Endeksler
            VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN               
              HÜKMÜNDE KARARNAME                 
                                        
  Kanun Hük. Kar. nin Tarihi:     7/8/1991,  No: 441           
  Yetki Kanununun Tarihi  :     6/6/1991,  No: 3755          
  Yayımlandığı R. G. Tarihi :     9/8/1991,  No: 20955          
  V. Tertip Düsturun Cildi :     31, Sh.:                
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
               Amaç, Görev ve Teşkilat              
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kalkınma plan ve programları
doğrultusunda, köylerin kalkındırılması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini
sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik
kamu hizmetlerinin yürütülmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kurulması- 
na, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.           
  Görev                                    

  Madde 2 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:       
  a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı- 
rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların 
tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım 
kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini  
yapmak ve yaptırmak,                              
  b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü-  
ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta- 
bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan,   
program ve projeler yapmak ve yaptırmak,                    
  c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,   
tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii  
afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
yardım yapmak,                                 
  d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara  
uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini 
temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, 
işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,      
                                        
K.H.K:'LER KASIM 1991 (Ek-9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti- 
yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern 
fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, 
arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan,  
proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,                      
  f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla- 
mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek  
üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve 
üretimi çeşitlendirmek,                             
  g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir- 
diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve   
benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel 
sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,        
  h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere  
eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler 
almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi 
için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak,                             
  i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ- 
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya  
tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için 
ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi  
ile ıslah, imar ve ihya etmek,                         
  j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont- 
roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin 
hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri- 
nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve- 
rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,        
  k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai  
mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje- 
lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler  
almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden 
kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted- 
birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar 
hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları 
ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini   
programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve 
denetlemek,                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve 
kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri  
yapmak,                                     
  m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış 
karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta- 
kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü- 
rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve  
yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,             
  n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 
serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et- 
mek,                                      
  o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad- 
deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı  
maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, 
ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına 
izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri- 
ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve 
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et- 
mek,                                      
  p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta-  
lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek- 
nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,  
  r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii,  
sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog- 
ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık   
işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans-  
manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti- 
mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü 
sistemini organize etmek,                            
  s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları  
yapmak ve yaptırmak,                              
  t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,  
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.               
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt   
dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.         
K.H.K.' LER KASIM 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
             Bakanlık Merkez Teşkilatı               
  Merkez teşkilatı                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve   
denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.                
                                        
  Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.           
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Bakanlık Makamı                 
                                        
  Bakan                                    

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer Bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağla-  
makla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                  
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
Merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyet- 
lerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.     
  Müsteşar                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 
metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç 
ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümleri-
ne uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Ba- 
kanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygu- 
lanmasını takip ve temin eder.                         
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so- 
rumludur.                                    
  Müsteşar Yardımcıları                            

  Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müşteşar yardımcı- 
sı görevlendirilebilir. (1)                           
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
              Anahizmet Birimleri                 
                                        
  Anahizmet birimleri                             

  Madde 8 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:  
  a) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,              
  b) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü,                    
  c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü,               
  d) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,                  
  e) Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,    
-----------------                                
(1) Müsteşar Yardımcısı kadrosu, 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi
  uyarınca, 15/1/1997 tarih ve 97/46679 sayılı Kararname ile dört'ten beş'e  
  çıkarılmıştır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü                

  Madde 9 - Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şun-  
lardır:                                     
  a) Entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması, 
taşra kuruluşları eliyle uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli düzen-  
lemeleri yapmak,                                
  b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca hazırlanan   
program ve master projeler doğrultusunda bitkisel, hayvansal ve su ürünleri   
üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması,   
ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama   
projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon,  
müessese, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için Bakanlık Makamına  
teklifte bulunmak, kurulmalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak,    
  c) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki 
çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama projeleri yapmak, yaptırmak, soy  
kütüğü sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,                  
  d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, 
fidan, gübre, alet, makina, ekipman ve diğer girdilerin tedariki ve tahsisini  
sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik  
ihtiyaçlara göre ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu  
sağlamak,                                    
  e) Taşra kuruluşlarının yetkisini aşan durumlarda bu kuruluşlar için gerek- 
li malzeme, makina, ekipman ve taşıtları temin etmek,              
  f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yaba- 
ni fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve    
mer'aların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, islah ve ihya et- 
mek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak,       
  g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
  Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü                      

  Madde 10 - Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:    
  a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip  
ve esasları belirlemek, bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbir- 
liği yapmak,                                  
  b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile program  
ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karan- 
tina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine etmek, hayvan varlığı- 
nın sağlık açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, 
ilan etmek, denetlemek, zirai mücadele ilaçları ile hayvan hastalıklarında kul- 
lanılan her nevi                                
K.H.K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tedavi edici ve koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler  
ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özel- 
liklerini belirleyecek analizleri yapmak, imal, hazırlama, satış, taşıma ve   
muhafaza şartlarını tesbit ve ilan etmek, imalat ve satışına dair esasları be- 
lirlemek ve bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasında onlara  
yardımcı olmak,                                 
  c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve   
kriterleri belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksi- 
ni hazırlamak, mecburi uygulanan standartların kontrolünü yapmak ve ilgili mev- 
zuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin kontrol ve  
düzenleme esaslarını belirlemek, duyurmak, bunların uygulamalarını denetlemek, 
  d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabii bitki alanlarının ve  
bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii 
afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağ-  
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı ol- 
mak,                                      
  e) Su ürünleri avcılığının esaslarını belirlemek bu konuda Su Ürünleri Ka- 
nununun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmak,            
  f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
  Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü