH    Memur                 6       2    
    GİH    Memur                 7       2    
    GİH    Memur                 8       2    
    GİH    Memur                 9       2    
    GİH    Sekreter               5       2    
    GİH    Sekreter               6       3    
    GİH    Sekreter               7       3    
    GİH    Daktilograf              8       3    
    GİH    Daktilograf              9       3    
    GİH    Daktilograf             10       3    
    GİH    Santral Memuru            9       1    
    GİH    Santral Memuru            10       1    
    THS    Teknisyen               8       1    
    GİH    Şoför                 9       2    
    GİH    Şoför                10       3    
    YHS    Hizmetli               10       1    
    YHS    Hizmetli               11       2    
    YHS    Hizmetli               12       2    
                                   --------  
                       Toplam          73    
KHK'LER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               610 - 1                      
                                        
                                        
       480 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
                                        
Kanun,KHK                              Yürürlüğe  
No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler        giriş tarihi
---------- ------------------------------------------------------ ------------
KHK/508           ---                   16/ 9/1993 
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.LER , KASIM 1993 (EK - 16)                        
                                        
                                        
              610 - 2