Endeksler
                                        
                                        
                                        
           DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA KANUN            
           HÜKMÜNDE KARARNAME                     
                                        
                                        
       Kanun Hük. Kar.nin Tarihi :  2/1/1990 No: 397          
       Yetki Kanununun Tarihi  : 10/6/1987 No: 3378         
       Yayımlandığı R. G. Tarihi :  9/2/1990 No: 20428         
       V. Tertip Düsturun Cildi :   Sh.:               
                                        
                                        

  Madde 1 - Doğal gazın (sıvılaştırılmış hali de dahil) ithali, Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılır.          
  İthal edilen doğal gaz ile BOTAŞ tarafından satın alınan yerli doğal gazın 
satışı, satış fiyatının tesbiti ve ülke içinde dağıtımı yetkisi BOTAŞ'a aittir. 
  İthal ve yerli doğal gazın ithal ve satışında,Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
mevzuatına ilişkin hükümler uygulanmaz.                     
                                        

  Madde 2 - Şehirlerde BOTAŞ'ın veya doğal gaz dağıtımı ile ilgili hizmet   
vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerinin; doğal gaz dağıtım tesisleri kurma- 
sına, işletmesine ve bu gazın satışını yapmasına Bakanlar Kurulu'nca izin veri- 
lebilir. BOTAŞ, doğal gazla ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş ve kurulacak  
sermaye şirketlerine ortak olabilir.                      
  Bu şirketlerin ilk kuruluşundaki hisse nisbetleri Bakanlar Kurulunca onay- 
lanır.                                     
  BOTAŞ'ca ithal edilen veya satın alınan yerli doğal gazdan; yılda 1.000.000 
(Birmilyon) metreküpten fazla doğal gaz kullanan sanayi kuruluşlarına ve orga- 
nize sanayi bölgelerine doğal gaz satış yetkisi BOTAŞ'a aittir. BOTAŞ bu yetki- 
sini, doğal gazla ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş ve kurulacak sermaye şir- 
ketlerine devredebilir.                             
                                        

  Madde 3 - BOTAŞ veya gaz dağıtımı ile görevlendirilen şirketin başvurusu  
üzerine, ilgili idare, 3194 sayılı İmar Kanununa göre gaz dağıtım hatlarının  
imar planında önceden tahsis edilmiş olması şartını aramaz ve doğal gaz dağıtım 
hatları ile tesislerini projesi uyarınca imar planına işleyerek gerekli ruhsat- 
ları verir.                                   
  Doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tesbiti ve dağıtımı konusu ile 
ilgili olarak 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyele- 
rinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 
bulunan hükümler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulandığı yerlerde dikkate  
alınmaz.                                    
  BOTAŞ'ın doğal gazla ilgili alacakları hakkında 6183 sayılı Amme Alacakla- 
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
K.H.K.LER ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - 18/11/1988 tarihli ve 350 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında  
Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.              
                                        

  Geçici Madde 1 - Doğal gaz dağıtım şebekesi yapımına ve doğal gaz satışına 
başlamış kuruluşların bu çalışmaları devam eder. Ancak, haksız rekabetin önlen- 
mesi amacıyla 2 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.           
                                        

  Geçici Madde 2 - Havagazı hizmeti verilen yerlerde olup da 2 nci maddenin  
birinci fıkrası ile geçici 1 inci maddede belirtilen kuruluşlara havagazı hiz- 
meti veren müesseselerin;                            
  a) Doğal gaz dağıtacak kuruluşta istihdam edilen T.C. Emekli Sandığına tabi 
personelinden,isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam ettirilir. 
  b) Doğal gazla ilgili müteahhitlik ve Hazine garantisini haiz kredi sözleş- 
me ve anlaşmaları ile para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, tesisleri, 
menkul ve gayrimenkul malları, hak, yetki ve menfaatleri bu kuruluşlara devre- 
dilir.                                     
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Başbakanlık tarafından çıkarıla- 
cak yönetmelikte belirtilir.                          
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   
                                        

  Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.