Endeksler
                                        
           GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA          
           İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ         
             HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME           
                                        
                                        
                                        
        Kanun Hük. Kar.nin Tarihi  :  27.10.1989 No : 388      
        Yetki Kanununun Tarihi   :  12. 3.1986 No : 3268     
                         9. 4.1987    3347     
                         12.10.1988    3479     
                         1. 6.1989    3569     
        Yayımlandığı R. G. Tarihi  :   6.11.1989 No : 20334     
        V. Tertip Düsturun Cildi  :        Sh.:        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi  
kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştiril- 
mesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma 
ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,yöre halkının eğitim düzeyini yükselt-
mek için gerekli tedbiri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki  
koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve onbeş 
yıl süreli Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuru- 
luş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.               
  Görev                                    

  Madde 2 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının gö- 
revleri şunlardır;                               
  a) Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerini içi-
ne alan GAP bölgesi için gerekli araştırma ve uygulama projelerini yapmak ve  
yaptırmak,                                   
  b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve 
takip etmek,                                  
  c) Bölgede uzun vadeli planlar ve yıllık programlar muvacehesinde süratle  
kalkınmayı sağlamak için tarım,madencilik,imalat sanayi,enerji, ulaştırma,haber-
leşme , inşaat, turizm gibi kamu hizmetleri, beşeri kaynaklar, sosyal ekonomi, 
bilim araştırma, geliştirme ve teknoloji, çevre ve şehircilik, bölge geliştirme 
ve kültür sektörlerinde yapılacak yatırımlar konusunda çalışmalarda bulunmak,  
çalışmaları yönlendirmek, koordinasyonu ve uygulamaların gerçekleşmesini sağla- 
mak,                                      
  d) Bölgede sektörlerarası entegrasyonu sağlayacak şekilde bölge planlamasını
gerçekleştirmek,                                
  e) Bölgede kaynakların kullanılması, dış ekonomik ilişkiler, finansman den- 
gesi, krediler, bankalar, fiyatlar ve sermaye piyasası konularında gerekli ça- 
lışmaları yapmak,                                
  f) Nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının tamamını veya bir  
kısmını plan değişikliği dahil ada ve parsel bazına kadar yapmak veya yaptırmak,
  g) Yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve ulaştırma hizmetle- 
rini yürütmek,                                 
  h) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında
koordinasyonu sağlamak,                             
  ı) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile   
koordine edilerek halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yüksel-
tilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak,      
  j) Başbakanlıkça bu konuda verilecek diğer görevleri yapmaktır.       
K.H.K.'LER AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı; Güney-
doğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresi)'ndan oluşur.                  
  GAP İdaresi, 2 nci maddede belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli ve yet- 
kilidir.                                    
  GAP İdaresinin görev alanına giren konularda 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 
3194 sayılı İmar Kanunu ile diğer kanunların ilgili idarelere verdikleri imar ve
alt yapıya dair hak ve yetkiler bu İdareye devredilmiş sayılır.         
  Yüksek Kurul ve Görevleri                          

  Madde 4 - Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu; Başbakan veya görevlendi-
receği bir Devlet Bakanının başkanlığında Güneydoğu Anadolu Projesi ile görevli 
Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Bayın-
dırlık ve İskan Bakanından oluşur.                       
  Kurulun sekreterya hizmetleri GAP İdaresince yürütülür.           
  Yüksek Kurul, GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve 
programları inceleyerek karara bağlar.                     
  Yüksek Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Başbakan onayı  
ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.                
  Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar da davet edi- 
lebilir.                                    
  GAP İdaresi Başkanlığı                           

  Madde 5 - GAP İdaresi, bir Başkan, 2 başkan yardımcısı ile yeteri kadar per-
sonelden oluşur.                                
  Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
59 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır.    
  Personel                                  

  Madde 6 - (Birinci fıkra mülga: 9/4/1990 - KHK - 418/45 md.)        
  Başkan ve başkan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sa- 
yılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırıl-
ması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabi- 
lir.                                      
  Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve  
diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı
olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.    
  Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı 
ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Sözleşme ile çalıştırı- 
lacak personel, istekleri halinde T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.    
  Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu ikti- 
sadi kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, GAP 
İdaresi Başkanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu 
konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu 
personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece me- 
muriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi,bu süreler terfi ve emek-
liliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sü- 
resinde yapılır.                                
  Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, öde- 
nek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları ku- 
rumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak GAP İdaresi Başkanlığında görevlendi- 
rilebilirler. (Son cümle mülga: 5/7/1991-KHK 433/16 md.)            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sözleşme İle Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma               

  Madde 7 - GAP İdaresi, planların yapılması, tatbikatı ve koordinasyonuyla  
ilgili olarak araştırma, etüd ve proje tetkiki gibi işleri, üniversite öğretim 
üye ve yardımcıları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile 
yaptırabilir.                                  
  Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.            
                                        
  Kadrolar                                  

  Madde 8 - Ekli listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere GAP İdaresi bölümü olarak eklenmiştir.   
  İdarenin gelirleri (1)                           

  Madde 9- (Değişik: 11/12/1997-4314/1 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile  
verilen görevlerin İdare tarafından yerine getirilmesi için yapılacak her türlü 
giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır.                   
  a) Başbakanlık bütçesine konulacak ödenekler,                
  b) Her türlü yardım, kredi, hibe ve bağışlar,                
  c) Faiz, hizmet, kira gelirleri ile sair gelirler.             
  Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tem- 
silcileri ile koordine edilerek GAP İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak bütçe,  
Başbakanının onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe ile öngörülen yatırım projeleri  
yıllık yatırım programlarının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslara tabidir. 
  İta amiri GAP İdaresi Başkanı'dır. Başkan bu yetkisini yardımcılarına dev- 
redebilir.                                   
  Araç, Gereç ve Bina                             

  Madde 10 - GAP İdaresi Başkanlığının her türlü araç, gereç, bina ve tesis- 
leri İdarenin talebi ve Başbakanlığın uygun görüşü üzerine, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlarca sağlanır.                
                                        
  Uygulanmayacak Hükümler                           

  Madde 11 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak iş-    
lemlerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve  
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.              
                                        
  GAP İdaresinin Denetimi                           

  Madde 12 - GAP İdaresinin denetimi 20/10/1963 tarihli ve 72 sayılı Başbakan-
lık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabi- 
dir.                                      
                                        
  Çeşitli Hükümler                              

  Madde 13 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre ihdas edilmiş bulunan kadrolar
15 yıl sonra hiç bir işleme gerek kalmadan iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hük- 
münde Kararnamenin eki cetvelin ilgili bölümünden çıkarılır.          
  Bu kadrolara atanmış olanlardan kadroları iptal edilenler durumlarına uygun 
kadrolara atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü hakları yeni bir kad-
roya atanıncaya kadar devam eder.                        
                                        

  Madde 14 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
                                        

  Madde 15 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.      
---------------------                              
(1) Bu madde başlığı, 11/12/1997 tarih ve 4314 sayılı Kanunun 1 inci maddesi  
  ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  27/10/1989 TARİH VE 388 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER         
  1. 11/12/1997 TARİH VE 4314 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:        

  Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay    
içinde ek bütçe yapılır.                            

  Geçici Madde 2- GAP İdaresine 1997 ve 1998 yılları bütçeleri için Kamu   
Ortaklığı Fonundan ayrılan miktarlar, bu İdarenin bütçesine ayrıca maledilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                476 - 1                     
                                        
     388 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
Kanun, KHK                             Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
------------ --------------------------------------------------- ---------------
KHK/418          45 inci maddesi              1/1/1991  
KHK/433   a) 1 ve 3 üncü maddeleri                1/1/1992  
       b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı           
       Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B)         
       fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;             
        1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümle-       
       lerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Perso-       
       nel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve       
       yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı         
       Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sa-       
       yılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı       
       Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları       
       Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İs-       
       tihbarat Teşkilatı personeli için             15/8/1991
                                        
        2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamı-      
       na giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğ-       
       retim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-       
       nuna tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve       
       Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve        
       Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan        
       Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün        
       (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bu-       
       lunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür,       
       Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Mü-       
       dür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş        
       Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan,        
       Müdür ve Saymanlık görevinde bulunanlar için       15/1/1992
                                        
        3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi perso-       
       nelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Tek-       
       nik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukat-       
       lık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personel için   15/7/1992
                                        
        4. Kapsama dahil diğer personel için          15/1/1993
       c) Diğer maddeleri                    15/7/1991
                                   tarihinden 
                                   geçerli ol-
                                   mak üzere 
                                    8/7/1991
4314           ----                    14/12/1997 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                476 - 2