Endeksler
                                        
                                        
                                        
        ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE                 
          KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK                  
          YAPILMASI HAKKINDA KANUN                  
           HÜKMÜNDE KARARNAME                    
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar. nin Tarihi  :   12/4/1990 No : 420           
                    12/3/1986    3268           
  Yetki Kanununun Tarihi    :   9/4/1987 No : 3347           
                   12/10/1988    3479           
                    1/6/1989    3569           
Yayımlandığı R.G. Tarihi     :  13/4/1990 No : 20491 Mük.        
V. Tertip Düsturun Cildi     :        Sh.:             
                                        

  Madde 1 - 2 - (21/2/1967 tarih ve 832 sayılı Kanunun bir maddesinin değişti-
rilmesi ve iki madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)     

  Madde 3 - (11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin de- 
ğiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 4 - (9/10/1984 tarihli ve 3054 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belir-
tilen gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.) 

  Madde 5 - 10/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belir-
tilen gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.) 

  Madde 6 - (2/9/1983 tarih ve 78 sayılı KHK'ye bir madde eklenmesi ile ilgili
olup, yerine işlenmiştir.)                           

  Madde 7 - 9 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvel-
lerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin 
sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.)                      

  Madde 10 - (8/6/1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin 15 inci maddesinin değişti-
rilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 11 - 15 - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin   
değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle 832 sayılı Kanuna
eklenen ek 2 nci madde ile 4,5, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri 1/1/1991  
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          

  Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi hükümlerini Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.'LER ŞUBAT 1991 (Ek - 6)