Endeksler
                                        
           DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE            
              GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN              
               HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 17/7/1991, No : 437               
  Yetki Kanununun Tarihi  : 6/6/1991, No : 3755              
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/8/1991, No : 20960              
  V.Tertip Düsturun Cildi : 31,  Sh.:                   
                                        
  Durumu: 10/8/1993 tarih ve 511 sayılı KHK'nin 40 ıncı maddesiyle yürürlükten
      kaldırılmış olup,aynı konuyu düzenleyen KHK,KHK'ler Külliyatının 651
      sayfasında yayımlanmıştır.                     
                                        
KHK'LER, KASIM 1993 (Ek - 16)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet   
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir.               
  Müsteşarlığın merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.   
                 İKİNCİ KISIM                 
               Yüksek Planlama Kurulu              
  Yüksek Planlama Kurulu                           

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 20/12/1991 - KHK - 470/1 md.) Yüksek Plan-
lama Kurulu Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği en çok dört Dev- 
let Bakanı ile Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Tica- 
ret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma bakanlarından  
meydana gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakanın tensip edeceği  
Devlet bakanlarından biri başkanlık yapar.                   
  Kurul'un görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde, 
Kurul'a Başkan tarafından diğer Bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir.  
  Kurul'un sekreterya hizmetlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yü- 
rütür.                                     
  Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri                     

  Madde 5 - (Değişik: 20/12/1991 - KHK - 470/2 md.)              
  Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:               
  a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedefle- 
rinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma plan- 
ları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen  
hedeflere uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,              
  b) Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yük-
sek seviyede kararlar almak,                          
  c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüs- 
leri ile ilgili her türlü kararları almak,                   
  d) İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tespit et- 
mek,                                      
  e) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak,      
  f) Kamu Ortaklığı İdaresi ile Toplu Konut İdaresinin gelecek yıl programları
ile yıl içinde programların uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları gi-
derecek tedbirleri almak, yıl sonunda da o yıl içinde yapılan uygulamaları de- 
ğerlendirmek amacıyla yılda en az iki defa Başbakanın uygun göreceği tarihlerde 
toplanmak.                                   
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
           Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı           
                                        
  Müsteşarlık Teşkilatı                            

  Madde 6 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatından olu- 
şur.                                      
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                 Müsteşar                   
  Müsteşar                                  

  Madde 7 - Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiri- 
dir. Müsteşarlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güven-
lik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve Yüksek Planlama Kuru-
lu kararlarına uygun olarak yürütmekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağla- 
makla görevli ve Başbakana veya ilgili Bakana karşı sorumludur.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müsteşar, Teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetle-  
mekle görevli ve yetkilidir.                          
  Müsteşarlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı ile  
bir Genel Sekreter görevlendirilebilir.                     
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Anahizmet Birimleri               
  Anahizmet Birimleri                             

  Madde 8 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki anahizmet birimleri  
şunlardır:                                   
  a) İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü,                    
  b) Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü,                     
  c) Koordinasyon Genel Müdürlüğü,                      
  d) Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü,    
  e) Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü.             
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı anahizmet birimlerinde gerekli hal- 
lerde devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir.         
  İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü                      

  Madde 9 - İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü; planlar, programlar, finansman 
ve sektör programları konularıyla ilgili olarak, gerekli araştırmaları yapmak  
suretiyle kalkınma planları ve yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili  
değişiklikleri belirlemek ve ekonomik politikaların uyum içinde geliştirilmesi 
ve uygulanması konularında ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmakla görevlidir.   
  Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü                       

  Madde 10 - Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü; ülkenin sosyal ve kültürel prob-
lemlerini incelemek, bunların çözümü için kalkınma planları ile yıllık program- 
ları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek, sosyal ve kültürel 
politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmakla gö- 
revlidir.                                    
  Koordinasyon Genel Müdürlüğü                        

  Madde 11 - Koordinasyon Genel Müdürlüğü; idari, mali, hukuki ve ekonomik dü-
zenlemeler; ekonominin ve yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili
olarak; kamu ve özel sektörde planın gerçekleşmesini kolaylaştıracak düzenleme- 
leri tespit ve tavsiye etmek, plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve
özel sektörde gerekli izleme ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde bu amaçla 
muhtelif kurum ve kuruluşların üst seviyede yetkili temsilcilerinin katılacağı 
komisyonlar kurmak, plan ve program uygulamasının aksadığı sahalarda ihtiyaç du-
yulan değişiklikleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını değerlendirerek, 
sonuçlarını ilgililere sunmak, programların uygulanması ve takibi esaslarının  
tesbiti için çalışmalar yapmak, mevzuat tasarı ve teklifleri hakkında görüş   
oluşturmakla görevlidir.                            
  Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü      

  Madde 12 - Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlü- 
ğü; bölge bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, mevcutları değerlen-
dirmek ve yönlendirmekle, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit 
etmek, bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir kalkınma sağlan-
ması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve görev alanına giren konularda ted- 
birler geliştirmekle görevlidir.                        
  Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü, özellikle
stratejik tesislerin kurulmasında, yerleşme konularında ve yol güzergahlarının 
tespit edilmesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekre- 
terliğinin görüşlerini alır.                          
KHK'LER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü               

  Madde 13 - Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü; Avrupa Topluluğu 
ile ilişkilerin yürütülmesinde ekonomik, sosyal, hukuki ve diğer konularda Hü- 
kümet tarafından tespit edilecek hedef ve politikalarla ilgili çalışmaları yap- 
mak ve önerilerde bulunmak ve ihtiyaç duyulan inceleme ve araştırmaları yapmak 
veya yaptırmakla görevlidir.                          
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Danışma Birimleri                
                                        
  Danışma Birimleri                              

  Madde 14 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki danışma birimleri  
şunlardır:                                   
  a) Hukuk Müşavirliği,                            
  b) Planlama Müşavirliği.                          
                                        
  Hukuk Müşavirliği                              

  Madde 15 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:            
  a) Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai 
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,              
  b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki  
tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak  
yapılmasına yardımcı olmak,                           
  c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari dava- 
larda Müsteşarlığı temsil etmek,                        
  d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve   
programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri ha- 
zırlamak ve Müsteşara sunmak,                          
  e) Müsteşarlık birimleri tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya-
hut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki  
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Planlama Müşavirliği                            

  Madde 16 - Teşkilatta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yar- 
dımcı olmak üzere en fazla onbeş planlama müşaviri görevlendirilebilir.     
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                Yardımcı Birimler                
                                        
  Yardımcı Birimler                              

  Madde 17 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yardımcı birimleri   
aşağıda gösterilmiştir:                             
  a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,                  
  b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,                     
  c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  d) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı,                   
  e) Savunma Uzmanlığı.                            
  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                    

  Madde 18 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  Müsteşarlığın insangücü planlaması, personel politikası ve personel sistemi-
nin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, Müste- 
şarlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili işleri yürütmek, per-
sonelin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri ve Müsteşarlıkça 
verilecek benzeri görevleri yürütmek.                      
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                       

  Madde 19 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:      
  a) Müsteşarlık birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, 
bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek,      
  b) Müsteşarlık birimlerinin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolojileri 
doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akışı düzeni önermek ve  
buna yönelik yazılımları üretmek,                        
  c) Müsteşarlıktan, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurt içi ve yurt  
dışı kaynaklardan sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem orta- 
mında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını te- 
min etmek,                                   
  d) Bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi  
konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,           
  e) Otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamak,               
  f) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.             
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 20 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  Müsteşarlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygu-  
lanmasını izlemek, her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yapmak, Müsteşarlık 
için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile temizlik, taşıma ve güvenlik 
hizmetlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satınalma   
işlemlerini yapmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma telekomünikasyon ile bakım ve  
onarım hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, sosyal tesislerin kurulması ve yöne-
timi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Müsteşarlık personelinin ve 
ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, genel evrak ve   
genel arşiv hizmetlerini yürütmek, Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevli   
yapmak.                                     
                                        
                                        
K.H.K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı                     

  Madde 21 - Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:    
  Teşkilatın tanıtılması, basın ve halkla ilişkilerin düzenlenmesi, plan ve  
programların kamu, özel sektör ve halk tarafından tanınması ve beninsenmesini  
sağlamak, teşkilat faaliyetleri ve plan uygulamaları ile ilgili yayınlar çıkar- 
mak, kalkınma planları, yıllık programlar ve araştırmaların basım ve yayımını  
sağlamak, teşkilat birimleri arasında bilgi iletişimini ve sosyal dayanışmayı  
temin amacıyla konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek, teşkilatın temsil 
ve protokol işlerini yürütmek, Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
                                        
  Savunma Uzmanlığı                              

  Madde 22 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen 
görevleri yerine getirir.                            
                                        
                 DÖRDÜNCÜ KISIM                
             Plan ve Programların Hazırlanması           
                                        
  Bilgi Toplama                                

  Madde 23 - Devlet Palanlama Teşkilatı, görevleri ile ilgili olarak lüzumlu 
gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel 
kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu 
kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında  
vermekle mükelleftir.                              
  Bu suretle elde edilen bilgilerden ticari sır mahiyetinde olanların gizlili-
ğine riayet edilir.                               
  İşbirliği                                  

  Madde 24 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bilgi toplamada, planların
hazırlanmasında ve icranın takibinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları,  
kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın bir 
işbirliği kurar.                                
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, kalkınma planlarının ve yıllık prog-
ramların hazırlanması, uygulanması ve takibi safhalarında gerekli olan verileri,
bunların toplanmasında ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu
verilerin sunulma ve raporlama şeklini tespit eder.               
  Devlet İstatistik Enstitüsü, plan ve programların hazırlanmasında gerek du- 
yulan bilgileri zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı ile yakın işbirliği kurarak çalışır.           
  İktisadi, Sosyal ve Kültürel Hedefler ile Politikaların Tespiti       

  Madde 25 - İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belir-  
lenmesine esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek   
tespit edilir.                                 
  Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle müzakere edi- 
lerek karara bağlanır.                             
  Kalkınma Planının Yapılması                         

  Madde 26 - Başbakan veya ilgili Bakan Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar 
ve hedefler dahilinde kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması husu- 
sunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına direktif verir.         
  Kalkınma Planının Kabulü                          

  Madde 27 - Kalkınma planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta 
içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceleyerek, kabul edil- 
miş bulunan ana                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan  
Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra yasama organının onayına 
arz olunur.                                   
  Yıllık Programların Hazırlanması ve Kabulü                 

  Madde 28 - Yıllık programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca   
hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilir. Bu Kurul programları ince-  
leyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen  
yıllık programlar kesinleşmiş olur. Yıllık programlar ile birlikte orta vadeli 
tahminler de sunulur.                              
  Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır. Bütçe- 
lerle iş programlarının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan 
esaslar dikkate alınır.                             
  Yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini 
temin maksadıyla Bakanlar Kuruluna üç ayda bir değerlendirme raporları sunulur. 
  Koordinasyon                                

  Madde 29 - Müsteşarlık, kabul edilen planların uygulanmasındaki ahenk ve  
işbirliğini sağlar.                               
  Planın tatbikatı, Teşkilatça zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen   
sonuçlar değerlendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, belirli   
devrelerde verilecek raporlar halinde Bakanlar Kuruluna sunulur.        
                                        
               BEŞİNCİ KISIM                   
               Çeşitli Hükümler                  
  Yetki Devri                                 

  Madde 30 - Müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını  
açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.  
Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.           
  Sözleşmeli Personel                             

  Madde 31 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar   
Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Müşavir,
Şube Müdürü, Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel ça- 
lıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalış- 
tırılabilir.                                  
  Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.         
  Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı 
ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.             
  Uzman Yardımcılığına Atama                         

  Madde 32 - Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır:         
  a) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,       
  b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,         
  c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,         
  d) İngilizce, Fransızca veya Almanca Dillerinden birinde yapılacak yabancı 
dil sınavında başarılı olmak,                          
  e) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış  
olmak.                                     
  Planlama Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir
daha sınava alınmazlar.                             
                                        
K.H.K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Planlama Uzmanlığı                             

  Madde 33 - 32 nci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hak- 
kını kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanını alırlar. 
  Planlama uzman yardımcılığı sınavı ile planlama uzmanlığı yeterlik sınavının
şekli ve uygulama esasları ile uzmanlık kademelerinin süre, esas ve usullleri  
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.           
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi         

  Madde 34 - Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu
iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlardan
durumları yönetmelikteki şartlara uygun olanlar, kurumlarının muvafakatı ile  
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Müsteşarlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle   
sonuçlandırılır. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli olduk- 
ları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süre- 
ler kendi kurumlarında çalışmış gibi değerlendirilerek terfi ve emeklilikle-  
rinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süre-  
sinde yapılır.                                 
  Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi             

  Madde 35 - Uzmanlık isteyen işlerde durumları, bu Kanun Hükmünde Kararna-  
meye göre çıkarılacak yönetmelikteki şartlara uygun olan üniversite öğretim   
elemanları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görev- 
lendirilebilir.                                 
  Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma               

  Madde 36 - Müsteşarlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konu-  
larda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve  
toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması
gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık  
suretiyle yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satınalabilir.   
  Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.            
  Atama                                    

  Madde 37 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan  
memurların atamaları Başbakan veya ilgili bakan tarafından yapılır. Ancak Baş- 
bakan veya ilgili bakan atama yetkisinin bir bölümünü müsteşara devredebilir.  
  Kadrolar                                  

  Madde 38 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait  
diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar-  
name hükümlerine göre düzenlenir.                        
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 39 - 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış- 
tır.                                      

  Geçici Madde 1 - Ek-1 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müs- 
teşarlığı bölümünden çıkarılmıştır. Ek-2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir.              

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme ile 
kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.   
  Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni kadrolara ata- 
nıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilerler ve eski kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge ve                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
her türlü hakları, bu görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak  
saklı tutulur. Sözleşmeli çalıştırılanların sözleşmeleri devam eder.      

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen düzenlemeler    
yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye    
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu düzenlemeler altı  
ay içerisinde yürürlüğe konulur.                        

  Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapı- 
lıncaya kadar Devlet Planlama Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birim- 
lere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından 
yürütülür.                                   
  Mülga İslam Ülkeleri ile Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğüne ait görevler, 
Dışişleri Bakanlığında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, daha önce bu görev-
leri yapmakta olan personel tarafından yürütülür.                

  Geçici Madde 5 - Müsteşarlığın mevcut personelinden 32 nci maddedeki diğer 
şartları taşıyanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,
dört yıllık yüksek okul mezunu olarak en az altı yıl Devlet Planlama Teşkilatın-
da çalışmış olanlar, açılacak ilk Planlama Uzmanlığı yeterlik sınavına yaş sını-
rına tabi olmaksızın girme hakkından iki defaya mahsus olmak üzere yararlanır- 
lar. Bunlardan, hizmeti altı yıldan az olanlar ise, açılacak ilk Planlama Uzman 
Yardımcılığı giriş sınavına girme hakkından iki defaya mahsus olmak üzere yarar-
lanırlar.                                    

  Geçici Madde 6 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında kadro karşılığı 
sözleşmeli çalışanlar ile kadro karşılık gösterilmeksizin sözleşmeli çalışanlar 
dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 433 sayılı Kanun  
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenir. 

  Madde 40 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

  Madde 41 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
         DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI             
          MERKEZ TEŞKİLATI (I) SAYILI CETVEL              
                                        
                                        
      Müsteşar Yardımcısı                         
Müsteşar  ve Genel Sekreter   Ana Hizmet Birimleri   Danışma Birimleri   
--------- --------------------- ------------------------- -----------------   
Müsteşar Müst. Yrd.      1-İktisadi Planlama Gn.Md.  1-Hukuk Müşavir-  
     Müst. Yrd.      2-Sosyal Planlama Gn.Md.    liği       
     Genel Sekreter    3-Koordinasyon Gn.Md.    2-Planlama Müşa-  
                4-Kalkınmada öncelikli yö-   virliği     
                 reler ve Bölgesel Kal-            
                 kınma Gn. Md.                 
                5-Avrupa Topluluğu ile             
                 İlişkiler Gn.Md.               
                                        
                                        
Yardımcı Birimler                                
-------------------                               
1-Personel ve Eğitim Dai.Bşk.lığı                        
2-Bilgi İşlem Dai. Bşk.lığı                           
3-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                    
4-Yayın ve Temsil Dairesi Bşk.lığı                       
5-Savunma Uzmanlığı                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  560 - 1                   
                                        
                                        
      437 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
  KHK                             Yürürlüğe   
  No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi  
------------  --------------------------------------------- --------------  
KHK/470                --            6/1/1992    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KHK'LER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               560 - 2