Endeksler
                                        
          190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA           
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ             
           CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA             
            DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
                                        
   Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi   : 20/12/1991, No :471         
   Yetki Kanununun Tarihi      : 6/6/1991,  No :3755         
   Yayımlandığı R.G. Tarihi     : 3/1/1992,  No :21100        
   V.Tertip Düsturun Cildi      : 31     Sh :           
                                        
                                        

  Madde 1 - Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal  
ve ihdası ile ilgili olup, 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin eki cetvelde 
yeralmıştır.                                  

  Madde 2 - İptal edilen kadrolarda bulunan personel durumlarına uygun kadro- 
lara atanırlar. Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge 
ile zam ve tazminatları toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam ve  
tazminatları toplamından az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar  
tazminat olarak ödenir.                             

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KHK'LER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)