Endeksler
                                        
           SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE ŞEÇMEN            
            KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE 190             
             SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ              
              HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE               
              KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK               
              YAPILMASINA DAİR KANUN               
               HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 13/9/1991, No : 455             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 6/6/1991, No : 3755            
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 18/9/1991, No : 20995            
  V. Tertip Düsturun Cildi   : 31     Sh :               
                                        
                                        

  Madde 1 - 2 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bazı maddelerinin   
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             
                                        

  Madde 3 - 4 - (190 sayılı KHK'nin eki cetvelde bilgi verilmiştir.)     
                                        
  Geçici Madde - Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar  
yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler 
ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını  
almaya devam ederler.                              
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)