Endeksler
                 547 - 549                   
                                        
         KAMU PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN           
            ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE             
             KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK               
              YAPILMASI HAKKINDA KANUN               
               HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi    : 5/7/1991, No: 433            
  Yetki Kanununun Tarihi     : 6/6/1991, No: 3755            
  Yayımlandığı R. G. Tarihi    : 8/7/1991, No: 20923 Mükerrer       
  V. Tertip Düsturun Cildi    : 30, Sh.:                 
                                        
       Durumu: Anayasa Mahkemesinin 5/5/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32
           sayılı kararı ile iptal edilmiştir.