Endeksler
                                        
                                        
         BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE          
          DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE          
                  KARARNAME                  
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi :   8.4.1990  No : 417            
                  12.3.1986    3268            
  Yetki Kanununun Tarihi  :   9.4.1987  No : 3347            
                  12.10.1988    3479            
                   1.6.1989    3569            
  Yayımlandığı R.G. Tarihi :   11.4.1990  No : 20489           
  V.Tertip Düsturun Cildi  :         Sh.:              
                                        

  Madde 1 - (9/11/1983 tarih ve 2945 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin değişti-
rilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  

  Madde 2 - (26/9/1984 tarih ve 3045 sayılı Kanuna ek madde eklenmekte olup, 
yerine işlenmiştir.)                              

  Madde 3 - (8/1/1986 tarih ve 3254 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmekte olup,
yerine işlenmiştir.)                              

  Madde 4 - (8/6/1984 tarih ve 217 sayılı KHK'ye ek madde eklenmekte olup, ye-
rine işlenmiştir.)                               

  Madde 5 - (8/6/1984 tarih ve 231 sayılı KHK'ye ek madde eklenmekte olup, ye-
rine işlenmiştir.)                               

  Madde 6 - (Mülga: 5/7/1991 - KHK-433/16 md.)                
                                        
  Geçici Madde - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkila- 
tında çalışmakta bulunan 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara   
denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim  
kurumlarından mezun olan personelden 32/A maddesinde yeralan diğer şartlar aran-
maksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından itibaren altı ay içinde müra-
caat edenlerden yeterlik sınav sonucunda başarılı olanlar almakta oldukları ay- 
lık derecesine eşit Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzman veya uzman 
yardımcısı kadrolarına atanabilirler.                      
  Bu sınavda başarılı olamayanlara iki defa daha uzman ve uzman yardımcılığı 
sınavına girme hakkı tanınabilir.                        

  Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
K.H.K.'LER AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               512 - 1                      
                                        
      417 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun, KHK                              Yürürlüğe 
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler        giriş tarihi
-------- --------------------------------------------------------  -----------
KHK/433  a) 1 ve 3 üncü maddeleri                   1/1/1992
     b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde     
     Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci       
     bentleri hükümleri;                          
       1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine       
     tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa       
     tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent       
     unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri      
     Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa       
     tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi       
     personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil       
     olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli için     15/8/1991
       2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Kapsamına       
     giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim        
     elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi       
     personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık      
     Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı        
     maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci      
     fıkrasında sayılan unvanlarda, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,     
     Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları,Genel     
     Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan     
  ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar,Başkan,Müdür ve Saymanlık        
     görevlerinde bulunanlar için                15/1/1992 
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Personelden           
     kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler,     
     Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıf-      
     larına ait bulunan personel için              15/7/1992 
                                        
       4. Kapsama dahil diğer personel için           15/1/1993 
                                        
     c) Diğer Maddeleri                     15/7/1991 
                                   tarihinden 
                                   geçerli ol-
                                   mak üzere 
                                   8/7/1991 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.LER AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 512 - 2